Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 20 maart 2024

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

  Bij dit agendapunt komt de Stichting tot behoud van Brandweer Erfgoed inspreken (zie brief)


  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 2. 3

  • GEM Crailo b.v. (Vennootschap)
  • Uitvaartstichting Hilversum (Stichting)
 3. 4

  Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 (DPRA) heeft als doel dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Gemeente Hilversum heeft hiervoor klimaatadaptieve maatregelen opgenomen in het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026 (GWP).
  Een van de maatregelen is de aanleg van een waterberging van 5.000 m³. Voor de uitwerking van de maatregel waterberging 1221 is in het GWP opgenomen dat eerst gemeten zou worden in de riolering. Om zo het daadwerkelijk functioneren goed te begrijpen en te zorgen dat we ‘het goede doen’.
  In dit voorstel worden eerst de resultaten uit de monitoring behandeld. Vervolgens wordt de voorgestelde maatregel, namelijk de aanleg van een groot riool, een Overdekte gracht, in de Minckelersstraat, toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. Het in het meerjarig investeringsprogramma IP 2023 opgenomen krediet voor grondaankoop voor de waterbergingskelder ad € 3.500.000 en de kredieten ‘vuilwaterberging kelder Centrum/oost’ (IP 2024 € 135.000 en 2025 € 6.394.000) uit het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026 in te zetten voor de Overdekte gracht.
  2. Een aanvullend krediet van € 7.896.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Overdekte gracht. De extra kapitaallasten (€ 142.000) te dekken door het verhogen van de rioolheffing met 1,5% en dit te verwerken in de voorjaarsnota.
  3. Het krediet voortvloeiend uit de hiervoor genoemde beslispunten van in totaal € 17.925.000 vrij te geven voor uitvoering van de Overdekte gracht.

 4. 5

 5. 6

  Met dit voorstel wordt gevraagd de activiteiten ten behoeve van het onderhoud aan de Joodse begraafplaats en het Metaheerhuis vast te stellen als activiteiten die plaatsvinden in het algemene belang. De Wet Markt en Overheid, opgenomen in de Mededingingswet, is dan niet meer van toepassing. Het onderhoud aan het Metaheerhuis zal uitgevoerd gaan worden door de gemeente Hilversum, het onderhoud aan de begraafplaats zal uitgevoerd gaan worden door de Uitvaartstichting Hilversum (USH). Hierdoor is het college niet genoodzaakt de integrale kostprijs door te berekenen in de tarieven voor het onderhoud van de begraafplaats.

 6. 7

  Bij dit onderwerp komt:
  - een inspreker namens BIZ Vastgoed Gijsbrecht
  - een inspreker namens de Bewonersvereniging Oosterspoorplein e.o.

  Voorgesteld besluit

  De raadadviseren:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering met plan IDN NL.IMRO.0402.19pbp07mvbewoning-va01 vast te stellen en conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening te publiceren;
  3. Kennis te nemen van de beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie Hilversum 2023.

 7. 8

 8. 9

  Op 27 juni 2023 heeft het college de koopovereenkomst voor het perceel grond gelegen naast Marktplein 1 vastgesteld. Het betreft de gronden naast foodhall Mout. Tevens is daarbij besloten de bestaande ruime gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan voor deze locatie te beperken tot ‘bierbrouwerij en proeflokaal’. Om de gebruiksmogelijkheden te beperken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Het college heeft op 19 december 2023 besloten de procedure hiervoor te starten. Tijdens de inzage termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Kavel naast Mout’;
  2. Het bestemmingsplan ‘Kavel naast Mout’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten, respectievelijk vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.11bp11naastmout-va01 met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen;
  3. De ‘Welstandsnota gemeente Hilversum herziening 2022’ te laten vaststellen als toetsingskader voor de welstandsbeoordeling van omgevingsvergunningaanvragen in het plangebied.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-038 - Verschil tussen proeflokaal en horeca
 9. 10