Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 28 november 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
K.J. Walters
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In de collegebrief van 18 oktober 2023 informeerde het college de raad over de vooraankondiging van TenneT over netcongestie. In die brief staat ook dat er half november een tweede brief volgt, met nadere informatie. Dat is deze collegebrief informatie netcongestie.

  Besluit

  De raad te informeren middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord.

 2. 2

  In de ontwerp Omgevingsvisie, het Economisch Perspectief 2040 en het coalitieakkoord wordt gesproken over een toekomstgerichte agenda voor het plangebied Media Park. Voor de toekomstige ontwikkeling van het plangebied is een samenspel van meerdere partijen essentieel. Dat gebeurt door het, samen met betrokkenen, opstellen van een gezamenlijke lange termijn koers in combinatie met een meer uitvoeringsgerichte agenda voor de eerste vier jaren. Oftewel een samenwerkingsagenda. In de startnotitie worden de aanpak en proces om te komen tot de samenwerkingsagenda geschetst.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om de startnotitie samenwerkingsagenda Media Park vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Bestuur en Economie,

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De gemeente Hilversum is wettelijk verplicht om een voorschools aanbod te hebben voor alle peuters met een risico op onderwijsachterstand. Voor 2024 moeten de beleidsregels hieromtrent worden vastgesteld. Ten opzichte van kalenderjaar 2023 worden voor kalenderjaar 2024 geen (grote) beleidswijzigingen voorgesteld. De in dit voorstel genoemde financiering voor peuteropvang en VVE past binnen de gemeentelijke begroting,sluit aan bij de Hilversumse situatie en wettelijke kaders.

  Besluit

  1. De beleidsregels ‘Beleidsregels subsidie peuteropvang en VVE, Hilversum 2024’ vast te stellen, en deze op 01-01-2024 in werking te laten treden.
  2. De huidige beleidsregels ‘Beleidsregels subsidie peuterspeelzaalwerk en VVE, Hilversum 2023’ in te trekken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels.
  3. Het subsidiabel uurtarief (maximum vergoedingsprijs) voor het aanbieden van VVE in 2024 vast te stellen op € 11,73 per uur en separaat de kosten voor een verplichte hbo’er, zware doelgroeplocaties, scholing en frictiekosten te vergoeden.
  4. De ouderbijdrage aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor ouders met een inkomen vanaf categorie 5 van de VNG tabel vast te stellen op € 44,27 per maand.

  Akkoord met een mogelijke aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Ter vergadering van 9 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Hilversum motie M21-84 betreffende de toeslagenaffaire kinderopvang aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen:


  '...om binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, met betrekking tot advies, ondersteuning, zorg en (inkomensondersteunende) regelingen, per casus te beoordelen op welke wijze zij ruimhartig steun kan verlenen en desgewenst hardheidsclausules kan gebruiken om gedupeerde ouders en hun kinderen te ontzorgen en leed te verzachten, en gaat over tot de orde van de dag.'
  In bijgevoegde geeft het college weer op welke wijze in het algemeen uitvoering is gegeven aan de gemeentelijke taken betreffende de toeslagenaffaire en in het bijzonder hoe is/wordt omgegaan met de opdracht in de motie.

  Besluit

  Bijgaande brief vast te stellen ter afdoening van Motie M21-84.

  Akkoord met aanpassingen.

 5. 5

  Stichting Hilversumse Meent (hierna: de Stichting) heeft voor 2024 drie subsidieaanvragen ingediend voor hun activiteiten binnen het sociaal domein.
  In dit voorstel wordt alleen de aanvraag voor de functioneel beheerder van de Kruisdam, behandeld in verband met de nodige spoed. De overige 2 subsidieaanvragen (exploitatie wijkcentrum en indicatieloze dagbesteding; “ het Praathuis”) worden behandeld in aparte voorstellen.

