Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Gezamenlijke commissies

woensdag 5 juni 2024

16:00 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
V. Wesselink en B. Verweij
Toelichting
18.30 – 19.30
Pauze met diner in de Burgerzaal

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3.a.1

  Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2023.
  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2023. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.


  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-070 - Raad informeren over oorzaken van toename fietsongevallen
  T24-071 - Monitoring uitstroom op nemen in DIN
  T24-072 - Beantwoording schriftelijke vragen over SPUK en daling aantal niet-sporters
 3. 3.a.2

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2023. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2023 behandeld.


  In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.

 4. 3.b.1

  Portefeuilles: Economie, Media, Cultuur en evenementen, Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte, begraafplaatsen en watermanagement, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Arenapark, Project Crailo, Nota kostenverhaal

 5. 3.b.2

  Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, Bereikbaarheid, Project Bruisend Hart, P&O, dienstverlening en huisvesting, Privacy, ICT, Project 1221, Cultureel erfgoed, Dierenwelzijn, Onderwijshuisvesting, Gebiedsagenda Mediapark, RO projecten Philipshof, Merem en Zeverijn

 6. 3.b.3

  Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en groen, Milieu en afval, Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering, Wijdemeren, Vliegveld

 7. 3.b.4

  Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Inkoop en subsidies, Regio, Wijken en buurten, Onderwijsbeleid, Gezondheidsbeleid, Zonnestraal, Laaggeletterdheid

 8. 3.b.5

  Portefeuilles: Financiën, Wonen, Inclusie, Project circusterrein, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Sport, Participatie

 9. 3.b.6

  Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie

 10. 4.1

 11. 4.2
  Oordeelsvorming Jaarstukken - Resultaatbepaling (1405868)
 12. 5.a

  Bijgaand de voorjaarsnota 2024 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota wordt jaarlijks opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2025-2028 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2024. Vanzelfsprekend wordt u, via de eindejaar rapportage, later in het jaar nogmaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Daarbij willen wij benadrukken dat de voorjaarsnota is opgesteld met de kennis van dit moment, wij sluiten niet uit dat in de periode tussen het opstellen van de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting er nog wijzigingen in het financiële beeld kunnen optreden. De commissie behandeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024. De behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 12 juni 2024.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-073 - Informatie aan raad m.b.t. extra formatie van de afgelopen jaren
  T24-074 - Informatie aan raad over stand van zaken Merem
  T24-075 - Beantwoording schriftelijke vragen over welke budgetten van CRKM bovenwettelijke teken betreffen
  T24-076 - Raad informeren over relatie tussen bedragen van parkeerbeleid
  T24-077 - Raad overzicht geven van afgesloten maatwerkregelingen voor parkeren
  T24-078 - Gesprek met raad over effecten meicirculaire
  T24-079 - De berekening van het % van de stijging van de woonlasten en OZB op niet-woningen deel met de raad
  T24-080 - Raad informeren of motie Pizza en Politiek structureel onderdeel is van beleid jongerenpariticipatie
 13. 5.b.1

  Portefeuilles: Economie, Media, Cultuur en evenementen, Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte, begraafplaatsen en watermanagement, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Arenapark, Project Crailo, Nota kostenverhaal

 14. 5.b.2

  Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, Bereikbaarheid, Project Bruisend Hart, P&O, dienstverlening en huisvesting, Privacy, ICT, Project 1221, Cultureel erfgoed, Dierenwelzijn, Onderwijshuisvesting, Gebiedsagenda Mediapark, RO projecten Philipshof, Merem en Zeverijn

 15. 5.b.3

  Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en groen, Milieu en afval, Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering, Wijdemeren, Vliegveld

 16. 5.b.4

  Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Inkoop en subsidies, Regio, Wijken en buurten, Onderwijsbeleid, Gezondheidsbeleid, Zonnestraal, Laaggeletterdheid

 17. 5.b.5

  Portefeuilles: Financiën, Wonen, Inclusie, Project circusterrein, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Sport, Participatie

 18. 5.b.6

  Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie

 19. 6