Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke commissies

donderdag 8 juni 2023

20:00 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
V. Wesselink
Toelichting

Voorjaarsnota

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

  Bijgaand de voorjaarsnota 2023 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota wordt jaarlijks opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2024-2027 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2023. Vanzelfsprekend wordt u, via de eindejaar rapportage, later in het jaar nogmaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Daarbij willen wij benadrukken dat de voorjaarsnota is opgesteld met de kennis van dit moment, wij sluiten niet uit dat in de periode tussen het opstellen van de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting er nog wijzigingen in het financiële beeld kunnen optreden.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De voorjaarsnota 2023 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2023 t/m 2027;
  2. De uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 vast te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota;
  3. De wijzigingen in het investeringsplan vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.4 van de voorjaarsnota;
  4. De reserves mutaties vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de voorjaarsnota.

 3. 3.1

  Portefeuilles:
  Financiën, Ruimtelijke Ordening, Media (inclusief MediaPark), Wonen, Inclusie, Dierenwelzijn, ICT, Project Circusterrein, Project 1221, Project Bruisend Hart, Participatiebeleid

 4. 3.2

  Portefeuilles:
  Buurten en wijken, Vergunningverlening en handhaving, P&O en dienstverlening, Regio G&V, Onderwijs, Sport

 5. 3.3

  Portefeuilles:
  Economie, Cultuur en evenementen, Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte en begraafplaatsen, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Crailo, Project Arenapark

 6. 3.4

  Portefeuilles:
  Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Bereikbaarheid en Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering

 7. 3.5

  Portefeuilles:
  Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Privacy, Cultureel erfgoed, Inkoop

 8. 3.6

  Portefeuilles:
  Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie

 9. 4