Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Economie

woensdag 23 november 2022

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Na installatie van de nieuwe gemeentebesturen wordt er een nieuwe regionale samenwerkingsagenda vastgesteld door de de gemeenteraden. Volgens de huidige planning zal dit medio 2023 plaatsvinden. Conform afspraak begint de procedure met een startnotitie. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023-2026. De startnotitie en de zienswijzen vormen tezamen de opmaat naar de nieuwe regionale samenwerkingsagenda. De startnotitie bevat een overzicht van de regionale opgaven. Deze opgaven zijn gelieerd aan de portefeuilles binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. De opgaven missen voldoende duiding en samenhang waar het betreft wonen, werken, voorzieningen en mobiliteit. Het gaat daarbij niet alleen om het wat maar ook om het waarom. In de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 gold als uitgangspunt ‘regionaal wat moet, lokaal wat kan’. Dit uitgangspunt wordt door Hilversum nog steeds omarmd. Bij de waarom vraag gaat het onder meer om schaalgrootte, financieringsstromen (zoals regionale subsidies) en bestaande netwerken/samenwerkingsverbanden. Nadere duiding en samenhang van de opgaven aan de voorkant van het proces is van belang om als raad eigenaar te kunnen zijn van de regionale samenwerkingsagenda. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan snelheid. Zo nodig wordt een extra ronde ingelast. In de concept zienswijze wordt hiervan gewag gemaakt.

  Voorgesteld besluit

  I.  De raad te adviseren:
  1. Kennis te nemen van de Startnotitie regionale samenwerkingsagenda 2022 - 2026;
  2. De zienswijze betreffende de Startnotitie regionale samenwerkingsagenda 2022 - 2026 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

 4. 5

 5. 6

  Met de Eindejaarsrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in het verloop van de budgetten en het verwachte eindejaarresultaat voor 2022. Het resultaat van de Eindejaarsrapportage is € 3,152 miljoen voordelig, waardoor het saldo van de begroting 2022 uitkomt op € 4,045 miljoen voordelig. Als gevolg van stijgende materiaalkosten, het geleidelijk implementeren van de kostentoerekening van personeel en wijzigingen in de projecten wordt daarnaast gevraagd om lopende investeringskredieten met € 11,902 miljoen te verhogen. Dat heeft geen effect op de begroting 2022. Voor zover nog niet in de meerjarenraming opgenomen, zullen de bijbehorende kapitaallasten bij de voorjaarsnota 2023 verwerkt worden.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De Eindejaarsrapportage 2022 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2022 conform hoofdstuk 5 van de Eindejaarsrapportage;
  2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de Eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 11,902 miljoen.

 6. 7

 7. 8

  Conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) wordt er gemeentelijke opvang gerealiseerd. De gemeente heeft daarom voor een langere periode een tweetal panden gehuurd die zijn gevestigd aan de Thebe 22 en de Anton Philipsweg 1 te Hilversum. Beide panden moeten bouwkundig gereed worden gemaakt om ingezet te kunnen worden als opvanglocaties. De kosten voor het bouwkundig gereed maken van gemeentelijke opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne worden door het Rijk aangeduid als ‘transitiekosten’. Deze transitiekosten worden door het Rijk vergoed, naar rato van de totale inzetbaarheid van de individuele locatie. Geadviseerd wordt om de transitiekosten voor de opvanglocatie aan de Thebe 22 en de Anton Philipsweg 1 op te nemen in het investeringsplan en te activeren voor de maximale gebruiksduur van de opvanglocatie.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:

  1. In afwijking op de financiële verordening 2022 artikel 10.1.a de transitiekosten van de gehuurde opvanglocatie aan de Thebe 22 à € 7,1 miljoen te activeren en conform artikel 10.2 financiële verordening 2022 lineair af te schrijven op basis van de verwachte gebruiksduur;
  2. In afwijking op de financiële verordening 2022 artikel 10.1.a de transitiekosten van de gehuurde opvanglocatie Anton Philipsweg 1 à € 1,9 miljoen te activeren en conform artikel 10.2 financiële verordening 2022 lineair af te schrijven op basis van de verwachte gebruiksduur;
  3. In afwijking op de bijlage afschrijvingsbeleid van de financiële verordening 2022 direct te starten met het lineair afschrijven van de transitiekosten op het moment van ingebruikname;
  4. Een investeringskrediet te openen à € 7,1 miljoen voor de opvanglocatie aan de Thebe 22;
  5. Een investeringskrediet te openen à € 1,9 miljoen de opvanglocatie aan Anton Philipsweg 1.
 8. 9