Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 27 juni 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De eigenaren van de Koninginneweg 135 t/m 139 zijn door Gloudemans in het actieve verwervingstraject bereid gevonden hun aan de gemeente te verkopen in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De onderhandeling hebben in het actieve verwervingsproces geleid tot prijsovereenstemming op basis van het advies van bureau Gloudemans.

  Besluit

  1 De objecten aan de Koninginneweg 135, 135 a+b, 137, 137 a+b,, 139 139a+b te 1211 AP
  Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie N:
  5439 ter grootte van 269m²
  5614 ter grootte van 118m²
  6674 ter grootte van 125 m²
  8294 ter grootte van 19m²
  aan te kopen voor een bedrag zoals opgenomen in het voorstel- conform het deskundige rapport van Bureau Gloudemans BV;
  2. Deze kosten ten laste te laten komen van het krediet Wvg Stationsgebied;
  3. De woning en winkel daarna via leegstandsbeheer tijdelijk te verhuren.

  Conform.

 2. 2

  Op 19 juli 2022 heeft het college “Verkoopstrategie perceel grond gelegen naast Marktplein 1 te Hilversum” vastgesteld, namelijk het perceel grond via een makelaar openbaar te verkopen. Bij de verkoop via de makelaar is uitdrukkelijk aangeven dat de bestemming van het te verkopen perceel wordt beperkt tot horeca – proeflokaal en/of bierbrouwerij en dat er arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gerealiseerd. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk in de koopovereenkomst opgenomen. De koper heeft door ondertekening van de koopovereenkomst, welke nu ter besluitvorming bij het college voorligt, ingestemd met deze voorwaarden. In dit voorstel wordt het college gevraagd om te besluiten het perceel grond gelegen naast Marktplein overeenkomstig bijgevoegde koopovereenkomst te verkopen voor een bedrag van € 339.500,- k.k.

  Besluit

  1. Het perceel grond gelegen naast de Marktplein 1 te Hilversum, kadastraal bekend onder gemeente Hilversum, sectie N, nummer 9797 (ged.), overeenkomstig bijgevoegde koopovereenkomst te verkopen voor een bedrag van, zoals opgenomen in het voorstel.
  2. De netto verkoopopbrengst toe te voegen aan de reserve Stedelijke ontwikkeling in het begrotingsjaar waarin de juridische levering van de grond heeft plaatsgevonden.

  Conform.

 3. 3

  Het Sportinvesteringsfonds Hilversum (SIF) is op 7 juni 2018 opgericht om het sportverenigingen in Hilversum mogelijk te maken om tegen een lager rentetarief te lenen bij het SIF dan bij de reguliere marktpartijen/banken met als doel om verduurzaming, verbouwingen/of verbetering van de sportaccommodaties te kunnen realiseren.
  De stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum (SIF) komt zelf aan zijn middelen door bijdragen van de participanten (sportverenigingen), de gemeente Hilversum en door zelf leningen aan te trekken waarvoor de gemeente Hilversum tot maximaal 2.2 mln borg zal staan. De middelen die het SIF verwerft worden vervolgens als lening met een, in vergelijking tot de reguliere markt, laag rentetarief verstrekt aan sportverenigingen in Hilversum die gaan investeren in hun sportaccommodatie. De rentelasten van de financiering blijven via deze constructie voor de sportverenigingen relatief laag.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het model van de akte van borgtocht (E2a01122010) van BNG Bank;
  2. Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum uit hoofde van de [daarin genoemde] lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van EUR 600.000,-- (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten);


  De besluitvorming hierboven onder punt 1 en 2 is conform de vereisten die de BNG Bank daar specifiek voor heeft gesteld. Indien buiten deze passages andere voorwaarden worden opgenomen zal de BNG Bank het besluit niet accepteren.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  In 2021 stelde het rijk middelen beschikbaar om de structurele energiekosten van huurders te verlagen door het aanbieden van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Binnen deze regeling stelde het Rijk € 100 per woning beschikbaar om te besteden aan verduurzaming. Hiervan moest tenminste 70% van de middelen aan energiebesparende maatregelen worden besteed. 10% van de middelen mochten naar uitvoeringskosten gaan en 20% naar advieskosten. Kenmerkend aan de regeling was dat met name huurders van deze regeling gebruik mochten maken. In de bijgevoegde brief zijn de resultaten van de regeling opgenomen.