  Besluit

  I. Voor 2024 subsidie verlenen aan stichting Hilversumse Meent voor de kosten van een functioneel beheerder van Wijkcentrum de Kruisdam en de kosten van een accountantsverklaring met inachtneming van de in de beschikking genoemde voorwaarden
  II. Subsidie verlenen tot een bedrag van € 53,352,80
  III. Subsidie als voorschot betaalbaar stellen

  Conform.

 6. 6

  STIP heeft bezwaar aangetekend tegen het Onderwijshuisvestingsplan 2023 (OHP 2023). Dit bezwaar is behandeld in de commissie bezwaarschriften. Naar aanleiding hiervan dient het college een beslissing op bezwaar te nemen. Voorgesteld wordt het bestreden besluit in stand te laten. De commissie adviseert slechts een aanvullende motivering te geven en adviseert geen enkel genomen besluit te herroepen.

  Besluit

  1. Het bezwaarschrift dat de heer R. Bijma namens het bestuur van STIP heeft ingediend tegen ons besluit voor het OHP 2023 ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit, voor zover dat betrekking heeft op de Violenschool en de Vondelschool in stand te laten en de motivering aan te vullen met:
  a. De aanvraag voor de Violenschool in het OHP 2023 is er conform artikel 7.1.e tweede lid van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2022, geen bouwkundige rapportage aangeleverd. Deze aanvraag is op het overzicht geplaatst. De motivering hiervoor is: “De benodigde bouwkundige rapportage conform artikel 7.1.e tweede lid is niet aangeleverd”.
  b. De aanvraag voor de Violenschool in het OHP 2023 betreft het bekostiging voor het huren van tijdelijke huisvesting tijdens de bouw. De toelichting hierop is: “Huur tijdelijke huisvesting”
  c. De aanvraag van de Vondelschool in het OHP 2023 betreft medegebruik in het Roland Holst College voor de korte termijn (0-5 jaar). De motivering hiervoor is:
  “Medegebruik is conform WPO artikel 100 1.d mogelijk in het naastgelegen Roland Holst College, dit is voor de korte termijn (0-5 jaar) de aangewezen voorziening”
  3. Het bezwaar met betrekking tot de Dubbeldekker/Windkanter, IKC De Wijde Blik, IPS Hilversum en de Sterrenschool niet-ontvankelijk te verklaren.4. Het verzoek om vergoeding van proceskostenvergoeding af te wijzen aangezien van herroeping van enig besluit geen sprake is.

  Akkoord.

 7. 7

  Op 26 oktober 2023 heeft de fractie GroenLinks vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het Stergebouw.

  Besluit

  Op 26 oktober 2023 door de fractie van GroenLinks gestelde vragen op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het Stergebouw te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Met de eigenaar van de bedrijfsruimte aan de Koninginneweg 145,147,149 is in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) overeenstemming bereikt over het aankoopbedrag en de schadeloos stellingsvergoeding. De onderhandeling hebben in het actie verwervingstraject geleid tot prijsovereenstemming op basis van het advies van bureau Gloudemans.

  Besluit

  1. De bedrijfsruimte met buitenruimte aan de Koninginneweg 145,147,149 te (1211 AP) Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie N 8964, N 8962, N 8960 ter grootte van 518m2; groot, aan te kopen voor een bedrag opgenomen in dit voorstel conform het taxatie en adviesrapport van Bureau Gloudemans BV.
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen ter hoogte van het in dit voorstel genoemde bedrag conform bijgevoegd advies rapport van Gloudemans.
  3. De totale kosten ten laste te laten komen van het krediet WVG stationsgebied.
  4. De bedrijfsruimte na overdracht in beheer te geven aan Gaph (voorheen Villex).

  Conform.

