Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten

donderdag 17 november 2022

20:00 - 23:59

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
S.J. Hexspoor
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221. Voor de pleinen aan de Liebergerweg, Pelikaanstraat en Galvanistraat is nu een uitwerking gemaakt en kan, na vrijgeven van het benodigde investeringsbudget door uw raad, gestart worden met de uitvoering. Het ontwerp voor de drie pleinen is gezamenlijk met omwonenden gemaakt. In de ontwerpen is meer ruimte voor groen, spelen en biodiversiteit, conform de ambities van de Gebiedsagenda 1221 en de wensen van omwonenden.

  Voor dit agendapunt hebben zich de volgende insprekers aangemeld:
  1. Inspreker namens de Groene Loper (schriftelijke bijdrage in iBabs achter slotje)

  Voorgesteld besluit

  I. De raad adviseren:
  1. Ten laste van het krediet Spoorzone uit het investeringsprogramma 2021-2024 een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven ter grootte van netto € 1.070.000,- ten behoeve van de herinrichting van de pleinen aan de Liebergerweg, Pelikaanstraat en Galvanistraat.
  2. De kosten van de sanering ter hoogte van € 112.000,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023 en dit te verwerken bij de eerst volgende voorjaarsnota.

 2. In dit voorstel staat het verzoek van GEM Crailo BV tot uitbreiding van de gemeentelijke borgstelling voor het financieringsarrangement van GEM Crailo BV bij BNG centraal. GEM Crailo BV wenst uit voorzorg beschikking te krijgen over aanvullende kredietruimte van EUR 10 miljoen (gemeente Gooise Meren € 4.5 mln., gemeente Hilversum 4.5 mln. en de gemeente Laren 1 mln.), teneinde vertraging in de uitvoering van de gebiedsontwikkeling (met name de gronduitgifte) tot een minimum te beperken.

  Voorgesteld besluit

  De raad, middels bijgaande raadsvoorstel, te adviseren:
  1. Op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4 en artikel 15 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 artikel 15 lid 2 sub a, geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen collegebesluit om door middel van het aangaan van de modelakte van borgtocht met referentie E2a/01122010 jegens BNG garant te staan voor een maximum bedrag van € 4.500.000.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding op het raadsvoorstel en bijbehorende bijlagen te bekrachtigen conform artikel 25 derde lid Gemeentewet.