Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 13 september 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

 3. 4

  In het Programma Groen Hilversum 2040 staat onder inspanning 8 (Zorgen voor een gezond bomenbestand dat groene baten levert aan mens en dier) de aanpassing van de komgrens Wet natuurbescherming als actie opgenomen.
  Met de voltooiing van Anna’s Hoeve en Monnikenberg en de realisatie van buurtschap Crailo in zicht is het een goed moment om de begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming (Wnb) aan te passen.
  Deze aanpassing is tevens de gelegenheid om kritisch te kijken naar de gehele begrenzing en bomen in gebieden die redelijkerwijs kunnen worden geschaard onder de bebouwde kom van Hilversum. Een aantal van deze gebieden valt nu onder de werking van de Wet natuurbescherming. Dezelfde Wet natuurbescherming hanteert echter het uitgangspunt dat percelen met bebouwing, die aansluiten op bebouwd gebied, onderdeel horen te zijn van de bebouwde kom. Daarom wordt voorgesteld om de bebouwde komgrens Wnb een op aantal plaatsen aan te passen, waardoor deze gebieden dus zullen gaan vallen onder de werking van de APV.

  Voorgesteld besluit

  1. het raadsvoorstel voor de nieuwe begrenzing van de bebouwde kom in het kader van artikel 4.1. Wet natuurbescherming ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. het college te adviseren over:
  a. Beleidsregels Velbeleid Hilversum 2024-2040.
  b. Het stoppen van de pilot velbeleid in de wijk Hilversum Noord (tussen spoor, Erfgooiersstraat en Joh.Geradtsweg) en postcodegebied 1211 door deze gebieden niet meer aan te wijzen als pilotgebied.
  c. Het omzetten van de bomen op de beschermde bomenlijsten van de pilotgebieden naar bomen met bewonerswaarde.
  d. Het aanwijzen van de openbare ruimte, schoolpleinen, de omgeving van verzorgingshuizen en andere zorgvoorzieningen en particuliere tuinen als prioriteitsgebieden voor de besteding van het herplantfonds Hilversum.

 4. 5

 5. 6

  In het kader van de handhaving van gereguleerd parkeren en de openbare ruimte in de gemeente Hilversum dient de huidige wegsleepverordening (Wegsleepverordening Gemeente Hilversum 2014) te worden aangepast in verband met nieuwe afspraken met de berger Collewijn Berging B.V.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren de Wegsleepverordening Gemeente Hilversum 2023 vast te stellen;

 6. 7

 7. 8

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd.


  Ten eerste zijn dat stukken waarop uw raad een zienswijze kan indienen. Het gaat om de:

  • OFGV jaarstukken 2022, incl. resultaatbestemming;
  • OFGV 1e begrotingswijziging 2024;
  • OFGV 2e begrotingswijziging 2024.

  Het voorstel is om een inhoudelijke zienswijze in te dienen op de resultaatbestemming 2022 en de 2e begrotingswijziging 2024.


  Ten tweede stuurt de OFGV stukken ter kennisname toe. Dit zijn stukken waarop uw raad eerder een zienswijze heeft kenbaar gemaakt. Deze stukken zijn op 28 juni 2023 vastgesteld. Het gaat om de:

  • OFGV begroting 2024;
  • OFGV 1e begrotingswijziging 2023
  • OFGV 2e begrotingswijziging 2023

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. Bijgaande zienswijze op het OFGV voorstel voor de resultaatbestemming 2022 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  2. bijgaande zienswijze op de OFGV 1e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  3. bijgaande zienswijze op de OFGV 2e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023.

 8. 9

 9. 10

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging moet voor 1 juli 2024 worden geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR OFGV).


  De implementatie van de gewijzigde Wgr gaat over vier verplichte onderdelen en zes onderdelen waarvoor een keuzemogelijkheid geldt. Deze zes onderdelen zijn ambtelijk uitgebreid voorbereid. Er is een eerste advies opgesteld. Dat is vervolgens besproken met griffies, bestuursadviseurs en ambtelijk opdrachtgevers. Aanvullend is daarop een schriftelijke reactieronde gehouden. Uit dit proces zijn keuzes voortgekomen die vervolgens zijn verwerkt in de ontwerpwijziging GR OFGV.


  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft het college gevraagd in te stemmen met de ontwerpwijziging GR OFGV. Het college is voornemens dit te doen en het vraagt in dit verband uw raad om een zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:
  1. Bijgaande zienswijze op de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de OFGV kenbaar te maken aan het college aansluitend aan de raadsvergadering van 27 september 2023.

 10. 11