 9. 9

  Hilversumse Historische Kring Albertus Perk en Heemschut hebben op 31 augustus 2023 bezwaar ingediend, gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 25 juli 2023, waarbij Naarderstraat 100 (Montessorischool) niet is aangewezen als gemeentelijk monument. Op 12 oktober 2023 is een hoorzitting gehouden. De Commissie bezwaarschriften heeft op 6 november 2023 een advies uitgebracht.
  Voorgesteld wordt om overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

  Besluit

  1. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften van 6 november 2023 de bezwaarschriften van Hilversumse Historische Kring Albertus Perk en Heemschut van 31 juli 2023 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 25 juli 2023 om Naarderstraat 100 (Montessorischool) niet aan te wijzen als gemeentelijk monument, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
  2. Hilversumse Historische Kring Albertus Perk te informeren volgens bijgaande collegebrief.
  3. Heemschut te informeren volgens bijgaande collegebrief.
  4. Stichting Hilversumse Montessorischolen te informeren volgens bijgaande collegebrief.

  Conform.

 10. 10

  Het college wordt verzocht om het ontwerp Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering ihkv artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ter visie te leggen voor zienswijzen en de concept beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie nogmaals ter inzage te leggen voor inspraak.

  Besluit

  1. De Nota van beantwoording inspraak en vooroverleg vast te stellen en deze toe te zenden aan de inspreker(s);
  2. Het ontwerp Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering met plan IDN NL.IMRO.0402.19pbp07mvbewoning-on01 na publicatie voor 6 weken ter visie te leggen en de gelegenheid te bieden voor het indienen van zienswijzen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening;
  3. De concept Beleidsregels woningsplitsing, verkamering en transformatie na publicatie voor 6 weken ter visie te leggen voor inspraak.

  Akkoord met aanpassingen.

 11. 11

  Na de aangenomen motie M23-153 in de raadsvergadering van 8 november zegt het college de deelname aan het Schone Lucht Akkoord (SLA) op middels bijgaande brief aan de Stuurgroep SLA. De afdoening van motie M23-153 wordt middels bijgaande collegebrief gedaan.

  Besluit

  1. Middels bijgaande collegebrief aan de Stuurgroep deelname in het Schone Lucht Akkoord op te zeggen.
  2. Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over afdoening van motie M23-153.

  Conform.

 12. 12

  Op 10 november 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen ex artikel 41 RvO gesteld over het tijdig verstrekken van financiële informatie.

  Besluit

  De op 10 november 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over Financiële informatie te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 13. 13

  Op 6 november 2023 heeft de fractie van Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over mantelzorgondersteuning in Hilversum.

  Besluit

  De door de fractie van Hart van Hilversum gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake mantelzorgondersteuning Versa en MEE te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 14. 14

  Op 23 oktober 2023 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over schoonmaak door Stip.

  Besluit

  Op 23 oktober 2023 door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over schoonmaak door Stip, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 15. 15

  De gemeente Gooise Meren moet voorafgaande aan het formele bestemmingsplantraject overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening overleggen met andere overheden. In dat kader ligt het bestemmingsplan Zuidwest Walden voor een reactie aan uw college voor. Naast lokale belangen spelen ook regionale belangen. In het document ‘Regionale Afspraken Stedelijke ontwikkelingen Gooi - en Vechtstreek 2021’ hebben alle gemeentes gezamenlijk verwoord waaraan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen om aan de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland en de ladder van duurzame verstedelijking te voldoen. In de toelichting van het bestemmingsplan Zuidwest Walden wordt niet ingegaan op deze regionale afspraken. Hiermee voldoet het plan niet aan de provinciale Omgevingsverordening en wordt niet voldaan aan de ladder van duurzame verstedelijking. Het bestemmingsplan is niet rijp voor de formele bestemmingsplanprocedure.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief het college van Gooise Meren schriftelijk mee te delen dat het bestemmingsplan Zuidwest Walden niet voldoet aan de Regionale Afspraken Stedelijke Ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek 2021 en de ladder voor duurzame verstedelijking en niet rijp is voor de formele bestemmingsplanprocedure.

  Conform.

 16. 16

  De voorstellen Dierenwelzijn zijn voor alle gemeenten in de regio gelijk, en worden door de colleges in de periode 6-30 november behandeld ter besluitvorming.


