Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 31 oktober 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Alle bestuurders hebben in 2021 de Intentieverklaring Verkeersveiligheid ondertekend en in 2022 het Contourendocument Uitvoeringsprogramma, wat de opmaat vormde tot dit uiteindelijke Regionale Uitvoeringsprogramma. Ondertekening van dit Regionale Uitvoeringsprogramma door provincie, gemeenten, maatschappelijke partijen, politie en CVOM symboliseert de gezamenlijke, brede regionale aanpak waar wij met de regio voor staan.
  In verband daarmee heeft de regio Gooi en Vechtstreek een risicokaart voor alle gemeentes laten maken, om aan te sturen op het beperken van risico's ter verbetering van de verkeersveiligheid . Dit in navolging van het landelijke beleid om verkeersveiligheid preventief aan te pakken en niet langer curatief.
  Aan de hand van de het contourendocument en de risicokaart is het regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid opgesteld. Hierin zijn onze Hilversumse geplande verkeersveiligheidsprojecten zo goed mogelijk opgenomen.
  De in het regionale uitvoeringsprogramma opgenomen maatregelen komen voor subsidie in aanmerking.

  Besluit

  1. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 vast te stellen.
  2. Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren.

  Conform.

 2. 2

  In augustus 2021, heeft u de intentie uitgesproken de doorfietsroute Utrecht-Hilversum aan te willen leggen, daarvoor gezamenlijk onderzoek uit te willen voeren en naar aanleiding daarvan al dan niet tot uitvoering te besluiten. In de afgelopen twee jaar heeft een ambtelijke werkgroep, met daarin een vertegenwoordiging van de gemeenten en de provincie, gewerkt aan een variantenstudie, het voorlopig ontwerp, de kostenraming en een masterplanning van de route. In opdracht van de provincie Utrecht heeft ingenieursbureau IV-infra de werkgroep hierbij ondersteund. De ontwerpen zijn besproken met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, ProRail, Veilig Verkeer Nederland en aanwonenden/ belanghebbenden uit Utrecht en de Bilt
  De resultaten van deze voorbereiding zijn vastgelegd in voorliggende samenwerkingsovereenkomst (SOK), op 31 oktober te ondertekenen door allen. Door ondertekening van de overeenkomst worden de afspraken over de verdere uitwerking, realisatie en beheer van de route vastgelegd.


  Hierbij is het goed te weten dat door de gemeente Hilversum in 2020 al een fietsnetwerk is vastgesteld, waarin deze doorfietsroute is opgenomen en dat de realisatie hiervan in het coalitieakkoord en in het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 zijn opgenomen.
  Voor de uitvoer ervan is de financiering reeds vastgelegd middels de investeringen van de Priowegen (raadsbesluit 2 febr 2022).


  Ook voor de directe personele lasten is geld beschikbaar middels de investeringen van de Priowegen.

  Besluit

  1. De samenwerkingsovereenkomst betreffende de doorfietsroute Hilversum – Utrecht aan te gaan.
  2. Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren.

  Akkoord met één aanpassing.

 3. 3

  De beleidskaders Jeugd en Wmo-Samenleving 2024 – 2030 vormen de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum". Met deze beleidskaders geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor Jeugd en Wmo-Samenleving tot 2030 vast te stellen.


  Op het Beleidskader Wmo-Samenleving is conform de aanbevelingen uit het Raadsonderzoek Wmo-Samenleving een kwaliteitscheck toegepast door de griffie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De Beleidskaders Jeugd en Wmo-Samenleving 2024-2030 vast te stellen, welke gebaseerd zijn op de door de gemeenteraad vastgestelde Startnotities Jeugd en Wmo-Samenleving.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.
  III. Middels bijgaande collegebrief de Adviesraad Sociaal Domein voorzien van een reactie op haar advies over de Beleidskaders Jeugd en Wmo-Samenleving.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 5 april 2023 heeft de gemeenteraad de Visie Sociaal Domein vastgesteld. In de visie staat aangegeven dat monitoring een belangrijk onderdeel is van resultaatgericht(e) beleid en uitvoering. “Om goed te kunnen sturen, is het van belang dat de gemeente werkt met een beperkte en duidelijke set aan indicatoren. Ook hier geldt het principe van eenvoud.” (pagina 22 Visie Sociaal Domein). Met het Doelen-Inspanningen-Netwerk (doelenboom) voor het sociaal domein geeft het college invulling aan dit voornemen uit de visie door opgaven, doelen, maatschappelijk effect indicatoren, prestatie-indicatoren en speerpunten te combineren in één instrument. Het doel van het DIN is enerzijds het bieden van een ambtelijk en bestuurlijk sturingsinstrument en anderzijds een rapportage-instrument voor de gemeenteraad. Het DIN biedt een integrale kijk op de hele breedte van het sociaal domein en laat zien hoe we als gemeente werken aan de in de Visie Sociaal Domein gestelde doelen en de in de nieuwe beleidskaders benoemde speerpunten. Door het opnemen van streefwaardes worden de gemeentelijke ambities geconcretiseerd. Daarbij is een goede duiding van de cijfers van belang.

