Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 10 oktober 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is jaarlijks € 1,75 miljoen beschikbaar voor de regio Gooi en Vechtstreek. In iedere regio moet één gemeente worden aangewezen als gevolmachtigde gemeente voor het aanvragen, beheren, uitgeven en verantwoorden van deze middelen. In het regionaal PFHO Gezondheid en Ondersteuning is de gemeente Hilversum aangewezen als aanvrager. Om dit formeel te regelen moeten de regiogemeenten volmacht/machtiging verlenen aan de gemeente Hilversum, die hiermee de kassiersfunctie namens de regio krijgt. De gemeente Hilversum hoeft een volmacht formeel juridisch niet te accepteren, want deze wordt eenzijdig opgelegd. Het volstaat voor de gemeente Hilversum om kennis te nemen van de volmacht van de andere gemeenten. Met dit collegevoorstel wordt hierin voorzien.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de volmacht en machtiging van gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren en Wijdemeren, om namens hen de middelen in het kader van de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 aan te vragen, te beheren, uit te geven en daarover verantwoording af te leggen.
  2. Kennis te nemen van bijgevoegde conceptbegroting SPUK IZA.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de volmacht en machtiging van gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren en Wijdemeren, om namens hen de middelen in het kader van de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 aan te vragen, te beheren, uit te geven en daarover verantwoording af te leggen.
  2. Kennis te nemen van bijgevoegde conceptbegroting SPUK IZA.

  Akkoord.

 2. 2

  Op 12 en 13 oktober 2022 neemt wethouder Scheepers deel aan een studiereis naar Hengelo en Enschede georganiseerd door G40, BZK en Neprom.
  Kosten bedragen maximaal € 500,-.


  Met bijgevoegde brief wordt de raad geïnformeerd over het gemeentelijk belang van deelname aan deze studiereis.


  Vergoeding van dienstreizen door burgemeester en wethouders die gemaakt zijn voor de uitoefening van het ambt is geregeld in:
  -Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (art. 3.2.9 en 3.2.10)
  -Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (art. 3.6 en 3.8)

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over deelname aan de studiereis BZK G40 Neprom door wethouder Scheepers.

  Besluit

  De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over deelname aan de studiereis BZK G40 Neprom door wethouder Scheepers.

  Conform.

 3. 3

  Hilversum is de tuinstad én de stad van jonge monumenten. Deze zijn beiden een belangrijk aspect van de identiteit van Hilversum. Hilversum kent echter ook een langere en gelaagde geschiedenis en is de mediastad van Nederland. Hilversum is hierdoor dé creatieve tuinstad. De stad staat voor grote opgaven, zoals de energietransitie en het bouwen van nieuwe woningen. Hiervoor is het van belang een analyse van de kwaliteiten van de stad op te stellen zodat het verhaal van Hilversum kan worden verteld. En om ze in te kunnen inzetten voor de sociale, economische en ruimtelijke versterking en ontwikkeling van Hilversum en deze ontwikkelingen (weer) Hilversums te maken. Voorgesteld wordt de analyse van de Hilversumse ontwikkelingen en kwaliteiten uit te werken tot het verhaal van Hilversum. En daarnaast een aanpak en afwegingskader voor de naoorlogse periode te maken om de kwaliteiten in te zetten voor de versterking en ontwikkeling van de wijken en Hilversum als geheel, waarbij ze zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. Daarmee voegt Hilversum zich in de landelijke ontwikkelingen en programma’s over erfgoed en leefomgeving en naoorlogs erfgoed (Post ’65). De werkwijze is wijkgericht en de inwoners worden daarbij betrokken door onder andere participatieprocessen (zie communicatieplan). De expertise van (landelijke) experts wordt betrokken door deze in een klankbordgroep samen te brengen. Met de erfgoedorganisaties wordt regelmatig overleg gevoerd. In 2024 sluit de analyse en uitwerking van de identiteit van Hilversum en het mede op basis daarvan vooruitkijken, aan bij Hilversum 600.

  Voorgesteld besluit

  1. Een analyse op te stellen van de ontwikkeling en kwaliteiten van Hilversum tot 1945 en van naoorlogs Hilversum tot 2005.
  2. De analyse uit te werken in het verhaal van Hilversum en de kwaliteiten voor geheel Hilversum en per wijk.
  3. Het verhaal met de kwaliteiten in te zetten voor de versterking en ontwikkeling van het leef- en vestigingsklimaat van de wijken en de stad als geheel, en daarbij de kwaliteiten zichtbaar en beleefbaar te maken.
  4. De raad te informeren volgens bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. Een analyse op te stellen van de ontwikkeling en kwaliteiten van Hilversum tot 1945 en van naoorlogs Hilversum tot 2005.
  2. De analyse uit te werken in het verhaal van Hilversum en de kwaliteiten voor geheel Hilversum en per wijk.
  3. Het verhaal met de kwaliteiten in te zetten voor de versterking en ontwikkeling van het leef- en vestigingsklimaat van de wijken en de stad als geheel, en daarbij de kwaliteiten zichtbaar en beleefbaar te maken.
  4. De raad te informeren volgens bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 16 maart 2023 heeft het college, in reactie op vragen van BVNL, toegezegd (T23-020) om inwoners die bijna 18 jaar worden met een kaart te feliciteren en te informeren over wat ze als 18-jarige zoal moeten regelen. Het is een ‘reminder’ dat er het een en ander gaat veranderen, en dat er belangrijke zaken -tijdig- geregeld moeten worden, zoals het afsluiten van een zorgverzekering, het aanvragen van zorgtoeslag en studiefinanciering. Het is bedoeld als steuntje in de rug voor de jongeren maar ook als reminder voor de ouders.


