Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 28 september 2020

19:30 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R. Verkuijlen
Toelichting

Let op! Deze commissievergadering begint om 19.30 uur met een besloten gedeelte.


Onderwerpen:
Portefeuille project Stationsgebied:

 • Vaststelling bestemmingsplan "Stationsgebied 2020"

Portefeuille Werk & Inkomen:

 • Hilversumpas
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3
  Besloten gedeelte commissievergadering
 3. 4

  Op 25 februari 2020 heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, inclusief het bijbehorende ontwerp-beeldkwaliteitsplan, vrij te geven voor het indienen van zienswijzen.
  De plannen hebben 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn van een antwoord voorzien.
  Beide plannen kunnen nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en ‘ontwerp-beeldkwaliteitsplan
  Stationsgebied Hilversum’’ vast te stellen;
  2. De medeondertekenaars van de zienswijze van reclamant 5 niet ontvankelijk te verklaren;
  3. De ‘Wijzigingennota ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ en ‘ontwerp-beeldkwaliteitsplan
  Stationsgebied Hilversum’’ vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’;
  5. Het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als
  vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.11bp08stationplein-va01, met bijbehorende bestanden,
  gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Wijzigingennota, zoals bedoeld onder 3;
  6. Het beeldkwaliteitsplan ‘Stationsgebied Hilversum’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de
  Wijzigingennota, zoals bedoeld onder 3, als toetsingskader voor omgevingsvergunningaanvragen op het
  gebied van welstand;
  7. De raad informeren over de stand van zaken rond diverse onderwerpen ten aanzien van het
  stationsgebied met bijgaande collegebrief;
  8. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 6 en 7 conform artikel 25 lid 3 van de
  Gemeentewet te bekrachtigen.

 4. 5

  Het college van B&W heeft op 15 januari 2019 de uitgangspunten Hilversumpas vastgesteld en deze voorgelegd aan de commissie Zorg en Samenleving van 13 februari 2019.


  Tijdens deze commissievergadering heeft wethouder A.J. Wolthers drie toezeggingen gedaan:
  • T19-24: een businesscase voor te leggen aan de commissie met daarin de uitgangspunten en de door de commissie aangedragen adviezen;
  • T19-25: het programma van eisen voor te leggen aan de commissie en;
  • T19-26: aan te geven welke zaken wel en welke niet beschikbaar komen via de Hilversumpas.


  Op 26 juni 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe minimabeleid Hilversum vanaf 2020 “Doen wat nodig is zodat je mee kunt doen’ vastgesteld. Hierbij is als extra derde beslispunt opgenomen:
  • ‘Het definitieve besluit om een Hilversumpas in te voeren pas in een later stadium te nemen.’


  Bij dit agendapunt komen drie insprekers.

  Voorgesteld besluit

  Het college te adviseren om:
  1. Te kiezen voor de lightversie van de Hilversumpas (scenario 6)
  2. De uitvoering verder te verbeteren middels e-diensten (scenario 7)