Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke commissies

woensdag 7 juni 2023

20:00 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.H. van Grieken
Toelichting

Jaarrekening 2022 en MPG

Agenda documenten

Agendapunten

 1. De raad heeft voor behandeling in de gezamenlijke commissie de mogelijkheid om technische vragen te stellen over de jaarstukken 2022. Er zijn dit jaar 138 vragen vanuit 8 fracties ontvangen, door 2 fracties zijn er geen vragen gesteld.

 2. 2
  Mededelingen voorzitter
 3. 3

  Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2022.
  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2022. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.
  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren de jaarstukken 2022 vast te stellen.

 4. 3

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2022. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2022 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  I. a. De reserve Covid-19 op te heffen en het saldo vrij te laten vallen (€ 3.555.139) in de algemene reserve;
  b. De reserve Inzet HHT middelen op te heffen en het saldo vrij te laten vallen (€ 6.000) in de algemene reserve;
  c. De reserve Egalisatiereserve afvalstoffen op te heffen en het saldo ten gunste te brengen (€121.418) aan de egalisatievoorziening afvalstoffen;
  II. Een bedrag van per saldo € 1.821.000 te storten in de reserve Opvang Oekraïners;
  III. Een extra bedrag van € 203.000 aan de egalisatievoorziening afvalstoffen toe te voegen;
  IV. Een bedrag van € 180.000 te onttrekken aan de egalisatievoorziening riolering en deze te storten in de spaarvoorziening riolering;
  V. De budgetten voor een totaalbedrag van € 7.911.233 over te hevelen naar 2023 conform tabel 2;
  VI. Het voordelige resultaat na bestemming ad € 12.217.897 ten gunste te brengen van de Algemene reserve;
  VII. Het investeringskrediet voor het uitvoeren van rendabele energiebesparende maatregelen van €640.000 te herbestemmen.

 5. 3.1

  Portefeuilles:
  Financiën, Ruimtelijke Ordening, Media (inclusief MediaPark), Wonen, Inclusie, Dierenwelzijn, ICT, Project Circusterrein, Project 1221, Project Bruisend Hart, Participatiebeleid

 6. 3.2

  Portefeuilles:
  Buurten en wijken, Vergunningverlening en handhaving, P&O en dienstverlening, Regio G&V, Onderwijs, Sport

 7. 3.3

  Portefeuilles:
  Economie, Cultuur en evenementen, Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte en begraafplaatsen, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Crailo, Project Arenapark

 8. 3.4

  Portefeuilles:
  Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Bereikbaarheid en Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering

 9. 3.5

  Portefeuilles:
  Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Privacy, Cultureel erfgoed, Inkoop

 10. 3.6

  Portefeuilles:
  Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie

 11. 4

 12. 5

  De MPG 2023 geeft inzicht in de financieringsbehoefte van de perspectiefgebieden en de invloed hiervan op de financiële positie van de gemeente om toekomstige keuzes over projectbesluiten te kunnen faciliteren. Perspectiefgebieden zijn gebiedsontwikkelingen waarin de gemeente een belangrijke rol in de ontwikkeling speelt door grondeigendom, een uitzonderlijk grote financiële betrokkenheid heeft en daarbij ook een belangrijke financiële risicodrager is.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad adviseren de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (MPG 2023) vast te stellen als achtergrond waartegen projectbesluiten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen in het komende jaar kunnen worden genomen.
  II. De Audit en Rekeningencommissie te verzoeken het college over de doorontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen te adviseren.

 13. 6
  Oordeelsvorming Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (1292349)