Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Vergadering 1

woensdag 9 februari 2022

20:00 - 00:00

Toelichting

Commissievergadering 1

Agendapunten

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Vanaf dat moment ‘krijgt’ de gemeente het zogenoemde tijdelijke Omgevingsplan. Een plan met de huidige regels van de bestemmingsplannen en de Rijksregels die overgaan naar gemeenten (Bruidsschat). Vanaf in werking treden van de Omgevingswet hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen waarbij wordt afgeweken van het Omgevingsplan. De raad kan echter bepalen wanneer hij bij de besluitvorming daarvan betrokken wil zijn. Dat kan door het vaststellen van een ‘lijst van gevallen’ waarbij een bindend advies van de gemeenteraad noodzakelijk is.

Voorgesteld wordt die lijst door de raad te laten vaststellen.

Het streven is dat de raad het uitvoeringskrediet voor dit multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid vrij geeft in de raadsvergadering van 9 maart.

Heel recent is (na uitgebreide afstemming met de accountant en de businesscontroller) gebleken dat de voorfinanciering door AT Scholen tot 2034 niet tot het resultaat leidt dat we voor ogen hadden en dit van 2022 tot 2034 toch kapitaalslasten leidt.
In dit stuk wordt voorgesteld af te stappen van de voorfinanciering en de kapitaalslasten te financieren uit het IHP. De details worden in de voorjaarsnota verwerkt.

Het voorstel is om een 1e lezing door het college op 18 januari te doen en een 2e lezing door het college met vaststelling van het stuk op 25 januari.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren:
1. Het bestaande investeringskrediet van € 3.982.000 dat is opgenomen in het investeringsprogramma van 2022 vrij te geven voor de bouw van het buurthuis, Jeugd & Gezin en kinderopvang.
2. Akkoord te gaan met de bouw van de Paulusschool voor een bedrag van 2.898.000, waarvan de kapitaalslasten worden gedekt vanuit het IHP.
3. Een jongerencentrum van 163 m2 BVO aan het programma van de MFA toe te voegen en hier een aanvullend investeringskrediet van € 489.000 voor vrij te geven, waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden uit het Jeugdbeleid budget.
4. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 780.000 voor de extra buitenschoolse opvang en indexering (van prijspeil oktober 2019 naar september 2022), waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden door huurvergoeding en welzijnsbudgetten.
5. Het besluit over de verhoogde duurzaamheidsambities van het project uit te stellen tot het besluit over de voorjaarsnota.
6. Nu uit te gaan van een budget-indexering van 11%, met uitzondering van het investeringsbedrag voor het onderwijsdeel. Hiervoor wordt de indexering in de voorjaarsnota verwerkt, integraal met de indexering van het IHP. Voor nu wordt voor onderwijs uitgegaan van het bedrag dat in het Investeringsprogramma 2022 is opgenomen.

Voor het perceel Vaartweg 180 (hoek Vaartweg-Schuttersweg) is een aanvraag omgevingsvergunning 1ste fase ingediend voor sloop en nieuwbouw ten behoeve van woningbouw. Dit is in strijd met het bestemmingsplan Herziening Noordwestelijk Villagebied. De aanvraag voldoet niet aan de vastgestelde woonvisie, het vastgestelde economisch perspectief 2040 en medewerking is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Met dit voorstel wordt u gevraagd de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven ten behoeve van de weigering van de vergunningaanvraag.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren om geen ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven ten behoeve van de weigering omgevingsvergunning 1ste fase voor sloop en nieuwbouw van appartementen aan de Vaartweg 180;

Bij de vaststelling van de aanvraag PAW Hilversumse Meent is een amendement aangenomen waarin de raad het college opdraagt om voorafgaand aan de uitvoering de raad het uitvoeringsplan voor te leggen. Dit uitvoeringsplan staat gepland voor vaststelling door de raad in Q4 van 2022. Dat heeft te maken met het proces daar naar toe, waarin de bewoners en de diverse stakeholders bij het projectgebied een belangrijke rol hebben. Dit uitvoeringsplan dient in samenwerking met hen tot stand te komen.
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang om dat plan en de processen die daartoe moeten leiden in te richten en operatief te maken. Daarvoor is een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan wordt voor advies voorgelegd aan de raad via de raadscommissie.

Voorgesteld besluit

Het college te adviseren:
1. Het Jaarplan 2021-2022 Proeftuin Aardgasvrije Wijk (PAW) Hilversumse Meent vast te stellen.

Het veiligheidsberaad (bestuurlijk overleg veiligheidsregio's) heeft besloten tot instelling van een expertisebureau in de vorm van een stichting risicobeheer. Deze stichting moet de veiligheidsregio's helpen bij risico's gebonden aan de eigen taakuitvoering. De veiligheidsregio vraagt de gemeenten om een zienswijze.
Het besluit tot instellen van een dergelijke stichting wordt pas gedaan na het horen van de gemeenteraden.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren:
1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze;
2. De zienswijze te versturen aan de veiligheidsregio.

