Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 21 februari 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Betreft regionale veiligheidsstrategie ter consultatie aan de raad.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om bijgaande zienswijze in te dienen op het concept Regionale Veiligheidsstrategie 2023 - 2026;
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie bestuur en economie.

  Gewijzigd besluit met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  De taak inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in het kader van de Wet Milieubeheer (Hoofstuk 10, Afvalstoffen) is door de gemeenten overgedragen aan de regio Gooi en Vechtstreek en wordt uitgevoerd door de GAD. Het Algemeen Bestuur van de regio is dan ook bevoegd om te besluiten over het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026. Het college is vertegenwoordigd in dit AB en neemt vooraf een standpunt in over dit plan.


  Het concept Uitvoeringsplan GAD 2023-2026 is gereed en het Algemeen Bestuur van de regio zal hier op 13 april een besluit over nemen. Het college vraagt de raad om advies, door middel van behandeling in de commissie van 22 maart. Dit is conform toezegging T21-084; “het Hilversumse deel van het uitvoeringsprogramma van de GAD, op de Hilversumse onderdelen, eerst met de commissie te bespreken”. Het college staat positief tegenover dit plan, omdat het voldoet aan de in de Regiobegroting 2023 en Grondstoffenvisie 2021 gestelde kaders vanuit kosten, milieu en dienstverlening.


  In de collegebrief behandelt het college ook T19-165 Afvalscheiding op scholen en motie M19-162 GAD Blauwe diesel en beschouwt beide zaken als afgedaan.

  Besluit

  I. De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid voorstellen:
  1. het college te adviseren over het Uitvoeringsplan GAD 2023-2026
  2. kennis te nemen van het afhandelen van T21-084, T19-165 en M19-162
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid ter advisering aan het college van B en W.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Het bestaande kantoorgebouw aan de Larenseweg 30 is toe aan grootschalig onderhoud. Eigenaar Dudok Wonen ziet mogelijkheden om het bestaande gebouw dusdanig aan te passen dat er ruimte komt voor 66 woningen en 1.400 m2 werkruimte.
  Het bestaande kantoorgebouw voorziet momenteel in circa 129 werkplekken. Om het aantal arbeidsplaatsen gelijk te houden is er tenminste 1935 m2 werkruimte nodig (15 m2 per werknemer). Om deze reden is in de intentieovereenkomst vastgelegd dat in het naastgelegen pand aan de Larenseweg 32 ten minste 535 m2 werkruimte moet worden toegevoegd. Dudok wonen ziet mogelijkheden om de bestaande melkfabriek beter te benutten. Daarnaast is opgenomen dat partijen streven naar het terugbrengen van maatschappelijk samenwerkende functies, zoals die nu ook op de Larenseweg 30 aanwezig zijn.
  Middels de voorgestelde intentieovereenkomst willen we verder afspraken maken over het opstellen van het gebiedspaspoort en het locatieontwikkelplan (LOP). Het LOP gaat als basis dienen van een nog op te stellen anterieure overeenkomst. Ook wordt de vergoeding van de ambtelijke ureninzet met de intentieovereenkomst verzekerd.

  Besluit

  1. Bijgevoegde “Intentieovereenkomst Larenseweg 30” met Stichting Dudok Wonen aan te gaan.
  2. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 4. 4

