Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Zorg, Welzijn en Samenleving

woensdag 26 juni 2024

20:00 - 22:30

Agendapunten

 1. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 2. 3

 3. 4

  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeenten ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven. De meerjarenbegroting van het Werkvoorzieningsschap Tomin ziet er een stuk beter uit. Waar in de meerjarenbegroting van 2024 het eigen vermogen nog terug liep van € 17,5 miljoen in 2022 naar € 8 miljoen in 2025, loopt het eigen vermogen in de begroting voor 2025 nu terug naar € 14,3 miljoen. De verwachting is in een jaar tijd met € 6,3 miljoen bijgesteld in positieve zin. Desalniettemin is er nog steeds aandacht nodig, omdat de positieve bijstelling vooral te maken heeft gehad met verhoogde inkomsten vanuit het Rijk en het verlies van de BV structureel blijft. In de zienswijze uiten we onze zorg en roepen op tot besef van urgentie. Onder andere door te verzoeken de uitkomsten van de midterm review, die vertraagd zijn, zo snel mogelijk te delen.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-087 - Accountantsverklaring wordt toegevoegd
  T24-088 - Nagaan of onderzoeken bekend zijn over de toestroom binnen de participatiewet Wajong en sociale werkvoorziening
  T24-089 - Schriftelijk informatie over SvZ van banenafspraak
 4. 5

 5. 6

  Let op: Geen beeldvorming over Aanvraag vangnetnetuitkering BUIG 2023, aangezien het een ‘small’ onderwerp van de prioriteitenagenda betreft. Eventuele beeldvormende vragen kunnen vooraf schriftelijk worden gesteld.


  -------------------------


  Dit voorstel gaat over de aanvraag van de vangnetuitkering. De vangnetuitkering vraagt de gemeente Hilversum aan wegens het tekort op de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) in 2023. Het tekort kent meerdere oorzaken.
  De gemeenteraad is op 21 maart 2024 geïnformeerd met een RIB over het tekort en het actieplan omBUIGen dat de gemeente heeft opgesteld om meer inwoners te ondersteunen bij het vinden van een duurzame baan.


  Het college en de gemeenteraad dienen het aanvraagformulier te ondertekenen om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering. De aanvraag dient uiterlijk 15 augustus 2024 te zijn ontvangen door de toetsingscommissie vangnet Participatiewet.


  Het aanvraagformulier is toegevoegd als bijlage.

 6. 7

  Op 14 november 2018 heeft de raad ingestemd met het voorgenomen besluit van het college garantie te verlenen aan de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum (SIF) tot een maximum van € 2,2 miljoen. We kunnen uit de evaluatie van de afgelopen jaren concluderen, dat de werking van het SIF bijzonder positief is geweest. SIF heeft 21 leningen aan 12 sportverenigingen verstrekt. Hiermee is voldaan aan de in 2018 geschetste verwachtingen. Echter na bijna 6 jaar is het huidige borgstellingsplafond bereikt. Zonder verhoging van het borgstellingsplafond van de gemeente zal het SIF geen leningen meer kunnen aantrekken en daarmee geen goedkope leningen aan sportverenigingen in Hilversum kunnen verstrekken.Vandaar dat SIF het verzoek heeft ingediend om het bestaande borgstellingsplafond van € 2,2 miljoen te verhogen tot € 4,5 miljoen, waarmee ze voor het verstrekken van leningen aan Hilversumse sportverenigingen in staat zijn om adequate funding aan te kunnen trekken.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad te adviseren:
  1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college de garantie aan de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum te verhogen van € 2,2 miljoen, (Raadsbesluit van 14 november 2018) met een bedrag van € 2,3 miljoen tot een maximum van € 4,5 miljoen.
  2. Geen wensen en bedenkingen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en de Financiële verordening Hilversum 2022 artikel 15, bekend te maken.

 7. 8