Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 17 oktober 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 10 oktober 2023 heeft de fractie CDA Art. 41 vragen RvO gesteld inzake reactie Hilversum massale aanval Hamas.

  Besluit

  Vragen beantwoorden via bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Onlangs is de programmabegroting 2024 gepubliceerd. De begroting wordt op woensdag 1 november aanstaande behandeld in de commissie en vervolgens op woensdag 8 november behandeld in de gemeenteraad. Voorafgaand aan deze vergaderingen is de raad in de gelegenheid gesteld technische vragen over de programmabegroting 2024 in te dienen. In totaal zijn er 148 schriftelijke vragen ingediend.

  Besluit

  Vaststellen van de technische vragen en de opgestelde beantwoording versturen naar de griffie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De gemeenteraden worden periodiek geïnformeerd over de regionale arbeidsmarktprogramma's 'Werken aan werk' en 'Perspectief op werk'. Het gaat nu om de stand van zaken in 2023.

  Besluit

  Door middel van bijgevoegde collegebrief de gemeenteraad in kennis stellen van de informatiebrief met bijlagen van Regio GV.

  Akkoord.

 4. 4

  De raad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (APV) op twee aspecten te wijzigingen. De eerste wijziging heeft betrekking op het verbieden van het zonder vergunning bedrijfsmatig in de openbare ruimte aanbieden van deelvoertuigen, zoals scooters en (bak)fietsen. Hiervoor wordt ook de Legesverordening gewijzigd. De tweede wijziging heeft betrekking op het toestaan van kabelgoottegels. Het leggen van een kabel over de stoep is op dit moment nog verboden. Door aanpassing van de APV wordt deze belemmering weggenomen. Dit raadsvoorstel dient er louter toe om het college van B en W de mogelijkheid te geven op beide onderwerpen nadere regels vast te stellen. Het opstellen van nadere regels is een bevoegdheid van het college. Met nadere regels voor deelvervoer kan de gemeente enerzijds toewerken naar deelvervoer als volwaardig onderdeel van het mobiliteitssysteem. Anderzijds wordt door regulering de leefomgeving beheersbaar en leefbaar gehouden. Met nadere regels voor kabelgoottegels kan de gemeente inwoners zonder oprit die hun elektrische auto willen laden faciliteren en blijft tegelijkertijd de veiligheid en toegankelijkheid van stoepen gegarandeerd.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. De Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit;
  2. De Legesverordening 2024 (1e wijziging) te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid ter advisering aan de raad.

  Conform.

 5. 5

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle vervoer in 2050 emissieloos (in de praktijk elektrisch) is. Hiervoor is een dekkend laadnetwerk nodig. We werken aan de verdere uitbreiding van het aantal laadpalen in de openbare ruimte. Inwoners die beschikken over een oprit kunnen hun auto ook opladen via een eigen oplaadpunt. Voor inwoners zonder oprit was die mogelijkheid er tot nu toe niet. Het leggen van een kabel over de stoep was tot nu toe namelijk verboden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Door aanpassing van de APV (gepland voor de gemeenteraad van 6 december 2023) wordt deze belemmering onder voorwaarden weggenomen. In de APV is de bevoegdheid opgenomen om nadere regels vast te stellen. Door het vaststellen van deze nadere regels faciliteert de gemeente inwoners zonder oprit die hun elektrische auto willen laden en blijft tegelijkertijd de veiligheid en toegankelijkheid van stoepen gegarandeerd.

  Besluit

  De Nadere regels Kabelgoottegels 2023 bij het APV-artikel 2.1.4.1 lid 4 sub j. vaststellen onder voorbehoud van het door de gemeenteraad vaststellen van de Wijziging APV voor deelvervoer en kabelgoottegels.

  Conform.

 6. 6

  Om de raad tijdig te informeren over de financiële mutaties zoals die voortvloeien uit de septembercirculaire van het gemeentefonds 2023 is een raadsinformatiebrief hierover opgesteld.

  Besluit

  De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de financiële mutaties zoals die voortvloeien uit de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds.

  Conform.

 7. 7

  Op 12 september 2023 heeft het college de ‘Nota parkeernormen 2023’ vastgesteld. De nieuwe parkeernormen zijn in bijna alle bestemmingsplannen ‘automatisch’ onderdeel van de regels vanwege een zogenaamde ‘dynamische bepaling’ in deze regels. Enkele bestemmingsplannen hebben niet een dergelijke bepaling. Om de nieuwe normen ook voor deze plangebieden van toepassing te laten zijn is het noodzakelijk de betreffende plannen op dit onderdeel te wijzigen. Dit wordt nu voorgesteld.

