Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Vergadering 2

woensdag 12 januari 2022

20:00 - 00:00

Locatie
Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Voorzitter
B. Verweij
Toelichting

Commissievergadering 2
Onderwerpen
Portefeuille Veiligheid en Openbare orde

  • Commissievoorstel Hilversum Belang rapport van onderzoeksbureau NTA

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

  • Vaststelling bestemmingsplan Uttrechtseweg perceel naast 63 en 65
  • Verstedelijkingsconcept versie 3 MRA

Portefeuille Omgevingswet

  • Instellen adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten Hilversum
Agenda documenten

Agendapunten

De Raad heeft kennisgenomen van het persbericht en van de burgemeestersbrief van 19 resp. 21 oktober 2021. Deze zijn verstuurd n.a.v. het artikel in de NRC van 15 oktober 2021 met als titel: "Undercover onderzoek naar de moskee: geheim onderzoek naar Islamitische organisaties"'.
In het presidium van 2 november jl. heeft burgemeester Broertjes een korte toelichting gegeven op de situatie die aanleiding gaf voor het onderzoek en is besproken hoe dit onderwerp in een raadscommissie aan de orde kan worden gesteld.

Voorgesteld besluit

Voorgesteld wordt:
- in een openbare commissievergadering met burgemeester Broertjes de burgemeestersbrief van 21
oktober 2021 te bespreken met inbegrip van de nadere informatie over feiten en procesverloop
(zie bijlage 3);
- een standpunt in te nemen ten aanzien van de wijze waarop de gemeente is opgetreden als mede
opdrachtgever van onderzoeksbureau NTA;
- de burgemeester te adviseren hoe voortaan om te gaan met kwesties als deze. Hierbij kan gedacht
worden aan het advies aan de burgemeester om desnoods, als daartoe aanleiding is, de raad in
beslotenheid te informeren.

Op 15 juni 2021 heeft het college besloten de procedure van (o.a.) het ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ te starten. Dit ontwerp heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. De ingekomen reactie is van antwoord voorzien. Naar aanleiding van de zienswijze en ambtshalve worden enkele kleine wijzigingen voorgesteld. Het bestemmingsplan ligt nu ter vaststelling bij u voor.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren:
1. De ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’’ vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’;
3. Het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestanden NL.IMRO.15bp04prcnst63en65-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’’ als bedoeld onder punt 1.

Op 8 november zijn de gemeenteraden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) via de informatiebrief “Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam: verzoek tot instemmen met het Verstedelijkingsconcept MRA”, gevraagd om het verstedelijkingsconcept MRA versie 3 te onderschrijven en dit te doen voor 11 februari 2022.

De gemeenteraad van Hilversum heeft op 8 juli 2021 een zienswijze opgesteld op het ‘verstedelijkingsconcept versie 2’ (bijlage 6) en die als onderdeel van de regionale zienswijze uit Gooi en Vechtstreek ingebracht. De Hilversumse en regionale zienswijzen zijn voor het overgrote deel overgenomen en verwerkt in het nu voorliggende verstedelijkingsconcept. Het verstedelijkingsconcept sluit goed aan bij het door de raad vastgestelde beleid en ambities en zekert Rijksbetrokkenheid bij enkele grote opgaven voor Hilversum en de regio. In een brief wordt extra aandacht gevraagd voor de onderwerpen mobiliteit, Hilversum Mediacampus en landschap.

De gemeenteraad kan bij de Omgevingsvisie besluiten over een eventuele doorwerking van het verstedelijkingsconcept in lokaal beleid.

Voorgesteld besluit

De raad te adviseren:
1. Het verstedelijkingsconcept van de MRA (bijlage 2) te onderschrijven.
2. Na het vaststellen van het verstedelijkingsconcept (wat kan na onderschrijven door alle raden en staten van de MRA partijen) door het Rijk in afstemming met de MRA het verstedelijkingsconcept te hanteren als input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen beleid, waar passend in de eigen Omgevingsvisie, dan wel door middel van andere
instrumenten.
3. In te stemmen met het uitsturen van bijgevoegde brief namens alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (bijlage 3) door de Regio G&V, waarin de MRA wordt opgeroepen in de gesprekken met het Rijk (verder) in te zetten op het verkrijgen van rijkstoezeggingen op meer betrokkenheid bij de opgaven mobiliteit, Hilversum Mediacampus en landschap.

Dit onderwerp is doorgeschoven naar vergadering 3 op 19 januari 2022

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is de gemeente Hilversum verplicht een nieuwe adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten in te stellen. Dit ter vervanging van de bestaande commissie Welstand en Monumenten, die op het moment dat de wet van kracht wordt van rechtswege wordt ontbonden.
Tegelijkertijd biedt dit de kans om de werkwijze en organisatie van de advisering op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit te versterken. In het nieuwe adviesstelsel worden de bestaande commissies CWM en ARK samengevoegd.

Voorgesteld besluit

De raad te adviseren :
1. De bestaande Commissie Welstand en Monumenten (CWM) en Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) samen te voegen tot een nieuwe adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten.
2. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten, Hilversum 2022, vast te stellen.

Dit onderwerp is doorgeschoven naar vergadering 3 op 19 januari 2022.