Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Vergadering 4

woensdag 19 januari 2022

20:00 - 00:00

Locatie
Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Voorzitter
H.H. Fennema
Toelichting

Commissievergadering 4
Onderwerpen
Portefeuille Sport

  • Renovatie Atletiekbaan Arena

Portefeuille Regio

  • Technische wijziging gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

  • Crisis en herstelwet bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen'

Portefeuille Natuur en Groen

  • Initiatiefvoorstel GroenLinks "Groen verdient de ruimte"

Agendapunten

Als gevolg van intensief gebruik en het einde van de technische levensduur van de atletiekbaan wordt de raad voorgesteld om in afwijking van de meerjaren onderhoudsplanning sportvelden de atletiekbaan in 2022 volledig te renoveren. Als gevolg van de hogere kosten, tegenvallers en de kans om de atletiekbaan naar een hoogwaardig niveau te krijgen wordt de raad voorgesteld om de hiervoor benodigde extra financiën beschikbaar te stellen.

Voor dit onderwerp heeft zich een inspreker aangemeld.

Voorgesteld besluit

De raad te adviseren:
1. In tegenstelling tot de meerjaren onderhoudsplanning waarin het groot onderhoud in de periode tot en met 2029 gefaseerd dient te worden uitgevoerd in te stemmen met het volledig renoveren van de atletiekbaan in 2022.
2. Voor 2022 een netto investeringskrediet van € 1.569.000,- beschikbaar te stellen voor renovatie van de atletiekbaan gecombineerd met uitbreiding naar 8 banen en dit te verwerken in het Investeringsprogramma.
3. De structurele meerkosten van de renovatie naar 8 banen van € 60.000 m.i.v. 2023 voor € 30.000 structureel te dekken uit de stelpost Sportaccommodaties uit de programmabegroting 2022 (€ 90.000 structureel m.i.v. 2021).
4. Het restant van de structurele meerkosten van de renovatie naar 8 banen van € 30.000 m.i.v. 2023 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
5. De afboeking van de resterende boekwaarde van het vervangen van de coating van de toplaag in 2009 van € 76.000 in 2022 te dekken uit de stelpost Sportaccommodaties uit het programmabegroting 2022.
6. De door het college opgelegde geheimhouding op de bij dit voorstel behorende bijlage 3 “financiële onderbouwing renovatie atletiekbaan” krachtens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

De technische actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling G&V (GR) beperkt zich tot enkele strikt noodzakelijke procedurele wijzigingen en verduidelijkingen. De actualisering betreft met name de vertaling van de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp en de wijziging van de procedure over tussentijdse aanpassing van de GR.
Een meer uitgebreide aanpassing van de GR zal in de nieuwe raadsperiode plaatsvinden. De uitkomsten van de evaluatie van de governance van de regio wordt daarin meegenomen.

Voorgesteld besluit

De raad te adviseren de technische wijziging gemeenschappelijke regeling Regio G&V 2022 vast te stellen.

Het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' maakt natuurcompensatie, natuurontwikkeling, waterbergings- en infiltratiegebied en een fietsverbinding mogelijk ter plaatsen van de oude verkeerskundige aansluiting A27. Deze gewenste ontwikkelingen komen alle samen in het Natuur- en landschapsplan Huydecopersweg. Samen met omwonenden en stakeholders is het ontwerp uitgewerkt in het plan 'Tussen de lanen'. Het voorliggende Chw bestemmingsplan maakt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor een ieder om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Er zijn ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Ter plaatse van de spoorlijn wordt de bestemming Natuur - Bos en Heidegebied gewijzigd in de bestemming Verkeer – Railverkeer en is een vergunningplicht onder voorwaarden opgenomen ter plaatse van de onderdoorgang van de spoorlijn. Voorgesteld wordt het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' gewijzigd vast te stellen.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren:

  1. De Nota van wijzigingen Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen'vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg ‘Tussen de lanen’;
  3. Het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.01bp15huydecoper-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, overeenkomstig het bepaalde onder 1, gewijzigd vast te stellen.

De GroenLinks fractie heeft tijdens de behandeling van het agendapunt ingekomen brieven op de agenda van de raadsvergadering van 6 oktober 2021 gevraagd de raadsbrief 2021-70 – Pilot beschermde bomenlijst postcodegebied 2011 te agenderen. Met het voorliggende raadsvoorstel doet de GroenLinks fractie een voorstel aan de raad met betrekking tot het gemeentelijke velbeleid en de Pilot Beschermde Bomenlijst. In de bijlage vindt u de raadsinformatiebrief op basis waarvan dit commissievoorstel aan u wordt voorgelegd.

In deze eerste bespreking kunnen beeldvormende vragen aan de initiatiefnemer worden gesteld.
Vervolg: Na deze bespreking wordt het college om een reactie gevraagd. Vervolgens wordt het voorstel samen met de reactie van het college opnieuw in de commissie geagendeerd (beeldvormend en oordeelsvormend). Tot slot vindt besluitvorming in de raad plaats.

Voorgesteld besluit

In het licht van de klimaatcrisis en de urgentie voor meer maatregen ten behoeve van klimaatadaptatie in de gemeente, doet de GroenLinks fractie het voorstel om de raad te adviseren het volgende besluit te nemen:
Raadsbesluit:
De bijgaande wijzigingsverordening “Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010” vast te stellen;
Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010
1.    Artikel 4.5.2. lid 2 onder a van de APV, Omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, wordt als volgt gewijzigd:
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:
a.    bomen met een stamdiameter tot 20 centimeter gemeten op 1.30 meter boven de voet van de boom en voor zover deze niet in het kader van een herplantingsplicht als bedoeld in artikel 4.5.5 en 4.5.6 zijn aangeplant;
2.    art 4.5.2. lid 2 onder k van de APV, Omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, wordt verwijderd.
k. bomen, niet in gemeentelijk eigendom, in het door het college thans voor de pilot velbeleid aangewezen gebied en die niet staan vermeld op de door het college vastgestelde lijst van beschermde bomen in dat gebied.