Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Zorg, Welzijn en Samenleving

woensdag 20 maart 2024

20:00 - 22:30

Agendapunten

 1. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 2. 3

  • Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR)
 3. 4

  Tijdens de raadsvergadering op 21 juni 2023 heeft de raad motie M23-89 aangenomen over Klimrekken en Apenkooien voor Villa Vrolik, HSV Wasmeer en de Jeugd Oost.
  Dit raadsvoorstel en informatie in de bijlagen geeft een beeld van de ingezette acties en de uitkomsten hieromtrent worden nader toegelicht. Het college stelt de raad voor het eerste voorkeursscenario tot uitvoering te brengen.


  Bij dit agendapunt zijn 3 insprekers:
  1. Dhr. Steinpatz namens HSV Wasmeer


  2. Dhr. Engelblik namens de ouders van Villa Vrolik
  3. Dhr. Faber

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:

  1. De bouw van de gymzaal van Villa Vrolik op basis van de in januari 2022 afgegeven beschikking voor de realisatie van een gymzaal op KVLO-normen in stand te laten en tot uitvoering te brengen conform het eerste voorkeursscenario.
  2.  Het bouwheerschap voor de gymzaal conform het verzoek van het onderwijsbestuur STIP, bij de gemeente te beleggen en buurtfuncties alsmede gebruik door Wasmeer te integreren in het ontwerp en de toekomstige exploitatie van de gymzaal.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-040 - Beantwoording vragen
 4. 5

 5. 6

  In mei 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (“IHP”) voor de periode 2020-2035 met de bijbehorende financiën (€ 128.294.000) voor de gehele periode. In lijn met wetgeving én de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ wordt het IHP elke vier jaar geactualiseerd. Bijlage 1 geeft inzicht in het geactualiseerde IHP 2024-2039. Deze actualisering sluit aan bij de gestelde eisen vanuit de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ en bevat een vermelding van de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2024-2027 inclusief de bijbehorende budgetvraag. We maken hiermee de keuze om de financiële kaders voor de aankomende 4 jaar vast te stellen. Tevens geeft het plan een doorkijk naar de periode van 12 jaar volgend op de periode van vier jaar waarvoor dit plan geldt (2028-2039). Hierbij merken we op dat het IHP over vier jaar, in 2027, weer geactualiseerd zal worden en dat het plan dan mogelijk zal wijzigen op basis van de inzichten van dat moment. In 2027 wordt er met de actualisatie van het IHP wederom een investeringsschema vastgesteld voor de opvolgende 4 jaar. De gemeenteraad heeft in 2020 ook besloten over financiën voor projecten in de periode 2024-2035, deze middelen blijven beschikbaar voor onderwijshuisvestingsprojecten.


  Bij dit agendapunt is 1 inspreker:
  1. Dhr. van de Haak van AT scholen
  De aankomende 4 jaar, de periode 2024-2027, wordt ca. 20% van het totaal aantal onderwijsgebouwen in Hilversum aangepakt. Zo worden constructiefouten hersteld, worden scholen gerenoveerd, worden er nieuwe scholen gebouwd en worden gymzalen aangepakt. In totaal staan er 22 projecten op het projectoverzicht. Daarvan zijn 8 projecten nieuw ten opzichte van het aantal uit het IHP van 2020 in dezelfde periode.


  Er is in dit plan sprake van een passende kwaliteit (o.a. binnenklimaat, energie, circulair etc.) en realistische kostenbepaling. We gaan uit van een normbedrag van € 3.488 per m2 Bruto-vloeroppervlakte (“BVO”). Dat betreft een stijging van €182,- per m2 BVO (5,51%) ten opzichte van het geïndexeerde bedrag conform IHP 2020. Door te kiezen voor een normbedrag van €3.488,- per m2 BVO is sprake van een toekomstgerichte en realistische kostenbepaling die ook de instemming heeft van de schoolbesturen. Bovendien sluit Hilversum dan in grote mate aan bij de nationale opgaven die er liggen vanuit het klimaatakkoord, grondstoffenakkoord en de benodigde verbeteringen op het gebied van binnenklimaat van scholen. Ook is er is een duidelijke koppeling met de sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen, het programma Frisse Scholen en Scholen op Koers naar 2030.


  Daarnaast kent de actualisering een aantal extra posten op het gebied van monumentenvergoeding, tijdelijke huisvesting, een stelpost tegen vertraging, IKC-vorming en kosten voor sloop en bouwrijp maken van grond. Dat brengt het geheel van extra investeringskosten voor de uitvoering van het IHP in de periode 2024-2027 op € 32.642.000, -en de totaal benodigde investeringsruimte voor de uitvoering van het IHP in de periode 2024-2027 op € 87.404.000, -. Met de actualisatie wordt de uitvoering van het IHP stabieler, toekomstzekerder en goed aan te sturen vanuit de regieverantwoordelijkheid van de gemeente en de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de schoolbesturen.


  Fraaie vormgeving van het stuk volgt. Stukken niet openbaar maken vanwege zorgvuldige communicatie met schoolbesturen.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:

  1. Het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 vast te stellen.
  2. De investeringskredieten beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in het financieel overzicht voor de periode 2024-2027.
  3. Kennisnemen van het overzicht met voornemens voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2028-2039 met inbegrip van de conclusie dat de gemeente nu geen besluit neemt over deze periode en bijbehorende financiën.
  4. Voor de periode 2024-2039 per jaar een extra bedrag ter beschikking te stellen van €182.000,- voor het onderhoud van monumentale schoolgebouwen,  €130.000,- voor extra huurkosten en €164.000,- voor personele kosten.
  5. De sterretjespost voor betere ventilatie op scholen (coalitieakkoord) à €500.000,- vrij te geven om in te zetten voor de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan in de periode 2024-2027.
  6. De kredieten jaarlijks te indexeren op basis van de BDB-index overeenkomstig Integraal Huisvestingsplan 2020.
  7. De financiële consequenties mee te nemen in de voorjaarsnota 2024 conform beslispunt 2.
  8. Een bestemmingsreserve genaamd ‘Onderwijshuisvesting’ in te stellen.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-041 - Toesturen financiële informatie
 6. 7