De Joodse Gemeenschap Hilversum (JGH) heeft dreigende liquiditeitsproblemen en een afnemend ledenbestand. Vanaf 2005 tot heden is dit opgevangen uit middelen van de verkochte synagoge aan de Laanstraat en een legaat. Inmiddels zijn deze middelen ontoereikend en heeft de JGH de gemeente gevraagd over te gaan tot het ondersteunen bij de instandhouding van de Joodse begraafplaats en het bijbehorende metaheerhuis aan de Vreelandseweg 1 te Hilversum. Hiervoor wordt een koopovereenkomst afgesloten.

Het onderhoud van de begraafplaats wordt geschat op € 11.500,- en onderhoud van het metaheerhuis op € 9.000. Na koop door de gemeente worden onderhoud- en beheerstaken ondergebracht in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Uitvaart Stichting Hilversum (USH). Het onderhoud van het metaheerhuis zal worden meegenomen in het MOP van de gemeente voor vastgoed.

Procestoelichting: bijgaand voorstel is nog een conceptvoorstel ter verkenning in het PHO van 10 januari. Het voorgestelde besluit op het voorblad is daarbij leidend. Daarnaast is in een bijlage een ambtelijk advies opgenomen t.a.v. de recente reactie van de JGH over de voorliggende koopovereenkomst.

In motie M18-109 wordt het college verzocht een onafhankelijk Hilversums mediafonds op te zetten met het doel projecten te ondersteunen die bijdragen aan het behoud van lokale/regionale media en journalistiek. Voorgesteld wordt om daartoe Stichting Mediafonds Hilversum op te richten.

De technische actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep beperkt zich tot enkele strikt noodzakelijke wijzigingen en verduidelijkingen. De actualisering betreft met name de vertaling van de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp en verlagen van het aantal leden van de raad van de commisarissen (RVC).

Hilversum heeft reeds een bestaande leningenportefeuille. Met de komende grote ruimtelijke projecten ligt het in de lijn der verwachting dat het bedrag aan externe financiering zal gaan groeien. Om hier goed grip op te houden is, zoals aangekondigd in het evaluatieverslag ‘de financiële verordening 2018’, een treasurystatuut opgesteld.

Het participatieproces om te komen tot een Omgevingsvisie Hilversum 2040 is in volle gang en er komt veel enthousiasme los bij het voeren van dit gesprek over de toekomst. Na een onderbreking van de participatie vlak voor de zomer van 2021, is er na de zomer een doorstart gemaakt en zijn er veel gedachten, meningen en ideeën van Hilversummers opgehaald. Ruim 4000 mensen hebben tot nu toe meegedaan.

Dit raadsvoorstel markeert het einde van de eerste stap van het participatieproces, die ‘breed ophalen’ als doel had. Er is nu een vervolgstap nodig die ervoor zorgt dat het proces van ‘breed ophalen’ naar ‘verdiepen en bij elkaar brengen’ komt. Die stap is nodig om het over dilemma’s en kansen te gaan hebben en moet uiteindelijk denkrichtingen voor de Hilversumse Omgevingsvisie opleveren. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de opbrengsten van de stap die nu wordt afgerond en kennis te nemen van het vervolg van het participatieproces, dat tot de zomer van 2022 loopt. Dat is het moment dat het participatieproces Omgevingsvisie via een raadsbesluit wordt afgerond.

Op 14 september 2021 heeft het college besloten de ‘gecoördineerde procedure’ van (o.a.) het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ te starten. Dit ontwerp heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren:
1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’;
2. Het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestanden NL.IMRO.11bp06oudetore1en3-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen.

Het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 behelst de ontwikkeling van een woongebouw met maximaal 29 appartementen (25 middeldure huurappartementen en 4 dure huurappartementen). Onderdeel van de ontwikkeling is het behoud van de monumentale beuk. Het totale bouwvolume wordt vijf bouwlagen boven op de parkeergarage. Dit maakt dat de maximale bouwhoogte circa 15 meter bedraagt. De parkeergarage zal tot circa 3 meter onder maaiveld worden aangelegd. Een deelauto maakt onderdeel uit van de parkeeroplossing. De verdeling van de woningcategorieën wordt gecombineerd met een bouwplan aan de Larenseweg. Het doel van het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 is het tot stand brengen van een actuele planologische regeling die voorwaarden schept voor de gewenste ruimtelijke (her)ontwikkeling van het plangebied.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor een ieder om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 vast te stellen.

Gemeenten hebben zorgplicht voor de bekostiging de huisvesting van het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het speciaal onderwijs (SO en VSO). Op welke wijze aan deze wettelijke taak uitvoering wordt gegeven is opgenomen in de Verordening huisvesting onderwijs Hilversum 2016. De gemeente Hilversum volgt in grote lijnen de modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), die waar nodig aan de lokale situatie is aangepast. De VNG heeft op basis van ervaringen, ontwikkelingen en wettelijke wijzigingen een aantal aanpassingen voorgesteld. Daarnaast is in 2020 het Integraal huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. Reden om een gewijzigde verordening voor te leggen.