  Besluit

  De ontwerpwijzigingsplannen ‘Binnenstad 2013 – parkeernormen 2023’, ‘Langgewenst – parkeernormen 2023’ en ‘Kapelplaats 2018 – parkeernormen 2023’ ter inzage te leggen ten behoeve van het indienen van zienswijzen.

  Akkoord.

 8. 8

  Kennisname van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van STIP Hilversum. Deze documenten zijn ter informatie toegestuurd door de Raad van Toezicht en het College van bestuur van STIP, de stichting die namens de gemeenteraad het openbaar primair onderwijs bestuurt.

  Besluit

  Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van STIP openbaar primair onderwijs Hilversum en deze ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.

  Conform.

 9. 9

  Er is een ongevraagd advies binnengekomen van de adviesraad Sociaal Domein over de Huishoudelijke hulp in Gooi en Vechtstreek.  Hierop reageert het college met een collegebrief.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief een bestuurlijke reactie te geven op het ongevraagd advies van Adviesraad Sociaal Domein inzake huishoudelijke hulp

  Akkoord met een aanpassing.

 10. 10

  Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de bestaande woning aan de Melkmeent 3B  is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de VVGB af te geven.
  Voor de procedure is tevens een besluit hogere grenswaarde noodzakelijk en moet er een planschadeovereenkomst met de aanvrager worden aangegaan. Aangezien beide onderwerpen collegebevoegdheden zijn is een collegevoorstel bijgevoegd.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Een ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het splitsen van de woning Melkmeent 3B in drie woningen;
  2. te verklaren dat deze ontwerp-verklaring ‘definitief’ wordt, indien geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de gemeentelijke kosten op een andere wijze zijn gewaarborgd.
  II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.
  III. Bijgevoegde planschadeovereenkomst Omgevingsvergunning Melkmeent 3B aan te gaan.
  IV. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Melkmeent 3B tegelijkertijd met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor 6 weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen.

  Conform.

 11. 11

  Op 19 september 2023 heeft de fractie van de SP vragen gesteld o.g.v. Art. 41 RvO inzake de uitkering van de energietoeslag 2023.

  Besluit

  De op 19 september 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie SP aan het college over uitkering van de energietoeslag 2023 beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 12. 12

  Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd. De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000. Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen.
  De twee bijstellingen zijn al eerder bij u aangekondigd, namelijk:
  - Stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 (€ 1.030K).
  - De opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 550k).

  Besluit

  Middels deze collegebrief de raad informeren over enkele technische verbeteringen in het raadsvoorstel “Zienswijze begrotingswijziging Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek” die wij noodzakelijk achten om door te voeren.

  Conform.

 13. 13

  TenneT heeft vandaag een formele vooraankondiging van congestie gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit bericht raakt de hele provincie Noord-Holland, waaronder Hilversum en omliggende regio. Via deze brief informeert het college de gemeenteraad over de netcongestie.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief informeren over de vooraankondiging van TenneT inzake netcongestie.

  Conform.

 14. 14

  Op 8 november 2023 wordt onder andere de verordening Parkeerbelastingen 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Dit stuk is reeds gepubliceerd en ligt al bij uw raad. Geconstateerd is dat deze Parkeerbelastingverordening op enkele tekstuele punten niet overeenkomt met de recent vastgestelde Parkeerverordening 2023. Dit willen we graag herstellen. Met deze collegebrief laten we weten welke tekstuele aanpassingen we hebben doorgevoerd in de verordening Parkeerbelastingen 2024. Deze tekstuele wijzigingen hebben geen financieel effect en zijn uitsluitend gedaan om beide verordeningen goed op elkaar aan te laten sluiten.

  Besluit

  Collegebrief versturen naar de raad.

  Conform.

 15. 15

  Op 12 oktober 2023 heeft de fractie D66 vragen (hieronder cursief) gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het fusieproces van de gemeente Wijdemeren.

  Besluit

  1. De op 13 oktober 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie D66 aan het college over het fusieproces Wijdemeren beantwoorden middels bijgaande brief.
  2. De gemeenteraad uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op 9 november 2023 middels bijgaande uitnodiging.

  Conform.