Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Vergadering 1

woensdag 12 januari 2022

20:00 - 00:00

Locatie
Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Voorzitter
H.R. Jaarsma
Toelichting

Commissievergadering 1
Onderwerpen:
Portefeuille Project Arenapark

  • Scenariostudie Arenapark

Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

  • Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie
  • Prioritering en aanpak verkeersveiligheid Prio-wegen 2022 en verder
Agenda documenten

Agendapunten

Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen

Er komt een inspreker die het woord voert over overlast door werkzaamheden.

Het Masterplan Arenapark 2.0 is vastgesteld op 1 juli 2020. Hierbij werden moties aangenomen voor onderzoek naar de mogelijkheid van meer ruimte voor werken en wonen. Het masterplan plus het onderzoek naar werken en wonen is uitgewerkt in scenario’s.
Het college wenst het advies van de raadscommissie te horen over de scenario’s, alvorens zij besluit welke ontwikkelrichting uit te werken tot stedenbouwkundig plan. Hiervoor worden drie scenario’s gepresenteerd, allen vanuit een helder verhaal (zie bijlage 1). Met eigen argumenten, kanttekeningen en businesscase saldi. Alle scenario’s passen bij de ambities van de Mobiliteitsvisie 2040 en ze kunnen alle drie – na uitwerking en optimalisatie – vallen binnen de financiële kaders van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG).
Het college heeft de voorkeur voor scenario 2 ‘Knooppunt ontwikkeling met groen midden’. Deze voorkeur komt voort uit de ruime toevoeging van extra werken en wonen, een goed functionerend OV knooppunt en de ontwikkelbaarheid van dit scenario. Resultaat van het debat in de commissie is een advies aan het college.

Er zijn bij dit agendapunt 4 insprekers.

Voorgesteld besluit

Het college adviseren over het besluit om een voorkeursvariant uit te werken met als basis scenario 2.

In april 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. De Mobiliteitsvisie wordt verder uitgewerkt aan de hand van de elf deelprojecten die volgen uit de vastgestelde visie. Het college heeft bij het vaststellen van de visie in het raadsvoorstel toegezegd de raad actief te betrekken bij de uitvoering. De raad wordt daarom nu gevraagd te besluiten over vaststelling van deze startnotitie en het plan van aanpak voor het verdiepende communicatie- en participatietraject. Voorafgaand aan de participatie doen we nader onderzoek naar de elf deelprojecten.

Voorgesteld besluit

1. Het voorstel 'Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040' vast te stellen en deze te gebruiken bij de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040;
2. Het plan van aanpak Communicatie- en participatie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 vast te stellen en deze te gebruiken bij de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040.

We hebben nu via de exploitatie € 250.000 per jaar te besteden aan maatregelen ter  verbetering van verkeersveiligheid. Dit blijkt echter onvoldoende om de grotere en complexere verkeersonveilige locaties van de prioriteitenlijst te kunnen herinrichten. Door via kredieten te investeren in deze maatregelen, kunnen we meer bereiken en slagvaardiger inspelen op subsidieregelingen. De bijbehorende kapitaal- en exploitatielasten van deze investeringen kunnen gedekt worden door maximaal € 170.000 van het exploitatiebudget hiervoor in te zetten.
De € 80.000 die overblijft is nodig voor verkeersveiligheid om jaarlijks kleinere verkeersaanpassingen, onderzoek, educatie en gedragsbeïnvloeding te kunnen bekostigen.

In 2022 willen we de eerste investeringen doen voor aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
Voor het vervolg, van 2023 tot 2030 willen we voor gemiddeld  € 1,1 miljoen bruto (= € 500.000 netto ) per jaar investeren. Deze plannen werken we verder uit en leggen we voor aan uw raad bij de Voorjaarsnota in 2022.

Bij dit onderwerp komen twee insprekers.

Voorgesteld besluit

De raad te adviseren:
1. Alle verkeersveiligheidsproblemen en alle maatregelen ter verbeteringen aan het fietsnetwerk, onder te brengen op de prioriteitenlijst en te rangschikken op basis van negen opvolgende afwegingscriteria (bijlage 1).
2. Een versnelling door te voeren in de uitvoer van verkeersveiligheids- én fietsnetwerk maatregelen, door het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer (taak 200817, ecl 43898, groot € 250.000) op te delen in een deel voor onderzoek en kleine maatregelen en een deel voor kapitaalslasten van investeringen in maatregelen verkeersveiligheid met bijbehorende exploitatielasten.
3. Het deel van het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer wat we willen gebruiken voor kapitaalslasten en exploitatielasten te begrenzen op maximaal € 170.000.
4. Van 2022 tot 2030 voor gemiddeld € 1.1 miljoen bruto (= na aftrek subsidies ca. € 500.000 netto) per jaar te investeren om verkeersveiligheidsproblemen en aanpassingen aan het fietsnetwerk aan te pakken via de prioriteitenlijst
5. In 2022 aanpassingen aan de Loosdrechtseweg op de onder 4 voorgestelde wijze te financieren.
6. Voor deze aanpassing aan de Loosdrechtseweg het investeringskrediet van € 288.000 bruto, (inclusief de verleende subsidie van € 104.530 komt dit neer op € 183.470 netto) vrij te geven voor de aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
7. Voor 2023 – 2030 de investeringskredieten van verkeersveiligheidsmaatregelen en aanpassingen aan het fietsnetwerk mee te nemen met de komende voorjaarsnota.