Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 11 oktober 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  De parkeerverordening is een formele uitwerking van het parkeerbeleid van Hilversum dat op 19 juli 2023 door de raad is vastgesteld. In de parkeerverordening worden de juridische kaders vastgesteld om het uitvoeren van het beleid ook een juridische grondslag te geven. Deze kaders sluiten aan bij de beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld in het parkeerbeleid.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om de Parkeerverordening Hilversum 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de “Parkeernota Hilversum 2017 – Sectie C Parkeerverordening”.

 4. 5

 5. 6

  Het college onderschrijft de doelen van het Schone Lucht Akkoord. In dit convenant tussen Rijk en decentrale overheden maken partijen afspraken voor de periode tot 2030 over aanvullende maatregelen om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Doel is het behalen van gezondheidswinst voor iedereen in Nederland. In het Actieplan luchtkwaliteit 2023-2030 wordt aangegeven wat de gemeente Hilversum al doet en gaat doen om een bijdrage te leveren aan een betere luchtkwaliteit.
  De deelname aan het Schone Lucht Akkoord, op basis van het actieplan, legt het college ter advisering voor aan de commissie.

  Voorgesteld besluit

  Het college te adviseren middels het aangaan van bijgaande convenant deel te nemen aan Het Schone Lucht Akkoord (SLA) op basis van het bijgevoegde Actieplan Luchtkwaliteit Hilversum 2023-2030.

 6. 7

 7. 8

  Met de uittreding van provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam is de aanleiding ontstaan om de oude samenwerkingsovereenkomst tussen overige deelnemende partijen van stichting Goois Natuurreservaat (GNR) te actualiseren. Op 22 juni 2023 heeft het GNR bestuur de vernieuwde conceptparticipantenovereenkomst vastgesteld. Het betreft een aantal nieuwe artikelen ten opzichte van de huidige overeenkomst uit 1992 en een aantal redactionele wijzigingen. Met deze participantenovereenkomst wordt het in stand houden van de Gooise natuurgebieden richting de toekomst bestendigd. Gegeven het belang van deze overeenkomst legt het college deze aan de raad voor via de wensen en bedenkingenprocedure. Voorgesteld wordt om geen wensen en bedenkingen te uiten. Nadat gemeenten deze procedure hebben doorlopen kan de overeenkomst in definitieve vorm worden vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van het door het college aangaan van voorliggende participantenovereenkomst Goois Natuurreservaat.

 8. 9