Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 5 juli 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Op 21 april 2021 heeft de gemeenteraad van Hilversum de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. Met deze visie heeft de raad zijn ambities bepaald voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Hilversum. Na elf deelonderzoeken en tientallen participatiebijeenkomsten zijn deze ambities in de afgelopen twee jaar uitgewerkt in het voorliggende Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 volgens de in november 2021 vastgestelde startnotitie. De input vanuit de deelonderzoeken (zie bijlagen 3 t/m 12) en participatie (zie bijlage 13 t/m 16) zijn vertaald naar elf overeenkomstige deelprojecten en een samenhangende mix van maatregelen. Hiermee wil Hilversum de bereikbaarheid in de richting 2040 verbeteren en inzetten op groene, duurzame, innovatieve en veilige mobiliteit. In dit voorstel gaan we op hoofdlijnen in op de opbouw van het programma, de onderliggende doelstellingen, de samenhang met trajecten zoals de Omgevingsvisie en het doorlopen traject rondom communicatie en participatie. Ook doen we een voorstel voor de financiële dekking van het programma en gaan we in op de fasering in de uitvoering.


  Insprekers;


  1; dhr. Rutger ten Hove (inwoner)
  2; dhr. Lochtenberg (Voorzitter SV Olympia)
  3; dhr. Bakker (Bewonersvereniging)
  4; mevr. Gietema (Fietsersbond)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 vast te stellen en uitvoering te geven aan de voorgestelde maatregelen;
  2. De lasten van het programma Wonen en Leven in de Begroting 2023 te verhogen met € 81.451 ten laste van de algemene middelen;
  3. Het uitvoeringsprogramma voor 2024-2027 zoals opgenomen in bijlage 3 te verwerken in de Begroting 2024.

 4. 5

 5. 6

  Het parkeerbeleid van Hilversum is een uitwerking van het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie. In de mobiliteitsvisie is door de gemeenteraad een vergezicht beschreven van een Hilversum dat beter bereikbaar is. Waarin een transitie gemaakt wordt van de drukte door autoverkeer naar een duurzamere gemeente waar inwoners en bezoekers vaker kiezen voor alternatieve vervoerbewijzen dan de auto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de fiets, het openbaar vervoer of door gebruik te maken van deelmobiliteit. De auto, en dan met name de eigen auto, wordt meer ontmoedigd, maar niet verbannen. Voor de inwoners en bezoekers die afhankelijk zijn van de auto wordt het niet onmogelijk om een auto te rijden of te bezitten, wel wordt van iedereen verwacht dat ze bewuster nadenken over het bezit van een eigen auto en van het gebruik van de auto. Voor de bestaande bewoners van Hilversum die momenteel al een (of meerdere) auto(’s) bezitten verandert er in eerste instantie niet heel veel. Voor nieuwe bewoners wordt er al sneller een bewuste keuze verwacht. Denk daarbij aan minder parkeervergunningen per huishouden.


  In dit parkeerbeleid worden de kaders aangegeven waarbinnen het parkeren in Hilversum de komende jaren uitgewerkt zal gaan worden, inclusief een financiële paragraaf voor de uitvoering van het beleid. Binnen deze kaders wordt aan het college de opdracht gegeven om dit beleid verder uit te werken en in te voeren. Jaarlijks rapporteert het college aan de raad over de voortgang en over de effecten van het parkeerbeleid. Om de voortgang te rapporteren is een jaarlijkse monitoring van de parkeerdruk noodzakelijk.


  Op 23 juni 2023 is er een aangepaste versie van de conceptnota parkeernormen geplaatst met daarin de volgende wijziging;
  Bladzijde 15 onder “stap 3”


  De tekst was:
  Een ruimtelijke ontwikkeling binnen het gereguleerde gebied die (vóór een eventuele afkoop) uitkomt op een parkeereis van 3 parkeerplaatsen of minder, mag deze eis in zijn geheel afkopen, indien dit aantoonbaar niet leidt tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
  De tekst wordt:
  Een ruimtelijke ontwikkeling binnen het gereguleerde gebied die (vóór een eventuele afkoop) uitkomt op een parkeereis van 3 parkeerplaatsen of minder, mag deze eis in zijn geheel afkopen.  Op 3 juli 2023 is er een aangepaste versie van bijlage 1 conceptversie parkeerbeleid geplaatst met daarin de volgende wijziging;


  De tekst was:
  In tabel op blz 9 stond een tarief in 2024 voor een 1e bewonersvergunningen van € 50,-


  De tekst wordt;


  In tabel op blz 9 moet een tarief in 2024 voor een 1e bewonersvergunningen staan van € 40,-
  De doorrekeningen zijn wel gebaseerd op deze € 40,- en heeft dan ook geen consequenties.  Inspreker;


  1; dhr. De Schepper (ontwikkelaar)
  2; dhr. Visser (Inwoner)
  3; mevr. Oostbaan en dhr. Nederstigt ( De Alliantie)
  4; dhr. Van de Wetering (Ontwikkelaar)
  5; dhr. Vlaar (Bewoner/ondernemer)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Parkeerbeleid Hilversum 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het Parkeerbeleid Hilversum 2017.
  2. De afkoopbedragen zoals hieronder opgenomen, vast te stellen en de bedragen jaarlijks te indexeren op basis van de CPI-maart raming van het jaar waarin de programmabegroting van het daaropvolgende jaar wordt opgesteld (jaar T):
  Bedrag per parkeerplaats
  Afkoop eerste 3 parkeerplaatsen € 10.000
  Afkoop vanaf 4 parkeerplaatsen € 16.600
  Afkoop voor alle sociale huur en koopwoningen en alle middeldure huur en koopwoningen € 10.000

 6. 7