Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen

woensdag 12 februari 2020

19:30 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. Kalk

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 4

 3. 5

 4. 6

  Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
  https://www.regiogv.nl/vergaderingen

 5. 8

  Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
  https://www.regiogv.nl/vergaderingen

 6. 9

  In verband met de verouderde staat van zwembad De Lieberg is onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s. Voor De Lieberg is een grootschalige renovatie noodzakelijk. Een alternatief scenario is het bouwen van een nieuw zwembad op een nieuwe locatie. Op advies van de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen is -in samenwerking met de verenigingen en overige gebruikers- gekeken naar de mogelijkheden op Sportpark Loosdrecht en op het Arenapark. Samen komen wij tot de keuze voor nieuwbouw in het Arenapark.

  Voorgesteld besluit

  I - De raad te adviseren:

  1. De toekomstvisie op Zwembad De Lieberg als volgt vast te stellen:
   a. Ter vervanging van zwembad De Lieberg wordt er een nieuw zwembad gebouwd;
   b. Het Arenapark wordt aangewezen als voorkeurslocatie;
   c. Het nieuwe zwembad wordt primair ontworpen voor sport, bewegen en gezondheid, door ruimte te bieden aan: zwemlessen, doelgroepenactiviteiten, banenzwemmen en de activiteiten verenigingen zoals De Robben, Torpedo en
   OSVH;
   d. Zwembad De Lieberg wordt gesloten en herontwikkeld zodra het nieuwe zwembad in gebruik is genomen.
  2. De door het college met toepassing van artt. 55 lid 1, 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet juncto art. 10 lid 2 onder b van de Wet Openbaarheid van bestuur, ter bescherming van de financiële en economische belangen van de gemeente, op de financiële paragraaf (bijlage 1) en bijlagen 2a, 6 en 7 bij dit voorstel opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en deze te laten vervallen bij de definitieve oplevering van het nieuw te bouwen zwembad.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T20-020 Toekomstvisie Zwembad De Lieberg
 7. 10

  De omgevingsdienst stelt voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek aan te passen omdat:

  1. De huidige regeling niet volledig voldoet aan de wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. Enkele onderdelen niet correct waren benoemd in de regeling;
  3. De OFGV wil voorkomen dat binnenkort weer een wijzigingsvoorstel gedaan moet worden vanwege de inwerkingtreding van de wet normalisering ambtenaren (1 januari 2020) en later de omgevingswet (1 januari 2021).

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR OFGV) te wijzigen, door de actualisatie van de GR OFGV vast te stellen.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T20-021 Taakverdeling Gemeente Hilversum en OFGV
 8. 11

 9. 12

  Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
  https://www.regiogv.nl/vergaderingen

 10. 13

  Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht te besluiten de ruimtelijke verbeeldingskaart als onderdeel van het Stedenbouwkundig en landschapsplan buurtschap Crailo vast te stellen. Tevens wordt de raad verzocht te besluiten over de 4 speerpunten Identiteit, Energie, Biodiversiteit en Mobiliteit die voortkomen uit het Ambitiedocument Crailo. De 3 gemeenten Laren Hilversum en Gooise Meren hebben op 18 december 2017 ingestemd met de aankoop van het voormalige kazerneterrein van de provincie Noord Holland op basis van dit Ambitiedocument. Het Stedenbouwkundig en landschapsplan Buurtschap Crailo vormt het vertrekpunt van het bestemmingsplan dat in 2020 verder zal worden uitgewerkt en uiteindelijk zal worden aangeboden aan de 3 gemeenteraden ter vaststelling.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:

  1. De ruimtelijke verbeeldingskaart (bijlage 1) vast te stellen zoals opgenomen en toegelicht in het Stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo;
  2. Het programma voor de ontwikkeling van Crailo vast te stellen op basis van de onderzoeksrapporten met als belangrijkste elementen:
   • 500 woningen en 5 hectare bedrijvigheid (waarvan maximaal 3,4 ha op Zuid, 0,5 tot 1 ha voor een bijzonder entreegebouw en 1 tot 1,5 ha voor bedrijven gemengd met wonen) op het kazernekwartier conform het richtinggevend uitgangspunt in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo;
   • 50 woningen extra in het middensegment volgens het principe van optie 1 in het stedenbouwkundig- en landschapsplan;
   • 40 woningen en ca. 1.000 m2 werkruimte extra door het transformeren van gebouw de Spiegelhorst volgens het principe van optie 2 in het stedenbouwkundig- en landschapsplan
   • Resulterend in een segmentering van 33% sociaal, 27% midden en 40% duur segment, hetgeen neerkomt op een totaal van 590 woningen: 194 sociaal, 160 midden en 236 duur.
  3. De thema’s identiteit, energie, biodiversiteit en mobiliteit vast te stellen als belangrijkste speerpunten voor het Stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo.
 11. 14

  De Uitvaartstichting Hilversum (USH) heeft het plan opgevat de aula van de begraafplaats Bosdrift nieuw leven in te blazen. Sinds 1964 is de aula niet meer voor funeraire doeleinden gebruikt. De USH exploiteert sinds de zomer van 2016 de gemeentelijke begraafplaatsen, waaronder de Bosdrift, maar huurt tot nog toe alleen panden op de Noorderbegraafplaats en Zuiderhof.


  In de visie van de USH krijgt de Bosdrift een centrale plek in haar bedrijfsvoering. De stichting wil in het pand zowel kantoor houden, als kleinschalige uitvaartdiensten aanbieden. Ook komt er een klein mortuarium en afscheidskamer, waar families en vrienden condoleances bij overledenen kunnen houden. De benodigde interne verbouwing (af te ronden Q1 2021) vindt plaats met behoud van de architectonische, cultuurhistorische en typologische waarden. Doordat de aula een funeraire bestemming houdt, verworden aula en begraafplaats opnieuw tot een ‘ensemble’, zoals in de aanwijzing tot rijksmonument ooit was bedoeld.


  De gemeente stelt een investeringskrediet ter beschikking van €483.000 voor alle ‘nagelvaste’ onderdelen van de verbouwing. De USH draagt zorg voor de inrichting en heeft hiervoor een apart bedrag voor opgenomen in haar meerjarenbegroting. Het investeringskrediet is voor de gemeente budgettair neutraal (rendabel), aangezien de kapitaallasten volledig worden doorgerekend in de jaarlijkse huurprijs die de USH aan de gemeente betaalt (€47.233, inclusief kapitaallasten restauratie van de aula in 2016). De USH rekent in haar meerjarenbegroting 2020-2024 vanaf 2021 met de totale extra huurlasten.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:

  1. Een budgettair neutraal investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €483.000 ten behoeve van de interne verbouwing van de aula Bosdrift en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien van gemiddeld €13.233 per jaar over in totaal 40 jaar in programma 1 Wonen en Leven, taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria op te nemen.
  2. Kennis te nemen van het door het college op 10 december ter beschikking gestelde voorbereidingskrediet ter grootte van €21.000 ten behoeve van de kosten voor de architect, constructeur en bouwfysicus.