Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Ruimtelijke Ordening en Projecten

donderdag 18 januari 2024

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

  In 2018 heeft de gemeente een convenant gesloten met de eigenaren van landgoed Zonnestraal met als doel het landgoed toekomstbestendig te maken. In dat kader wordt door de eigenaren een toekomstvisie opgesteld om het landgoed duurzaam te beheren en te ontwikkelen. Als basis voor de verdere uitwerking en toetsing van de toekomstvisie is door de gemeente het Gebiedskader Zonnestraal opgesteld. Het Gebiedskader bevat een analyse van bestaande regels, gemeentelijk beleid en afspraken zoals die gemaakt zijn bij het convenant. In het Gebiedskader is een analyse opgenomen van de ruimtelijk-functionele situatie, wat er op het landgoed afkomt en wat er verwacht wordt in de toekomstvisie terug te zien.
  Deze werkwijze zorgt voor het aan de voorkant betrekken van de gemeenteraad bij het meegeven van kaders aan de initiatiefnemers. De toekomstvisie en het daarop volgende omgevingsplan worden beiden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.


  Het verhaal van Zonnestraal is op veel onderdelen nog altijd zeer actueel. In het Gebiedskader is aangeven wat de bijzondere waarden van landgoed Zonnestraal zijn en wat behouden moeten blijven. Ook is voor verschillende thema’s beschreven wat de huidige situatie is en verwacht wordt voor de toekomst. Dit leidt tot een aantal beschreven keuzes en waar nodig tot sturing. De toekomstvisie moet ervoor zorgen dat landgoed Zonnestraal behouden blijft en zich passend en duurzaam kan ontwikkelen aan de hand van de bijzondere waarden zodat het landgoed toekomstbestendig wordt en blijft en goede aansluiting houdt met zijn omgeving.


  Voor dit onderwerp hebben zich de volgende insprekers gemeld:
  - inspreker namens de Bewonersvereniging Landgoed Zonnestraal;
  - inwoner;
  - ondernemer (over “Live in ‘t Bos”)
  - ondernemer, namens Urbanmind en mede namens de eigenaren van het landgoed;


  Bij dit onderwerp zijn twee woordvoerders per fractie toegestaan.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om het Gebiedskader Zonnestraal vast te stellen als kaderstellend document voor het opstellen van een toekomstvisie door initiatiefnemer.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-007 - Schriftelijke beantwoording vragen PvdA
  T24-008 - Overzicht wel of niet overgenomen adviezen
 2. 3

 3. 4

  In de ontwerp Omgevingsvisie, het Economisch Perspectief 2040 en het coalitieakkoord wordt gesproken over een toekomstgerichte agenda voor het plangebied Media Park. Voor de toekomstige ontwikkeling van het plangebied is een samenspel van meerdere partijen essentieel. Dat gebeurt door het, samen met betrokkenen, opstellen van een gezamenlijke lange termijn koers in combinatie met een meer uitvoeringsgerichte agenda voor de eerste vier jaren. Oftewel een samenwerkingsagenda. In de startnotitie worden de aanpak en proces om te komen tot de samenwerkingsagenda geschetst.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  I. De startnotitie samenwerkingsagenda Media Park vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Bestuur en Economie,

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-009 - Overnemen van suggesties van fracties
 4. 5