  Besluit

  1. Het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) Sociaal Domein vast te stellen als bestuurlijk sturings- en raadsrapportage-instrument, waarmee het in de plaats komt van het raadsdashboard sociaal domein.
  2. Het besluit onder 1 middels bijgaand commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.
  3. De leden van de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving via bijgaande brief uit te nodigen voor een bijeenkomst op 13 november a.s. voor een toelichting over de opzet en werking van een Doelen-Inspanningen-Netwerk, ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling op 23 november a.s.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  De Huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek 2019 was maximaal 4 jaar geldig is daarom van rechtswege afgelopen op 30 juni 2023. Om meer tijd en ruimte te hebben voor de nieuwe Huisvestingsverordening is door de gemeenteraden van alle regiogemeenten de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 (hernoemd naar Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2023) opnieuw verlengd met een geldigheidsduur tot 1 januari 2024. In de tussentijd werken gemeenteraden volgens de planning zoals neergelegd in collegebrief van 2 maart 2023 aan besluitvorming over een geactualiseerde Huisvestingsverordening met ingangsdatum 1 januari 2024. Eind 2022 is een nota van Bouwstenen opgesteld waarin alle uitgangspunten voor de nieuwe Huisvestingsverordening zijn opgenomen. Deze bouwstenennota is naar alle gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gestuurd met verzoek om zienswijze. De samenvatting van de ingekomen zienswijzen en de reactie daarop is in het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein, Wonen van 25 mei 2023 vastgesteld. De nota van zienswijzen en de reacties daarop zijn bijgevoegd in bijlage 3. Op 12 juni 2023 heeft een regiopodium plaats gevonden waarin raadsleden met elkaar in dialoog konden over de ingediende zienswijzen en de reactie daarop.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2023.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie ruimtelijke ontwikkeling en projecten.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  De Agenda Fiets volgt op het uitvoeringsprogramma en geeft een volledig overzicht van de inspanningen die we nu al plegen en degene die voor de komende jaren gepland staan om fietsen te stimuleren. In de Agenda Fiets worden de inspanningen nader uitgewerkt en wordt invulling gegeven aan drie moties en een toezegging. De commissie wordt gevraagd het college te adviseren over de agenda en in het bijzonder de invulling van de moties M22-53, M22-105,M22-106 en toezegging T22-27.

  Besluit

  I. De Agenda Fiets vast te stellen.
  II. Het college te adviseren over de Agenda Fiets en specifiek over de moties M22-53, M23-105 M23-106 en toezegging T22-27.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Bij vergadering van 7 september 2023 heeft het DB Regio GV de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Deze is voor kennisgeving naar de regiogemeenten gestuurd. De concept bestuursrapportage 2023 gaat gepaard met een voorgenomen begrotingswijziging (2023-02). De raden van de regiogemeenten worden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven. De uiterste reactietermijn is 1 december 2023. Het AB neemt ter vergadering van 14 december 2023 een besluit over begrotingswijziging 2023-02, met inachtneming van de zienswijzen van de raden.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2023-02 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  3. Bijgaande zienswijze betreffende begrotingswijziging 2023-02 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Op 24 mei 2023 hebben we, tijdens de vergadering van de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving, aangekondigd in het najaar 2023 een collegebrief aan u te sturen om de laatste stand van zaken bij Tomin met u te delen. Hierbij hebben we u laten weten in ieder geval in te gaan op het verwachte begrotingstekort in 2023. In deze collegebrief staat dat het verwachte financiële eindresultaat op -0,5 miljoen euro uitkomt, tegenover het eerder geraamde verlies van 5,7 miljoen euro. We leggen u in deze collegebrief uit waardoor dit verwachte resultaat nu een stuk beter is. Naast de verbeterde financiële vooruitzichten in 2023 gaan we in op een aantal recente ontwikkelingen, zoals de voortgang op de ontwikkeling van Tomin naar werkleerbedrijf, ontwikkelingen in de sector van werkleerbedrijven, de mid-term review en het 95-jarig bestaan van Tomingroep.

