Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 3 juli 2024

20:30 - 23:30
Locatie

Dudokkamer (Raadhuis 2.01)

Voorzitter
J.A. van Waarden

Agendapunten

 1. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
  • Inspreker mevr. Van Willigenburg over leefbaarheid nabij Vreelandseweg
  • Inspreker mevr. Bruijn over fietsveiligheid in de nieuwe situatie Gijsbrecht van Amstelstraat
 2. 3

  • Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR)
  • Stichting Goois Natuurreservaat (Stichting)
  • Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (onderdeel Regio Gooi en Vechtstreek)
  • Coöperatie Parkeerservice U.A. (Coöperatie)
  • Vitens N.V. (Vennootschap)
 3. 4

  De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Zowel de jaarrekening 2023 als de begrotingswijziging 2024 leiden niet tot een hogere bijdrage van de gemeente Hilversum aan het GNR. Voor de begroting 2025 geldt dat de totale participantenbijdrage slechts wordt geïndexeerd met landelijk gehanteerde indexcijfers. In bijgaande zienswijze is de toon positief met een enkel aandachtspunt.

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen: 
  Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-094 - De wethouder stuurt het draagvlakonderzoek GNR toe aan de raad
 4. 5

 5. 6

  De provincie Noord-Holland heeft verzocht om een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de reconstructie van de Utrechtseweg (N417). De reconstructie bestaat uit het plegen van groot onderhoud aan de hoofdrijbaan van de N417, het verbeteren van de huidige fietsvoorzieningen en het aanbrengen van faunavoorzieningen. Er is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht, dat ter inzage heeft gelegen van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024. Uw raad is hierover geïnformeerd per raadsinformatiebrief (2023-97) van 5 december 2023. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn vier zienswijzen ingediend, die zijn behandeld in een zienswijzen- en wijzigingennota (zie bijlage 1). Er zijn enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht. Het plan is nu gereed voor vaststelling door uw raad.

 6. 7

 7. 8

  De stukken staan in het digitale geheime kastje met datum 3 juli 2024.

 8. 9
  Oordeelsvorming Geheim onderwerp - 23:00