  Besluit

  De raad middels bijgevoegde collegebrief te informeren over de resultaten van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

  Conform.

 5. 5

  Democraten Hilversum heeft op 26 mei 2023 Artikel 41 RvO vragen gesteld over Openheid over wat te wachten staat.

  Besluit

  De op 26 mei door de fractie Democraten Hilversum gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake het bouwinitiatief aan de Zeverijnstraat, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen.

 6. 6

  Op 1 juni 2023 zijn de artikel 41 vragen van D66 over de Fietsbrug Johannes Geradtsweg binnengekomen. Per onderliggende collegebrief worden deze beantwoord.

  Besluit

  Op 1 juni 2023 door de fractie van D66 gestelde vragen ex artikel 41 RvO over de Fietsbrug Johannes Geradtsweg, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  De eigenaar de bedrijfsruimte aan de Swammerdamstraat 1 heeft na een aantal gesprekken het pand in het kader van de Wet voorkeursrecht Gemeenten te koop aangeboden. De onderhandelingen hebben in het minnelijk verwervingstraject geleid tot prijsovereenstemming op basis van de getaxeerde waarde en een schadeloosstelling.

  Besluit

  1. De Swammerdamstraat 1 (1221 DE) Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, 1. sectie R nummers 3279 ter grootte van 116m² groot, aan te kopen voor een bedrag ter hoogte zoals in het voorstel opgenomen, - conform de getaxeerde waarde.
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen ter hoogte van de in het voorstel genoemde bedrag.
  3. Deze kosten ten laste te laten komen van het krediet Wvg Bruisend Hart.
  4. De bedrijfsruimte daarna tijdelijk te verhuren voor een periode van maximaal 5 jaar.

  Conform.

 8. 8

  De eigenaar van de woning aan de Neuweg 377 heeft in 2015 aangegeven de grond naast haar woning te willen kopen. De gemeente heeft middels een aanbiedingsbrief in 2015 aan de eigenaar van de woning aan de Neuweg 377 te kennen gegeven dat de gemeente bereid is het perceel grond aan haar te verkopen. De eigenaar van de Jacob Catsstraat 74 had zich toen tegen de verkoop van de grond verweerd, omdat zij een recht van overpad had geëist om van en naar haar carport te kunnen komen en gaan. Dit recht van overpad is inmiddels gevestigd. Uiteindelijk is met betrokken partijen overeenstemming bereikt dat tot verkoop van het perceel over kan worden gegaan. Het perceel wordt verkocht voor € 17.400,-- kosten koper. Deze overeenkomst wordt in dit voorstel ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

  Besluit

  1.Het perceel grond te verkopen, groot ca. 174 m2 aan de Neuweg nabij nr. 377 te Hilversum, kadastraal bekend als sectie M, nr. 4172 aan bieder voor het in het voorstel genoemde bedrag, conform de koopovereenkomst.
  2. De verkoopopbrengst te storten in de reserve stedelijke ontwikkeling.

  Conform.

 9. 9

  Dit voorstel heeft betrekking op het eerste opvangonderwijs (EOO) aan niet-Nederlandstalige kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij de verlening van de subsidie werd verwacht dat in 2022 95 kinderen eerste opvangonderwijs zou volgen. Daarom is een voorschotbeschikking afgegeven op basis van 95 leerlingen. Bij de verantwoording over 2022 is gebleken dat  meer -gemiddeld 117,8 kinderen- eerste opvangonderwijs hebben gevolgd. Voorgesteld wordt om de subsidie van 2022 hierom hoger vast te stellen conform de bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Besluit

  1. De subsidie die STIP heeft ontvangen voor het eerste opvangonderwijs in het jaar 2022 vast te stellen op € 223.883,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking en het nog niet als voorschot verleende bedrag van € 90.883,- te betalen aan STIP ten laste van het onderwijsachterstandenbudget.

  Conform.

 10. 10

  Reactie op binnengekomen Brandbrief Jantje Beton over buitenspelen.

  Besluit

  De op 30 mei 2023 ontvangen brandbrief van Jantje Beton over buitenspelen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.