Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 14 februari 2024

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

  • GEM Crailo b.v. (Vennootschap)
  • Uitvaartstichting Hilversum (Stichting)
 3. 4

  Op 15 september 2021 heeft de raad besloten over te gaan tot uitwerking van een ruimtelijke visie voor het aan de Diependaalselaan gelegen Circusterrein. In deze besluitvorming is tevens opgenomen dat, naast het traject voor visievorming, de mogelijkheden van (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden worden onderzocht (A21-141 – Snel flex aan de slag met het Circusterrein). In het coalitieakkoord is het projectmatig oppakken van de herontwikkeling van het Circusterrein en het versnellen van woningbouw verder bestendigd. Hierna heeft het college de projectopdracht voor herontwikkeling van het Circusterrein in 2022 vastgesteld en de raad geïnformeerd over het vervolg. Het college van B en W heeft daarop, in samenwerking met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties (De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen) en de rijksoverheid (hierna, BZK), op 11 juli 2023 besloten een intentieovereenkomst aan te gaan om te onderzoeken hoe er tot versnelling van (flexibele) woningbouw overgegaan kan worden op een deel van het Circusterrein. De raad is hierover op 19 juli 2023 geïnformeerd. De ambitie tot realisatie is onderdeel gemaakt van de prestatieafspraken tussen gemeente en de in Hilversum actieve woningbouwcorporaties. Een integraal haalbaarheidsonderzoek, zoals overeengekomen in de intentieovereenkomst, heeft geresulteerd in een plan om tot realisatie van circa 400 flexwoningen te kunnen komen. Het college van B en W heeft – onder voorbehoud van verdere besluitvorming door de raad – op 16/23 januari 2024 besloten een vervolg te geven op de intentieovereenkomst door een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) aan te gaan met De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen (hierna, de Hilversumse corporaties). Het college van B en W wordt voorgesteld de SOK aan te gaan, na besluitvorming op het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Flexwonen Circusterrein’, ten behoeve van de versnelling van woningbouw.


  Bij dit onderwerp komen de volgende insprekers:
  - de gebiedsontwikkelaar en de directeur van de Alliantie
  - de voorzitter van de huurdersbelangenvereniging van de Alliantie

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet geen wensen en bedenkingen hebben tegen het voornemen van het college van B&W – met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties, te weten De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen – de samenwerkingsovereenkomst ‘Flexwonen Circusterrein’ (bijlage 1) aan te gaan voor een deel van het Circusterrein, ten behoeve van de realisatie van circa 400 flexwoningen;
  2. Het voorlopig ontwerp (VO; bijlage 2) voor ‘Flexwonen Circusterrein’ vaststellen, als stedenbouwkundig kader voor de verdere uitwerking naar een definitief ontwerp (DO);
  3. Het instellen van een investeringskrediet ad. € 3.200.000,- voor het bouw- en woonrijp maken en de inrichting van nieuwe openbare ruimte – ten behoeve van het project Flexwonen Circusterrein – en het investeringskrediet vrij te geven;
  4. De bruto investering (exclusief subsidie) – in afwijking van de ‘Financiële verordening gemeente Hilversum 2022’ – afschrijven over 15 jaar en de gevolgen hiervan (jaarlijkse kapitaallasten maximaal € 265.000,-) bij de Voorjaarsnota 2024 te verwerken;
  5. Het exploitatierisico conform de financiële herplaatsingsgarantie van het rijk, als acceptabel risico te beschouwen en dit op te nemen in het risicoprofiel (weerstandsvermogen) van de gemeente Hilversum;
  6. Het budget voor het beheer van de openbare ruimte te verhogen met een bedrag van € 53.000 vanaf het begrotingsjaar 2025.

 4. 5