Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 8 mei 2024

20:30 - 00:00

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 3. 3

  • Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR)
  • Stichting Goois Natuurreservaat (Stichting)
  • Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (onderdeel Regio Gooi en Vechtstreek)
  • Coöperatie Parkeerservice U.A. (Coöperatie)
  • Vitens N.V. (Vennootschap)
 4. 4

  De raad heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de door het AB van de regio te maken keuze voor de wijze van inzameling van PMD. Dit is huishoudelijk verpakkingsafval van Plastic, Metaal (blikjes) en Drankenkartons.


  Het gaat in de om de keuze tussen
  a. doorgaan met scheiden van PMD door de inwoners
  b. stoppen met PMD scheiden door inwoners en overgaan op met nascheiden van PMD uit het restafval


  De keuze voor PMD-inzameling hangt samen met het nieuw te sluiten contract voor restafvalverwerking, mét of zonder de optie voor nascheiden. Het huidige restafvalverwerkingscontract loopt af op 1 juli 2026. Het tijdig voorbereiden van de aanbesteding is urgent i.v.m. krapte op de afvalverwerkersmarkt en de langere implementatietijd in de uitvoering bij het eventueel aanpassen van de inzamelstructuur voor PMD door de Grondstoffen- en afvalstoffendienst (GAD). Indien nodig kan een deel van de voorbereiding van de aanbesteding synchroon aan het besluitvormingsproces worden gedaan.


  Op 11 maart is er een regiopodium over dit onderwerp, om de raadsleden goed te informeren en de gelegenheid te geven om onderling uit te wisselen. In de periode t/m 15 mei is er gelegenheid voor zienswijzen, waarna de regio deze verwerkt in het voorstel. Op 30 mei is de bespreking in het Dagelijks Bestuur van de regio. Besluitvorming over de wijze van PMD inzamelen vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek van 27 juni 2024. Aansluitend kan de aanbesteding starten. Streven is uiterlijk 1 september het restafval aan te besteden.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  I. De zienswijze inzake PMD vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Bestuur en Economie van 8 mei 2024.

 5. 5
  Oordeelsvorming Zienswijze PMD (1404753) - 21:30
 6. 6

  Op 14 december 2023 is tijdens de bestuursvergadering GNR het Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld en voorgesteld deze aan te bieden aan de raden van de participanten.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.

 7. 7
  Oordeelsvorming Zienswijze GNR Beleidsplan (1382151) - 22:40
 8. 8

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. Jaarlijks is de raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de OFGV evenals op eventuele begrotingswijzigingen. De raad wordt voorgesteld bijgaande zienswijze (bijlage) kenbaar te maken inzake de 3e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025. De voorlopige jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden.

 9. 9
  Oordeelsvorming OFGV 3e begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en voorlopige jaarrekening 2023 (1356509) - 23:35