Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke commissies

donderdag 3 november 2022

16:00 - 00:00

Locatie
Raadzaal
Toelichting

Gezamenlijke commissies Begroting
Let op!
De vergadering begint om 16.00 uur.
Van 18.00-19.00 wordt er gepauzeerd met een gezamenlijke maaltijd

Agendapunten

 1. a.    Vragen aan burgemeester Van den Top
  Portefeuilles: Veiligheid en Openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische Zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie
  b.    Vragen aan wethouder Walters
  Portefeuilles: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Media (inclusief MediaPark), Wonen, Inclusie, Dierenwelzijn, ICT, Project Circusterrein, Project 1221, Project Bruisend Hart
  c.    Vragen aan wethouder Scheepers
  Portefeuilles: Economie, Cultuur en evenementen, Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte en begraafplaatsen, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Crailo, Project Arenapark
  d.    Vragen aan wethouder Heller
  Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en groen, Milieu en afval, Bereikbaarheid en parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Privacy
  e.    Vragen aan wethouder Van Voorden
  Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Inburgering, Cultureel erfgoed, Inkoop
  f.    Vragen aan wethouder Van Hunnik
  Portefeuilles: Buurten en wijken, Vergunningverlening en handhaving, P&O en dienstverlening, Regio Gooi en Vechtstreek, Onderwijs, Sport

 2. Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2023. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2023.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad te adviseren:
  1. De programmabegroting 2023 vast te stellen met daarin € 310.040.497 lasten en  € 311.040.497 baten met een voordelig saldo van € 1.000.000;
  2. De in de jaarschijf 2023 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten;
  3. De subsidiestaat voor 2023, opgenomen in hoofdstuk 5.6, vast te stellen.

 3. Onderdeel van de Programmabegroting 2023 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2023 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren om:
  Overeenkomstig de Programmabegroting 2023 vast te stellen:
  1. De Verordening Afvalstoffenheffing 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  2. De Verordening Havengelden 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  3. De Legesverordening 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  4. De Verordening Marktgelden 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  5. De Verordening Onroerende zaakbelastingen 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  6. De Verordening Parkeerbelastingen 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  7. De Verordening Precariobelasting 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  8. De Verordening Rioolheffing 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  9. De Intrekkingsverordening Hondenbelasting Hilversum.