Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Bestuur en Economie

woensdag 8 mei 2024

20:30 - 23:00
Locatie

Dudokkamer (Raadhuis 2.01)

Voorzitter
E.M. Zeeuw van der Laan

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 3. 4

  Bijgevoegd zijn de ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming en de jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven op deze planning en control producten. De jaarstukken 2023 laten een kleiner tekort zien eerder geschat ten tijden van de bestuursrapportage eind 2023. Daarnaast is de programmabegroting 2025 meerjaren sluitend en structureel in evenwicht. De programmabegroting heeft een beperkt ophogend effect voor de bijdrage van Hilversum. De stijging in de begroting van de Veiligheidsregio is voornamelijk toe te schrijven aan prijs- en loonindexatie. Het effect voor de bijdrage van Hilversum wordt echter voor een groot deel gedempt, omdat er sprake is van een herijking van de verdeelsleutel tussen de gemeenten. In de voorliggende zienswijze spreekt de raad haar waardering uit over het terugdringen van het eerder geraamde tekort en geeft uw raad een positief oordeel over de programmabegroting 2025. In de zienswijze wordt wel aandacht gevraagd voor een mogelijke hogere loonstijging dan nu geraamd voor 2025 en verder. De raad verzoekt de Veiligheidsregio bij een mogelijk tekort eerst te kijken naar het opvangen van de meerkosten binnen de eigen begroting.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren bijgaande zienswijze op de jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio vast te stellen en kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

 4. 5
  Beeldvorming Programmabegroting 2025 en Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio (1425922l) - 21:30
 5. 6

 6. 7
  Beeldvorming Zienswijzereactie 80% versie MRA-agenda 2024-2028 - 22:30