  Besluit

  De raad te informeren over de ontwikkelingen bij Tomin najaar 2023 middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 9. 9

  Met motie 23-44 vraagt de Raad te onderzoeken of er vergunningplichtige duurzaamheidsmaatregelen zijn waar de gemeente, net als bij zonnepanelen, de leges zou kunnen schrappen of verlichten. Daarnaast werd gevraagd of het mogelijk is om de leges te berekenen over de daadwerkelijke kosten en niet over een percentage van de investering. Met deze collegebrief wordt de motie afgedaan.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief informeren over invulling van de motie over Duurzame Leges.

  Akkoord.

 10. 10

  Deze brief is ter afdoening van toezegging T21-096, en geeft een overzicht van de aantallen verkochte sociale huurwoningen in de periode van 2015 t/m 2022. Deze aantallen plaatsen we in het perspectief van de gehele voorraad aan sociale huurwoningen en de geldende prestatieafspraken. Daarnaast staan we stil bij het beleid en de voorwaarden die de corporaties hanteren bij de verkoop van sociale huurwoningen.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren door middel van de bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 11. 11

  De gemeenteraad heeft op twee momenten besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor programmering op en rond de Kerkbrink, aansluitend op de toekomstige verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink.


  Op 15 september 2021 heeft de gemeenteraad besloten €188.000,- hiervoor beschikbaar te stellen.
  Het college heeft op 28 september 2021 de subsidie verleend aan stichting Mediaplein voor de realisatie van een LAB functie in de periode oktober 2021 tot en met december 2022. De verantwoording voor deze subsidie is 3 april 2023 ingediend.
  Op 21 september 2022 heeft de raad besloten een bedrag van €160.000,- voor 2023 en voor 2024 beschikbaar te stellen voor de LAB functie, als vervolg op de programmering in 2021/2022.
  Op 12 december 2022 heeft de stichting de subsidieaanvraag voor 2023 in concept ingediend ter hoogte van €166.400 (€160.000 inclusief indexatie). Hierna is de aanvraag op basis van ervaringen herzien en op 4 oktober 2023 definitief aangeleverd.
  Voorgesteld wordt om de subsidie 2021-2022 vast te stellen conform verlening en de subsidieaanvraag 2023 te honoreren conform de aanvraag.

  Besluit

  1. De verleende subsidie aan stichting Mediaplein voor 2021 en 2022 vast te stellen op totaal €188.000,-, conform de vaststellingsbeschikking in de bijlage.
  2. Een subsidie toe te kennen aan stichting Mediaplein voor 2023 van €166.400,- voor de programmering op en rond de Kerkbrink conform de verleningsbeschikking in de bijlage.

  Akkoord met een aanpassing.

 12. 12

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De Omgevingswet bundelt de 26 wetten voor de fysieke leefomgeving tot 1 wet. Verder worden 60 bestaande algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) gebundeld in 4 amvb’s. Dit betekent dat een groot deel van de bestaande wet- en regelgeving komt te vervallen en wordt opgenomen in de Omgevingswet en de amvb’s. De verordeningen van Hilversum verwijzen naar huidige wet- en regelgeving die na inwerkingtreding van de Omgevingswet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in deze verordeningen dienen op dit punt te worden aangepast, zodat er onder de Omgevingswet mee kan worden doorgewerkt.