  De brief heeft als doel om te feliciteren maar is vooral een ‘reminder’ dat er het een en ander gaat veranderen als je 18 jaar wordt, en dat er dingen -tijdig- geregeld moeten worden. De checklist biedt een (mooi vormgegeven) overzicht van alle regelzaken. Op onze website wordt alle gedetailleerde informatie vermeld over de regelzaken. In de brief en checklist wordt naar de website verwezen. Deze informatie wordt toegevoegd op: www.hilversum.nl/18jaar.

  Besluit

  De raad met de bijgevoegde collegebrief (en bijlagen) te informeren over de afdoening van toezegging (T23-020) inwoners die bijna 18 jaar worden met een kaart te feliciteren en te informeren over wat ze als 18-jarige zoal moeten regelen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van de Raad van Toezicht ligt conform artikel 48 lid 12 sub b van de Wet op het Primair Onderwijs bij de Gemeenteraad. De Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP Hilversum) heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit de heer M. De Haas naar mening van de huidige Raad van Toezicht het beste bij het profiel past. Reden om hem als kandidaat voor te dragen.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voorstellen de heer M. De Haas te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van STIP Hilversum.
  II. Voorstellen om het dossier rechtstreeks te agenderen voor de gemeenteraad.

  Besluit

  I. De raad voorstellen de heer M. De Haas te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van STIP Hilversum.
  II. Voorstellen om het dossier rechtstreeks te agenderen voor de gemeenteraad.

  Conform.

 6. 6

  Stichting Ondernemersfonds de Gijsbrecht heeft in 2022 een subsidie van € 52.750 toegekend gekregen voor het uitvoeren van activiteiten zoals benoemd in het activiteiten 2022. 
  De verantwoording van de subsidie bestaat uit een activiteitenoverzicht en jaarrekening en voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden. Het vast te stellen bedrag valt lager uit dan het toegekende voorschot op de BIZ-heffing. De opbrengst van de BIZ-gelden is lager uitgevallen.

  Voorgesteld besluit

  Het voorstel is om de subsidie voor stichting Ondernemersfonds de Gijsbrecht 2022 vast te stellen op € 49.045,24 euro.

  Besluit

  De subsidie voor stichting Ondernemersfonds de Gijsbrecht 2022 vast te stellen op € 49.045,24 euro.

  Conform.

 7. 7

  In Gooiland Hotel worden sinds april 2022 tussen de 50 en 74 asielzoekers opgevangen en sinds januari 2023 is dit aantal verhoogd naar 148.
  Gooiland Hotel en het COA hebben vanwege het wederzijds goed bevallen van de samenwerking op 13 juli 2023 aan de gemeente aangeboden om de noodopvang aan asielzoekers per 1 januari 2024 te verlengen voor de duur van een jaar. Het college stelt voor om aan dit verzoek te voldoen.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde RIB te versturen.

  Besluit

  Bijgevoegde RIB te versturen.

  Conform.

 8. 8

  Het Cuypersgenootschap en de Historische Vereniging Albertus Perk hebben respectievelijk 22 en 28 maart 2022 een verzoek gericht aan het college om het STER gebouw, Laapersveld 70, van architectenbureau E.C Falkenburg en J.H. Mulders uit 1975-1978 met tuinontwerp van Mien Ruys aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college besloot 5 juli 2022 tot voorbescherming volgens artikel 2 van de Monumentenverordening Hilversum 2016 zodat het waarden- en belangenonderzoek kon plaatsvinden. Het college besloot ook tot het uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek. De eigenaar en de verzoekers zijn 8 juli 2022 in kennis gesteld van de voorbescherming volgens artikel 3 van de verordening. Het college heeft de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRKM) om advies gevraagd. Naar het gebouw is een waardestellend architectuur- en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd waarover in december 2022 is gerapporteerd. De CRKM heeft 19 januari 2023 positief geadviseerd over de monumentale waarde van het gebouw. Het NIBE heeft een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd en gerapporteerd in augustus 2023. Daarover heeft de CRKM op 17 augustus 2023 geadviseerd. De toenmalige eigenaar heeft geen zienswijze ingediend. De huidige eigenaar heeft het voorbeschermde gebouw in februari 2023 aangekocht. De cultuurhistorische waarden van het gebouw leiden tot een positief oordeel over de bescherming. Mogelijkheden om het gebouw te verduurzamen hoeven niet te leiden tot aantasting van de monumentale waarden. In het kader van de afweging kunnen de adviezen van de CRKM worden overgenomen en het gebouw aangewezen worden als gemeentelijk monument. Aanwijzing is een bevoegdheid van het college.

  Besluit

  1. Laapersveld 70, het voormalige STER gebouw, aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  2. De bijgevoegde redengevende omschrijving vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Stichting Stadsfonds Hilversum levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk en economisch klimaat in Hilversum door het financieel mede mogelijk maken van allerlei initiatieven in Hilversum. De financiële middelen volgen uit een opslag op de OZB niet-woningen en een aanvullende bijdrage van de gemeente voor gemeentebrede initiatieven ter hoogte van € 110.000,-. Over het jaar 2022 is een subsidie toegekend (zaaknummer 1093646) van € 1.049.000,-. Dit bedrag bestaat uit de opbrengst van de OZB-opslag van € 939.000,- en bovengenoemde subsidie van € 110.000,- . Het Stadsfonds heeft de verantwoording over deze subsidie ingediend. De subsidie kan worden vastgesteld op € 1.049.000,-.

  Besluit

  De subsidie die stichting Stadsfonds Hilversum in 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten conform subsidieaanvraag en uitvoeringsovereenkomst Stadsfonds 2020 vast te stellen op € 1.049.000,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Akkoord.