Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 17 april 2024

19:30 - 23:00

Agendapunten

 1. 2

  In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld het Stedenbouwkundig Plan Bruisend Hart vast te stellen, met daarin: de visie met thematische richtlijnen, principe van routes door het gebied, de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het globale programma met functies in het gebied.
  Het stedenbouwkundig plan is het vertrekpunt voor de uitwerking en het opstellen van een omgevingsplanwijziging, dat uiteindelijk ter vaststelling wordt aangeboden aan de  gemeenteraad.
  Daarnaast wordt voorgesteld het beeldkwaliteitsplan en een ontwerp van de openbare ruimte op te stellen voor het Bruisend Hart.


  Insprekers:
  1. Dudok Wonen.
  2. Dhr Triebels (ook schriftelijke bijdrage in iBabs, zie onder bij de stukken) - Toegevoegd d.d. 15 april 2024
  3. De Fietsersbond

  Voorgesteld besluit

  1. Het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart vast te stellen, met daarin:
  - De visie met vier principes voor een fijne plek (hoofdstuk 4)
  - Thematische richtlijnen voor nadere uitwerking (hoofdstuk 5)
  - Principe van routes door het gebied voor nadere uitwerking (paragraaf 5.5)
  - Stedenbouwkundige randvoorwaarden (paragraaf 5.1)
  - Programmatische invulling van gebouwen op hoofdlijnen (paragraaf 5.2)
  2. Het college opdracht te geven om een omgevingsplanwijziging op te stellen voor het Bruisend Hart op basis van het Stedenbouwkundig plan
  3. Het college opdracht te geven om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor het Bruisend Hart en de aangrenzende bebouwing aan de Zuiderweg
  4. Het college opdracht te geven om een ontwerp van de openbare ruimte te maken voor het Bruisend Hart
  5. € 1.000.000 van de openstaande sterretjes post “1000 woningen, openbare ruimte” te bestemmen voor het realiseren van de openbare ruimte in het Bruisend Hart
  6. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 5 “Financiële bijlage” bij dit raadsvoorstel op te heffen wanneer het volledige project Bruisend Hart is afgerond.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-057 - Vervangen kaart op pagina 36
 2. 3

 3. 4

  Na een positief commissieadvies over het afronden van de Omgevingsvisie, ligt nu het raadsvoorstel voor de definitieve Omgevingsvisie voor. Achter ons ligt een intensief traject met de samenleving en de gemeenteraad. De Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst van Hilversum, met als horizon 2040. Het is een gebalanceerde visie op hoofdlijnen, die is gebaseerd op de Denkrichting van de samenleving en die duidelijk maakt hoe we er mee aan de slag gaan.


  Insprekers:

  1. HOP2040 (ook schriftelijke inspraakbijdrage, zie hieronder bij de vergaderstukken) - Toegevoegd d.d. 15 april 2024

  2. Tjen Schifferstein (ook schriftelijke inspraakbijdrage, zie hieronder bij de vergaderstukken) - Toegevoegd d.d. 15 april 2024

  Voorgesteld besluit

  1. De Omgevingsvisie Hilversum 2040, bestaande uit Deel A (Omgevingsvisie op hoofdlijnen), Deel B (Brondocumenten) en Deel C (Uitwerkingen beleid en toepassingen) vast te stellen, inclusief de daarin verwerkte reacties op zienswijzen.
  2. Kennis te nemen van Deel D (Verantwoording) van de Omgevingsvisie Hilversum 2040.
  3. Het college op te dragen een aantal programma’s onder de Omgevingsvisie in te richten:
  a. Thematische programma’s: Duurzaam, Meedoen en Actief;
  b. Gebiedsprogramma’s: Projecten en Gebiedsagenda’s;
  c. Bedrijfsvoeringprogramma, waaronder het deelprogramma Kostenverhaal;
  4. De Structuurvisie Hilversum 2030 in te trekken.

 4. 5