  Daarnaast wordt de Welstandsnota ook technisch gewijzigd naar aanleiding van geconstateerde fouten zoals de nummering van de begrippenlijst en spelfouten. Ook wordt in de Welstandsnota de regimes in de beschermde gebieden Plan Oost en Plan Zuid correct opgenomen, waarbij dakkapellen een bijzonder welstandsregime hebben. Dit is door uw raad op 28 april 2015 reeds besloten, echter nog niet op correcte wijze in de welstandsnota aangegeven.


  Het betreft alleen juridisch-technische omzettingen, waarbij geen beleidsinhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd.

  Besluit

  De raad voor stellen:
  1. In verband met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet de bijgaande technisch gewijzigde verordeningen vast te stellen:
  - de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (bijlage 1).
  - de Horecaverordening Hilversum 2021 (bijlage 2).
  - de Inspraakverordening gemeente Hilversum (bijlage 3).
  - de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014 (bijlage 4).
  2. In verband met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet de technisch gewijzigde de Welstandsnota vast te stellen (bijlage 5).
  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse agendering in de raad.

  Conform.

 13. 13

  De gemeenteraad ontving een conceptwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WerkvoorzieningsschapTomingroep (hierna: het Schap), alsmede een was-wordt lijst waarin staat opgenomen welke wijzigingen het betreft. De gemeenteraad heeft hierbij de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Aangezien de wijzigingen beogen de democratische legitimatie te versterken en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden te vergroten, stellen we voor om gebruik te maken van deze mogelijkheid. We constateren dat de voorgestelde wijziging van de GR in overeenstemming is met wetgeving en recht doet aan het bestuurlijk construct waarvoor is gekozen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De bijgaande zienswijze op de “Conceptwijziging van de GR Werkvoorzieningsschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  II. Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

  Conform.

 14. 14

  Op 11 oktober 2023 is het controleprotocol 2023-2026 incl. normenkader 2023 behandeld in de Commissie Bestuur en Economie. Tijdens de behandeling van het controleprotocol zijn een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen voorgesteld. Verder adviseert de accountant van de gemeente een aantal begrippen en wettelijke kaders met betrekking tot de accountantscontrole nog explicieter te maken dan wel aan te scherpen. Deze waardevolle bijdragen vanuit de fracties en de accountant zijn hierop in het voorliggende document zoveel als mogelijk verwerkt. Middels bijgaande brief bieden wij de raad de aangepaste stukken aan ter besluitvorming in de raad,

  Besluit

  1. Middels bijgaande collegebrief de raad een gewijzigde controleprotocol 2023-2026 te doen toekomen ter besluitvorming in de raadsvergadering van november 2023.

  Conform.

 15. 15

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Omdat de wijzigingen in de Wgr ook gevolgen hebben voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verder aangehaald als GR) stelt het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio voor om de GR op onderdelen te wijzigen. Op 21 juni heeft u als raad een zienswijze kenbaar gemaakt bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De lijn om participatie regionaal en lokaal af te stemmen neemt de Veiligheidsregio over en uit andere zienswijze blijkt dat er een brede steun voor de voorgestelde wijziging is.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Toestemming te verlenen aan het college om een wijzigingsbesluit te nemen (conform onderhavig voorstel).
  II. Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Conform.

 16. 16

  Op 6 oktober 2023 heeft de fractie van SP vragen ex. Art. 41 RvO gesteld inzake Vape-gebruik bij jongeren.

  Besluit

  De op 6 oktober 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie SP aan het college over Vape-gebruik bij jongeren te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 17. 17

  Op 19 september 2023 hebben de fracties D66 Hilversum en PVDA Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het GNR en woningbouw.

  Besluit

  De op 19 september 2023 binnengekomen artikel 41 vragen van de fracties D66 en PVDA over GNR en woningbouw te beantwoorden met bijgaande collegebrief.

  Conform.

 18. 18

  Het nationale actieplan Dakloosheid krijgt een regionale vertaling. Om hiertoe te komen wordt er een kwartiermaker aangesteld die een regionaal plan van aanpak oplevert op 1 februari 2024.

