Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Gezamenlijke commissies

woensdag 1 november 2023

16:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

  Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2024. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2024.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:

  1. De programmabegroting 2024 vast te stellen met daarin € 364.135.000 lasten en € 364.135.000 baten met een saldo van € 0;
  2. De in de jaarschijf 2024 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten;
  3. De subsidiestaat voor 2024, opgenomen in hoofdstuk 4.6, vast te stellen.
 3. 3

  Onderdeel van de Programmabegroting 2023 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2023 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren overeenkomstig de Programmabegroting 2024 vast te stellen:
  1. De Verordening Afvalstoffenheffing 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  2. De Verordening Havengelden 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  3. De Legesverordening 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  4. De Verordening Marktgelden 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  5. De Verordening Onroerende zaakbelastingen 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  6. De Verordening Parkeerbelastingen 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  7. De Verordening Precariobelasting 2024 inclusief bijbehorende tarieven en kaart indeling terrassen;
  8. De Verordening Rioolheffing 2024 inclusief bijbehorende tarieven.

 4. 3.1

  Portefeuilles: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Media (inclusief MediaPark), Wonen, Inclusie, Dierenwelzijn, ICT, Project Circusterrein, Project 1221, Project Bruisend Hart, Participatiebeleid

 5. 3.2

  **Portefeuilles:**Economie, Cultuur en evenementen, Grondbeleid en grondexploitaties, Vastgoed, Openbare ruimte en begraafplaatsen, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Crailo, Project Arenapark

 6. 3.3

  Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Bereikbaarheid en Parkeren, Werk en inkomen, Vluchtelingenopvang en statushouders, Inburgering

 7. 3.4

  Portefeuilles: Zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en opvang, Privacy, Cultureel erfgoed, Inkoop

 8. 3.5

  Portefeuilles: Buurten en wijken, Vergunningverlening en handhaving, P&O en dienstverlening, Regio G&V, Onderwijs, Sport

 9. 3.6

  Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Juridische zaken, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie

 10. 4