Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Vergadering 3

woensdag 24 november 2021

20:00 - 00:00

Locatie
Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Voorzitter
H.R. Jaarsma
Toelichting

Commissievergadering 3
Onderwerpen
Portefeuille Veiligheid en Openbare Orde

  • Wijziging van de horecaverordening

Portefeuille Welzijn en Zorg

  • Zienswijze Begrotingswijziging 2021 Jeugd & Gezin regio Gooi & Vechtstreek

Portefeuille Financiën

  • Tweede Tussenrapportage 2021
Agenda documenten

Agendapunten

Voor u ligt een update van de horecaverordening Hilversum 2017. Het voorstel om de horecaverordening Hilversum 2021 vast te stellen vindt u in bijlage 1. Met de vaststelling van deze verordening wordt de horecaverordening Hilversum 2017 ingetrokken. De belangrijkste wijzigingen leest u in bijlage 2.

Op 1 september 2021 stond de voorgestelde wijziging van de horecaverordening geagendeerd in de raadscommissie. De raadscommissie heeft de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven. Door vragen van de gemeenteraad werd ontdekt dat de ter inzage legging niet goed was verlopen. De horecaverordening lag ter inzage, maar de aankondiging daarvan was per abuis niet gepubliceerd. Daarom heeft de voorgestelde wijziging van de horecaverordening opnieuw ter inzage gelegen van 16 september 2021 tot en met 8 oktober 2021. De bekendmaking daarvan is gepubliceerd op 16 september 2021. Hierop is, aanvullend op de eerdere zienswijzen, één ambtelijke reactie ontvangen en geen andere reacties.

Voorgesteld besluit

De raad te adviseren:
1. De horecaverordening Hilversum 2021 vast te stellen.

NB. Op 1 september 2021 stond de voorgestelde wijziging van de horecaverordening geagendeerd in de raadscommissie. De raadscommissie heeft de behandeling van dit agendapunt uitgesteld. Door vragen van de gemeenteraad werd ontdekt dat de ter inzage legging niet goed was verlopen. De horecaverordening lag ter inzage, maar de aankondiging daarvan was per abuis niet gepubliceerd.
Daarom heeft de voorgestelde wijziging van de horecaverordening opnieuw ter inzage gelegen van 16 september 2021 tot en met 8 oktober 2021. De bekendmaking daarvan is gepubliceerd op 16 september 2021 via de openbare bekendmakingen. Hierop is aanvullend op de eerdere zienswijzen één ambtelijke reactie ontvangen en geen andere reacties. Deze is verwerkt in de reactienota. Het oorspronkelijke raadsvoorstel dat aan u is voorgelegd vervalt.

De Regio GV maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin per programma de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen staan. Mutaties van de budgetten verwerkt de Regio GV via begrotingswijzigingen. Als bij die mutaties sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage dan legt de Regio GV conform de statuten deze begrotingswijzigingen om een zienswijze voor aan de gemeenteraden. In de nu voorgelegde begrotingswijziging gaat het om € 182.000 hogere lasten voor 2021, waarvan € 72.000 ten laste van Hilversum komt. Structureel gaat het om lagere bedragen. De kosten worden gemaakt  voor:
1. enkele taakuitbreidingen bij Jeugd en Gezin;
2. werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring;
3. een koppeling tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen ten behoeve van dashboards van de gemeente Hilversum.

Hilversum kan de hogere lasten dekken binnen de beschikbare budgetten.
Voorgesteld wordt geen opmerkingen ten aanzien van ingediende begrotingswijzing 2021-10 bestuursrapportage 2021 in te dienen.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren om:
1. De zienswijze begrotingswijziging 2021-10 regio GV vast te stellen.
2. De zienswijze begrotingswijziging 2021-10 regio GV kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2021 aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van 17 april tot en met oktober 2021 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB’s). Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 3.097.000 nadelig (raadsbesluiten t/m oktober). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een voordeel van € 2.495.000, waardoor het saldo van de begroting 2021 € 602.000 nadelig wordt.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren om:
De begrotingswijziging 2021 conform de tabel in het voorstel (€ 16.808.000 hogere lasten, € 19.303.000 hogere baten, voordelig saldo van € 2.495.000) vast te stellen.