Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Vergadering 3

woensdag 19 januari 2022

20:00 - 00:00

Locatie
Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Voorzitter
H.R. Jaarsma
Toelichting

Commissievergadering 3
Onderwerpen
Portefeuille Zorg en Welzijn

  • Raadsonderzoek Wmo en welzijn Hilversum

Portefeuille Omgevingswet

  • Beeldvorming Instellen adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten Hilversum (niet behandeld in commissie 2 van 12 januari 2022 wegens tijdgebrek)

Agendapunten

Binnen de gemeenteraad van Hilversum heerst al enkele jaren onvrede over het dossier Wmo en Welzijn. De raad ervaart niet of onvoldoende in staat te zijn om goede kaders te stellen en goed te kunnen controleren. Wat gebeurt er in de uitvoering en levert dat ook de resultaten op die de raad heeft afgesproken? Zodoende is het voor de raad een lastig en moeilijk te doorgronden dossier, waar maar beperkt goed grip op te krijgen is als raadslid. Dit heeft geleid tot de motie M21-16: Motie Vreemd: Raadsonderzoek Wmo/Welzijn, Schone lei voor een nieuwe raad. Het onderzoek dient de lerende rol van de raad te versterken.

Voorgesteld besluit

1. De conclusies en aanbevelingen uit het raadsonderzoek Wmo/Welzijn te onderschrijven.
2. Het college op te dragen om:
a. In 2022 na start van de nieuwe raad tot samenhang tussen alle beleids- en uitvoeringsplannen in het Wmo- en welzijnsbeleid te komen en waar nodig de uitvoering van dit beleid opnieuw in te richten.
b. Bij het voorleggen van elk nieuw of te herzien lokaal en regionaal Wmo-beleidskader te zorgen voor een goede kwaliteit van de stukken. In de bijlage (2) bij dit raadsvoorstel zijn daartoe kwaliteitseisen opgenomen waarmee een goede kwaliteit van de stukken is gewaarborgd.
c. Bij het voorleggen van elk nieuw of te herzien lokaal en regionaal Wmo-beleidskader te voldoen aan de processtappen ter waarborging van een goed proces van beleids- en besluitvorming zoals beschreven in bijlage 2 van dit raadsvoorstel.
d. De raad via de reguliere planning- en controlcyclus te informeren over de voortgang van het nieuwe beleid op de wijze zoals afgesproken bij de vaststelling van het beleid. Indien nodig voorziet het college de raad van voorstellen met keuzemogelijkheden voor een aangepaste uitvoering van de Wmo en welzijn om de doelen te realiseren.
e. De raad in het kader van de actieve informatieplicht via een raadsinformatiebrief direct te informeren bij (1) financiële afwijkingen van meer dan € 250.000 euro (2) wetswijzigingen die van invloed zijn op de Wmo en welzijn en (3) actuele situaties in de samenleving en uitvoering die directe gevolgen hebben op de doelen, uitvoering en resultaten van het Wmo- en welzijnsbeleid.
3. College, griffie en agendacommissie op te dragen te zorgen voor een proces waarin gewaarborgd wordt dat:
a. Het proces van de beleidsvorming voldoet aan alle proces- en inhoudelijke kwaliteitseisen zoals geformuleerd bij punt 2b en 2c.
b. Het college voldoet aan de proces- en kwaliteitseisen waar het gaat om het informeren van de raad over de voortgang van de uitvoering van het beleid zoals genoemd bij 2d.
c. Het college voldoet aan de actieve informatieplicht zoals genoemd bij 2e.
d. De griffie stelt aan de hand van een toetsing van de stukken aan de kwaliteitseisen objectief vast of wordt voldaan aan de genoemde eisen. Als hieraan op enig punt niet wordt voldaan, besluit de agendacommissie dat de stukken niet in behandeling worden genomen voordat voldaan is aan de kwaliteitseisen.
4. De raad evalueert in mei 2023 de uitvoering van dit raadsvoorstel aan de hand van de volgende punten van evaluatie:
a. De toepassing van de kwaliteitseisen voor het proces van beleidsvorming zoals genoemd bij punt 2b en 2c.
b. De toepassing van de kwaliteitseisen waar het gaat om het informeren van de raad over de voortgang van de uitvoering van het beleid zoals genoemd bij punt 2d.
c. De toepassing van de actieve informatieplicht door het college zoals genoemd bij punt 2e.
d. De mate waarin de toepassing van de genoemde punten bij 4a, 4b en 4c heeft geleid tot grip en sturing
op de Wmo en welzijn.

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is de gemeente Hilversum verplicht een nieuwe adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten in te stellen. Dit ter vervanging van de bestaande commissie Welstand en Monumenten, die op het moment dat de wet van kracht wordt van rechtswege wordt ontbonden.
Tegelijkertijd biedt dit de kans om de werkwijze en organisatie van de advisering op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit te versterken. In het nieuwe adviesstelsel worden de bestaande commissies CWM en ARK samengevoegd.