  Besluit

  De raad te informeren middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 19. 19

  De Uitvaartstichting Hilversum (USH) legt sinds haar oprichting in 2016 als verbonden partij van de gemeente financiële verantwoording af aan het college van B en W. Ter goedkeuring door het college ligt nu de meerjarenbegroting 2024-2027 en tarievenlijst 2024 voor.
  Het meerjarig financieel perspectief laat een evenwichtig positieve ontwikkeling zien van het te verwachten positieve resultaat op de lange termijn. Vanaf 2024 toont de begroting een stabiel resultaat van tussen de €85.000 en €180.000 per jaar waarmee het eigen vermogen van de stichting kan worden versterkt en eventueel tegenvallende resultaten kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd is de begroting opgesteld in een tijd van onzekerheid over prijsstijgingen als gevolg van oplopende inflatie. De USH kiest hierin om de kosten jaarlijks met 2,5% te verhogen, ruim onder de verwachte inflatie. Daarmee blijven de tarieven betaalbaar conform afspraak, maar stijgen de tarieven licht om te compenseren voor de stijging aan de kostenkant.

  Besluit

  1. De meerjarenbegroting 2024-2027 van de Uitvaarstichting Hilversum goed te keuren;
  2. De tarievenlijst 2024 van de Uitvaartstichting Hilversum goed te keuren;
  3. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de meerjarenbegroting 2024-2027 en de tarievenlijst 2024.

  Conform.

 20. 20

  Mede door een aantal organisatorische ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zoals opgenomen in het onderdeel Inleiding, zijn navolgende regelingen geactualiseerd:
  - Organisatieregeling gemeente Hilversum 2023.
  - Instructie gemeentesecretaris gemeente Hilversum 2023.
  In de Organisatieregeling gemeente Hilversum 2023 is duidelijk hoe de organisatie is ingericht, welke (overleg)organen er zijn en waar en hoe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn belegd.
  In de Instructie gemeentesecretaris gemeente Hilversum 2023 zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeentesecretaris richting het college en de raad nader uitgewerkt.

  Besluit

  1. De Organisatieregeling gemeente Hilversum 2023 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Organisatiebesluit Hilversum 2017.
  2. De Instructie voor de gemeentesecretaris gemeente Hilversum 2023 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Instructie secretaris Hilversum 2014.

  Conform.

 21. 21

  Voorstel tot het vaststellen van een geactualiseerd Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2023 en het intrekken van het Mandaatbesluit 2021. De nieuwe regeling bestaat uit een overzicht van verleende bevoegdheden (Bevoegdhedenregister) en algemene bepalingen over de uit te oefen bevoegdheden (Mandaatbesluit). De voorgenomen wijzigingen zijn toegelicht in een bijlage.

  Besluit

  1. De uitoefening van de bevoegdheden in het Bevoegdhedenregister 2023 op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen, en de onder beslispunt 2 van dit voorstel gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren;
  2. Ten aanzien van de uitoefening van de onder beslispunt 1 toegekende bevoegdheden, het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2023 vast te stellen;
  3. Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2021 met ingang van het tijdstip van inwerkingtreden van Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2023 in te trekken.

  Conform.

 22. 22

  Nu de fietstunnel Maartensdijkseweg opgeleverd is en de gerealiseerde bouwwerken ingemeten zijn wordt met de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) een recht van opstal gevestigd voor de gebouwde delen van de fietstunnel die in eigendom en beheer zijn van de gemeente Hilversum.

  Besluit

  Te vestigen van een zelfstandig recht van opstal (met toestemming van Goois Natuurreservaat zoals bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek , inhoudende het recht om in dan wel op de gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Hilversum, sectie D, nummers 3188, 3849, 3852, 3958 en 3533, zoals met kruisarcering op tekening nummer 2022-10-GT-020, d.d. 3 juli 2023 is aangegeven, de navolgende zaken in eigendom te hebben, houden, onderhouden en vernieuwen:
  niet-spoorkruisende delen van de (beton)constructie, wegverhardingen voor het wegverkeer in en ter weerszijden van het werk, rioleringswerken ten behoeve van waterafvoer, de pompinstallatie, en de ten behoeve van de genoemde wegverhardingen aanwezige opsluitingen (rijroosters, voegovergangen, strips, trottoirbanden, e.d.).

  Conform.