  Gemeenten hebben op het gebied van dierenwelzijn wettelijke taken die voortkomen uit algemene en specifieke wetten (bijlage1). De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben deze taken
  uitbesteed aan Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, de Vogelopvang Midden-Nederland, de Egelopvang Midden-Nederland en een asiel (Crailo, Dierenbeschermingscentrum Amersfoort of dierenasiel in Soest). Voor het asiel hebben de verschillende gemeenten op dit moment hun eigen afspraken bij verschillende locaties.


  De verschillende dierenwelzijnsorganisaties zijn belangrijk voor de gemeenten. Het is voor het welzijn van dieren en inwoners in onze regio belangrijk dat de gemeenten samenwerken met gedegen dierenwelzijnsorganisaties. Hierbij is het van belang dat de dierenwelzijnsorganisaties een kostendekkende bijdrage van de uitbestede diensten ontvangen vanuit de regiogemeenten. Gebleken is dat dat op dit moment niet het geval is.


  De gemeentelijke bijdragen aan de dierenwelzijnsorganisaties voor het uitvoeren van de diensten voor de gemeenten zijn de afgelopen jaren niet kostendekkend geweest, maar hebben middels subsidie of bijdrage plaatsgevonden. Mede hierdoor verkeren de dierenwelzijnsorganisaties binnen de regio Gooi en Vechtstreek al jaren in financieel zwaar weer. De organisaties teren op dit moment in op hun reserves, en zullen, als dit zo doorgaat, op termijn hun deuren moeten sluiten. Als dit gebeurt heeft dat verregaande consequenties voor de gemeenten en haar inwoners. De uitvoering van de wettelijke taken door de organisaties vervalt, evenals de sociaalmaatschappelijke functie van de dierenwelzijnsorganisaties. Dit is een onwenselijke situatie.


  Met dit voorstel worden tussen de afzonderlijke gemeentes en dierenwelzijnsorganisaties afspraken gemaakt om vanaf 2025 de zorg voor dieren structureel te organiseren en de af te nemen diensten van dierenwelzijnsorganisaties kostendekkend te financieren.Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de wettelijke taak die gemeenten hebben in de opvang van dieren te borgen.
  Middels dit voorstel worden er ook regionale afspraken gemaakt over het asiel. De gemeenten kunnen er namelijk voor kiezen om de samenwerking met het Gooische Nest aan te gaan. Het Gooische Nest is een nieuwe stichting waarin de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek en Dierenasiel Crailo zich verenigd hebben. De organisaties hebben hier voor gekozen omdat beide organisaties op de middellange termijn financieel niet voort kunnen bestaan. Daarnaast is een nieuwe accommodatie noodzakelijk. Het huidige asiel Crailo is verouderd en voldoet niet meer aan de wettelijke minimum eisen waaraan een dierenasiel moet voldoen. Het Gooische Nest wil graag een nieuwe accommodatie realiseren die wel voldoet, maar heeft hiervoor de toezegging nodig dat de gemeenten de diensten afnemen. Het programma van eisen (bijlage 2) laat zien waaraan de accommodatie moet voldoen. Het concept van het Gooische Nest is inmiddels op verschillende plaatsen in het land succesvol uitgevoerd (Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven, Dierentehuis Arnhem en Omstreken en Dierenzorgcentrum Louterbloemen). De gemeenten betalen niet voor de nieuwbouw. De samenleving (organisaties, met fondsen en donaties) zet dit op eigen initiatief neer. De omvang van de nieuwbouw van het Gooische Nest is afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten. Dit in verband met het verwachte aantal afgenomen diensten. Als de nieuwbouw niet geheel via fondsen wordt gefinancierd, zal Gooische Nest voor een deel een hypotheek afsluiten.