  Het concept van flitsbezorgsupermarkten is in snel tempo uitgerold, met name in de grote steden. Het gaat om een ontwikkeling die past bij veranderend koopgedrag van consumenten. Er is nog geen helder zicht wat het eindbeeld wordt en wat de ruimtelijke gevolgen daarvan zijn. Het is daarom zaak gevolgen in ruimtelijke zin en het tegengaan van overlast middels een bestemmingsplan te regelen. In veel bestemmingsplannen kunnen flitsbezorgsupermarkten rechtstreeks worden toegelaten onder de geldende bestemmingen. Op 9 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Hilversum daarom besloten om een ontwerp paraplubestemmingsplan op te stellen om nieuwvestiging van darkstores en bijbehorende flitsbezorging in Hilversum nader te reguleren. Met bijgevoegd ontwerp paraplubestemmingsplan Flitsbezorging met darkstores wordt nu een kader geboden op basis waarvan regulering van de vestiging van darkstores (on-)mogelijk is.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Flitsbezorging met darkstores" met plan-IDN NL.IMRO.0402.19pbp06flitsbezorg-ON01 conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend te maken en voor 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen.
  2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 18 april 2017 zijn de beleidsregels voor het leerlingenvervoer vastgesteld door het College van B&W. In 2019 is er een technische wijziging geweest, om de eisen van de AVG te dekken (bijlage 1). De Wmo-consulenten die onderzoek uitvoeren om te bepalen of een kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer lopen in de uitvoering aan tegen onderdelen van de bestaande beleidsregels. De consulenten lopen aan tegen twee belemmeringen:
  1. Ouders en professionals beroepen zich vaak onterecht op beleidsregel 14 om in aanmerking te komen voor toepassing van de hardheidsclausule. De beleidsregel is nu ‘’Uitgangspunt bij het toepassen van de hardheidsclausule in de verordening is, dat deze alleen kan worden toegepast als toepassing van de verordening of deze beleidsregels tot onaanvaardbare consequenties in het individuele geval leidt.’’
  2. Er is onduidelijkheid of en hoe leerlingenvervoer ingezet kan worden voor vervoer van en naar tussenvoorzieningen van de samenwerkingsverbanden (zoals bv. de Topklas).
  3. Er is onduidelijkheid of en hoe leerlingenvervoer ingezet kan worden naar de BSO-I van de Gemeente Hilversum.


  Om deze belemmeringen aan te pakken wordt voorgesteld om beleidsregel 14 aan te passen en een passage over tussenvoorzieningen en de BSO-I op te nemen in de nieuwe beleidsregels (bijlage 2).

  Besluit

  De aangepaste Beleidsregels Leerlingenvervoer Hilversum januari 2023 (bijlage 2), met aanpassingen op het gebied van toepassing van de hardheidsclausule, vervoer naar tussenvoorzieningen van de samenwerkingsverbanden en vervoer naar de BSO-I, vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2023.

  Akkoord.

 6. 6

  In november 2019 is het landelijk inspectie traject ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ gestart. De gecertificeerde instellingen die de jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren stonden onder toezicht. Eind januari hebben de ministeries laten weten het bestuurlijk toezicht te beëindigen.

  Besluit

  Collegebrief versturen naar de raad

  Conform.

 7. 7

  De huidige visie sociaal domein, de Kadernota Sociaal Domein 2017-2021, is aan vervanging toe. Het aantreden van een nieuw college is een goed moment hiervoor. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen zijn aanleiding voor het herijken van de visie. De planning is om de nieuwe visie sociaal domein in het tweede kwartaal van 2023 door de raad te laten vaststellen. Eén van de belangrijke aanbevelingen uit het raadsonderzoek Wmo Welzijn is om de raad meer bij het opstellen van nieuwe beleidskaders te betrekken. Het proces van opstellen is hierop ingericht.Tussen begin september en begin december waren er drie gesprekken met de raad over proces en inhoud.

  Voorgesteld besluit

  I. Kennis te nemen van de voorlopige adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad over de visie sociaal domein Wij zijn Hilversum die reeds in de visie zijn verwerkt.
  II. De raad voor te stellen om

  1. De visie sociaal domein Wij zijn Hilversum vast te stellen.

  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg Welzijn en Samenleving.

  Besluit

  I. Kennis te nemen van de voorlopige adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad over de visie sociaal domein Wij zijn Hilversum die reeds in de visie zijn verwerkt.
  II. De raad voor te stellen om

  1. De visie sociaal domein Wij zijn Hilversum vast te stellen.

  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg Welzijn en Samenleving.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.