 23. 23

  Voor aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het project Huydecopersweg moet er een recht van opstal gevestigd worden voor het deel van de persleiding die komt te liggen onder de Laapersheide, dat eigendom is van het Goois Natuurreservaat (GNR). Door het vestigen van een recht van opstal blijft de persleiding eigendom van de gemeente.

  Besluit

  Te besluiten tot het (met toestemming van Goois Natuurreservaat) vestigen van:
  een zelfstandig recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek , inhoudende het recht om in dan wel op de gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Hilversum, sectie D, nummers 3424, 3707, 3780, 3846, 3955 en 4421, zoals met arcering is aangegeven op tekening nummer 2023-10-GT-011, d.d. 20 juli 2023, de navolgende zaken in eigendom te hebben, houden, onderhouden en vernieuwen: rioleringswerken ten behoeve van waterafvoer.

  Conform.

 24. 24

  Er is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Het Rijk heeft in antwoord daarop wetgeving in voorbereiding, die uitgaat van eerlijke verdeling van opvang van asielzoekers over de 342 gemeenten, waarmee iedereen naar rato een bijdrage levert aan de opvang. De verwachte verplichte taakstelling voor Hilversum is 360 asielplekken. Vooruitlopend op deze verwachte taakstelling hebben college en raad in Hilversum besloten voor te bereiden op deze opgave door een beleidskader asielaanpak op te stellen, nog zonder dat er sprake is van locaties.
  Het voorliggende beleidskader bevat een aantal randvoorwaarden die Hilversum stelt voor structurele asielopvang (minimaal 5 jaar) en een afwegingskader dat het college kan gebruiken bij het realiseren van drie locaties voor asielopvang van ongeveer dezelfde grootte voor de verwachte taakstelling van 360 asielzoekers. De randvoorwaarden en het afwegingskader zijn tot stand gekomen na raadpleging door het college van de commissie Zorg en Samenleving op 24 mei 2023, aangevuld met veel waardevolle resultaten uit het gesprek met de stad, opgehaald tijdens 20 bijeenkomsten (deelname door 200 Hilversummers) en het inwonerspanel (deelname door 2000 Hilversummers).

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De beleidsagenda asielaanpak vast te stellen.
  II. Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 25. 25

  Bij het verkooptraject van twee panden aan de Badhuislaan (niet-strategisch vastgoed) is er prijsovereenstemming bereikt met een aspirant-koper.
  De verkoop is pas definitief na goedkeuring college.
  Het college wordt voorgesteld om geen goedkeuring te verlenen omdat het verkoopproces niet voldeed  aan de vereisten uit het Didam-arrest.

  Besluit

  Geen goedkeuring te verlenen voor het verkoopaanbod van de twee panden gelegen aan de Badhuislaan nr. 10 (1-3) en nr. 10-B in Hilversum, kadastraal bekend onder sectie P nr 820, aan de aspirant-koper die op 19 juli 2023 de koopovereenkomst eenzijdig heeft ondertekend.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 26. 26

  Stichting Milli Görüş heeft twee brieven (d.d. 11 juli en 25 aug 2023) en een mail (d.d.27 juli 2023) verzonden naar college en raad. Deze zullen onder de binnengekomen stukken rubriek III verschijnen bij de eerstvolgende raadsvergadering. Bijgevoegd de bestuurlijke reactie op deze binnengekomen brieven.

  Besluit

  De op 11 juli en 25 augustus 2023 binnengekomen brieven van Stichting Milli Görüş gericht aan college en raad (Rubriek III) beantwoorden met bijgevoegde bestuurlijke reactie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 27. 27

  Op 23 augustus 2023 heeft de fractie D66 art.41-vragen gesteld over toegezegde hulp aan Milli Görüş. Op 27 september 2023 is een uitstelbericht uitgegaan. Bijgevoegd de beantwoording van deze vragen.