  Besluit

  1. In de regio met de regiogemeenten de intentie uit te spreken om vanaf 2025 de zorg voor dieren structureel en regionaal te organiseren en de af te nemen diensten van dierenwelzijnsorganisaties voor hen kostendekkend te financieren.
  2. Vervolgens daaruit voortvloeiend individueel als gemeente Hilversum een eigen dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met het Gooische Nest, overeenkomstig pakket C met de daarbij behorende kosten van € 1,85 per inwoner.
  3. Daartoe ook individueel als gemeente Hilversum een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met de Vogelopvang Midden-Nederland met daarin een tarief van € 0.22 per inwoner.
  4. Daartoe ook individueel als gemeente Hilversum een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met de Egelopvang Midden-Nederland met daarin een tarief van € 0.08 per inwoner.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 17. 17

  De dierenwelzijnsorganisaties waarvan de gemeenten binnen de regio Gooi- en Vechtstreek diensten afnemen hebben het om verschillende redenen financieel zwaar. Door het vaststellen van dit besluit zullen de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek en de Vogelopvang Midden-Nederland, een subsidie ontvangen voor de jaren 2023 en 2024 vanuit de verschillende gemeenten in de regio. Deze subsidie is nodig omdat zonder deze subsidie de dierenwelzijnsorganisaties niet meer operationeel kunnen blijven en hun diensten niet meer aan kunnen bieden. Hilversum keert de subsidies voor 2023 en 2024 uit als incidentele subsidie voor doorlopende activiteiten onder de Algemene Subsidie Verordening (ASV).

  Besluit

  1. Te besluiten in de regio met de regiogemeenten de intentie uit te spreken om voor 2023 en 2024 een incidentele subsidie aan de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek ter hoogte van in totaal € 85.911 voor 2023 en € 23.000 voor 2024 te verstrekken, en aan de Vogelopvang Midden-Nederland ter hoogte van € 14.266,14 voor 2023 en € 14.266,14 voor 2024 naar rato van inwonersaantal;
  2. Kennis te nemen van de financiële ontwikkelingen van de Egelopvang Midden-Nederland.

  Conform.

 18. 18

  In de zienswijze op de Nota Bouwstenen voor de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 heeft de gemeente Hilversum aangegeven kansen te willen bieden voor werknemers in (uitvoerende beroepen in) zorg en onderwijs en bij de politie. Met de Regio is afgestemd om voorrang voor woningzoekenden met een cruciaal beroep vorm te geven als experiment in de gemeenten Hilversum en Gooise Meren, waartoe de Huisvestingsverordening 2024 onder art. 6.2 ruimte geeft.
  Dit voorstel is inmiddels conform art. 6.2 van de Huisvestingsverordening ingediend bij het ambtelijk overleg van gemeenten en woningcorporaties het Platform Brede Kijk en voorzien van een advies van dit platform geagendeerd voor het pfho Bouwen en Wonen van de regio op 9 november 2023. Burgemeester en wethouders besluiten in overeenstemming met de uitkomst van het pfho op 28 november 2023 over dit voorstel.
  Het experiment heeft een looptijd van 1 jaar en na evaluatie van de uitkomsten van dit experiment volgt besluitvorming om de voorrangsregeling cruciale beroepen te beperken of te stoppen, uit te breiden of eventueel in te bedden in de (volgende) Huisvestingsverordening.

  Besluit

  1. In te stemmen met het experiment voorrang voor cruciale beroepsgroepen.
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen.

 19. 19

  Dit is een voorstel voor de verlenging van de benoeming van Stadsdichter Charlotte de Raad voor een periode van 2 jaar. Doordat haar benoemingsperiode is gestart gedurende de coronaperiode heeft ze de drie jaar niet volledig kunnen benutten. Ook is het wenselijk dat de selectie van de opvolger onderdeel wordt van het laatste jaar van de periode van elke Stadsdichter. Daarmee kan, als er wordt ingestemd met de verlenging, nu ook worden gestart. Bij elkaar leidt dit tot het voorstel de benoemingsperiode van de huidige Stadsdichter te verlengen met twee jaar.

  Besluit

  De benoeming van Stadsdichter Charlotte de Raad met 2 jaar (2024 en 2025) te verlengen.

  Akkoord.