  Besluit

  De op 23 augustus 2023 binnengekomen art.41-vragen van fractie D66 over toegezegde hulp aan Milli Görüş te beantwoorden met bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 28. 28

  De gemeente Hilversum heeft twee panden aan de Badhuislaan te Hilversum, nr 10 (1-3) en nr 10B in eigendom. Deze panden staan op de lijst van te verkopen gemeentelijk vastgoed. Een eerder doorlopen verkooptraject is niet goedgekeurd door het college omdat niet voldaan werd aan de vereisten uit het Didam-arrest.
  Nu er één serieuze gegadigde is (zijnde BINK Kinderopvang), stelt het college een nieuwe verkoopwijze vast om de panden 1-op-1, gemotiveerd conform de criteria uit het Didam-arrest, aan deze partij te verkopen.
  Dit is mogelijk omdat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Hierbij dient het college zijn voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekend te maken dat een ieder daarvan kennis kan nemen, waarbij het dient te motiveren waarom naar zijn oordeel op grond van de bedoelde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.
  In dit voorstel worden deze criteria nader toegelicht.

  Besluit

  Een nieuwe verkoopwijze vast te stellen voor de twee panden gelegen aan de Badhuislaan 10 (1-3) en 10 B, kadastraal bekend bij de gemeente Hilversum onder Sectie P, nr. 820, namelijk één-op-één verkoop aan de enige serieuze gegadigde, zijnde BINK Kinderopvang, gemotiveerd conform de criteria uit het Didam-arrest.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 29. 29

  Milli Görüş heeft al langere tijd de wens om te verhuizen vanaf de huidige locatie aan de Herenstraat 8. De oorzaak hiervoor is dat deze locatie te klein is geworden en er zorgen zijn over de veiligheid in en rond de huidige locatie. Milli Görüş heeft onlangs belangstelling geuit ten aanzien van de op dat moment al onder voorbehoud verkochte gemeentelijke locatie aan de badhuislaan 10. Dit heeft niet geresulteerd in een gewijzigde verkoop. Hierdoor zal Milli Görüş verder moeten zoeken. In deze zoektocht naar passende huisvesting is het niet ondenkbaar dat zij nog een behoorlijke periode gebruik zal (moeten) blijven maken van de Herenstraat 8. Met de voorliggende bestuursopdracht wordt voorgesteld om te ondersteunen bij de zoektocht van Milli Görüş naar passende huisvesting en om samen te zoeken naar oplossingen die de veiligheid op de huidige locatie op de korte termijn kunnen verbeteren.

  Besluit

  De bestuursopdracht, waarin staat op welke wijze de gemeente de stichting Milli Görüş wil ondersteunen bij het vinden van een nieuwe locatie én waarin staat om samen te zoeken naar oplossingen om de veiligheid van de huidige locatie te verbeteren, vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 30. 30

  Op 11 juli heeft u als college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De eerste beoordelingsronde (1 oktober) is afgerond.


  F.C. Klap B.V. heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie negatief geadviseerd.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van F.C. Klap B.V. voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023, conform het advies van de adviescommissie, af te wijzen.

  Conform.

 31. 31

  Op 11 juli heeft u als college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De eerste beoordelingsronde (1 oktober) is afgerond.


  Stichting Dynamic Arts heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, deze aanvraag voldoet niet aan de in de subsidieregeling opgenomen voorwaarden.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Stichting Dynamic Arts voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 af te wijzen.

  Conform.

 32. 32

  Op 11 juli heeft u als college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regelingdie het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De eerste beoordelingsronde (1 oktober) is afgerond.


  Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie positief geadviseerd.

  Besluit

  De subsidie van € 50.000, conform het advies van de adviescommissie, te verlenen aan Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023.

  Conform.

 33. 33

  Op 11 juli heeft u als college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De eerste beoordelingsronde (1 oktober) is afgerond.


  Stichting Mediaplein heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie positief geadviseerd.

  Besluit

  De subsidie van € 50.000, conform het advies van de adviescommissie, te verlenen aan Stichting Mediaplein vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023.

  Conform.

 34. 34

  Op 11 juli heeft u als college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De eerste beoordelingsronde (1 oktober) is afgerond.


  Stichting Museum Hilversum heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie negatief geadviseerd.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Stichting Museum Hilversum voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023, conform het advies van de adviescommissie, af te wijzen.

  Conform.

 35. 35

  Op 11 juli heeft u als college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De eerste beoordelingsronde (1 oktober) is afgerond.


  Stichting Stadsfestival Hilversum heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, deze aanvraag voldoet niet aan de in de subsidieregeling opgenomen voorwaarden.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Stichting Stadsfestival Hilversum voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 af te wijzen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.