Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 18 april 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd. Het gaat om de OFGV begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en voorlopige jaarrekening 2022. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de OFGV begrotingswijziging 2023,ontwerpbegroting 2024. De OFGV voorlopige jaarrekening 2022 wordt ter kennisname aangeboden.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2022;
  2. Bijgaande zienswijze op de OFGV 1e & 2e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en kenbaar te maken bij de OFGV.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie economie en bestuur.

  Akkoord.

 2. 2

  Wethouder Van Hunnik woont net buiten de gemeentegrens. Volgens de Gemeentewet is dan ontheffing nodig die de raad haar verleent. Met dit voorstel wordt daar in voorzien.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om de woonplaatsontheffing voor wethouder K. van Hunnik voor de duur van één jaar te verlengen op grond van artikel 36a, tweede lid, Gemeentewet.
  II. Het raadsvoorstel ter advisering aan te bieden (direct) aan de raad ter behandeling van de raadsvergadering van 17 mei 2023.

  Akkoord met een aanpassing.

 3. 3

  Op 14 maart 2023 zijn de beleidsregels gemeentelijk minimabeleid 2023 versie 2 vastgesteld.
  Uit een interne controle is gebleken dat in de  vastgestelde beleidsregels deze uitzondering niet duidelijk staat vermeld. Hierdoor kan een afwijzend besluit vanwege het niet voldoen aan de inkomensvoorwaarde mogelijk niet worden gehandhaafd wanneer bezwaar wordt aantekent. Om die reden is  Artikel 5 lid 4 sub c aangepast.
  Nu de beleidsregels toch worden aangepast, zijn ook andere wijzigen aangebracht, te weten:
  •    Artikel 8: individuele studietoeslag is komen te vervallen.
  •    Artikel 6 lid 1: Bepaalt de vorm waarin de bijstand wordt verstrekt ( gift of een lening).

  Besluit

  De Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2023 versie 3 vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels gemeentelijk minimabeleid gemeente Hilversum 2023 versie 2.

  Akkoord met aanpassingen.

 4. 4

  In dit Jaarplan 2023 staat wat de gemeente doet en gaat doen in de transitie naar een circulaire economie. We geven daarmee allereerst invulling aan onze ambitie om circulaire bedrijvigheid te stimuleren en circulair in te kopen. Op 3 februari heeft het Rijk het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 gepresenteerd, vanuit het besef dat de doelen uit het Klimaatakkoord niet gehaald kunnen worden zonder verduurzaming van het gebruik van materialen en grondstoffen. Dit vergt ook van de gemeente een inspanning, die uitgewerkt is in dit Jaarplan. Het draait om het stimuleren van lokale netwerken, projecten en gedragsverandering gericht op circulariteit en dit zelf ook te integreren in onze manier van werken.

  Besluit

  1. Het Jaarplan Circulair Hilversum 2023 met doorkijk naar 2026, vaststellen;
  2. De kosten te dekken vanuit Programma 1: Wonen & Leven, taakveld 7.4: Milieubeheer van de programmabegroting 2023;
  3. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen.

 5. 5

  Op 23 februari ontvingen wij een brief van een inwoner (bijlage 1) waarin zorgen worden geuit over het toenemende personeelstekort in kinderopvang en het onderwijs. Wij hebben een reactie opgesteld (bijlage 2) en stellen voor om deze reactie te versturen.
  Deze brief is gericht aan de raad, maar door de griffie geplaatst in rubriek 3. Rubriek 3 betreft afdoen via het college.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief een reactie te doen toekomen op de ingekomen brief van 23 februari 2023 over gebrek aan BSO plaatsen in Hilversum.

  Akkoord met een aanpassing.

 6. 6

  Op 29 maart 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum aan het college vragen gesteld op basis van artikel 41 Reglement van Orde over Open Overheid.

  Besluit

  De op 29 maart 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over open overheid beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Op 20 maart heeft de fractie CU vragen ex artikel 41 RvO gesteld inzake circulaire economie en circulaire ambachtscentra.

  Besluit

  De Artikel 41 vragen van de ChristenUnie over een circulair ambachtscentrum te beantwoorden met bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassing.

 8. 8

  Op 28 maart 2023 heeft de fractie van BVNL vragen ex. Art. 41 RvO gesteld inzake Zorgen om mentale gezondheid jongvolwassenen.

  Besluit

  De op 28 maart 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie BVNL aan het college over Zorgen om mentale gezondheid jongvolwassenen beantwoorden middels bijgaande brief

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Op 28 maart 2023 stelden de fracties Democraten Hilversum, Groen Links en D66 vragen op basis van artikel 41 Reglement van Orde over een handhavingscasus naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van 27 januari 2023 van de fractie Democraten Hilversum.

  Besluit

  De op 28 maart 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fracties Democraten Hilversum, Groenlinks en D66 aan het college over Illegale bewoning II te beantwoorden middels bijgaande collegebrief

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Aan het de gemeenteraad is per raadsinformatiebrief aangegeven dat het college in januari 2023 de beleidsregels voor de eenmalige energietoeslag 2023 vaststelt. Deze toezegging is gedaan met de toen beschikbare informatie. Nu blijkt dat de wetswijziging die gemeenten de bevoegdheid geeft de eenmalige energietoeslag 2023 uit te voeren pas in de zomer van 2023 in werking treed. Gemeenten mogen hierop niet anticiperen, bijvoorbeeld door in de geest van de wetswijziging alvast de energietoeslag 2023 uit te keren. De gemeenteraad wordt hierover met deze collegebrief geïnformeerd.

  Besluit

  De raad via de collegebrief  te informeren over de uitvoering van de eenmalige energietoeslag 2023.

  Conform.

 11. 11

  Het afgelopen jaar hebben wij door de oorlog in Oekraïne te maken gekregen met stijgende energieprijzen en daardoor een ongekend hoge inflatie. Deze hoge inflatie heeft gevolgen voor de gehanteerde consumentenprijsindexcijfer (CPI) die gebruikt wordt bij de jaarlijkse indexering van de huurprijzen. Het hoogste inflatiecijfer kwam naar voren bij de maandindexcijfer van september 2022. Bij de berekening van de nieuwe huur per 1 januari 2023 was de huurstijging 14,5%. Een aantal (gesubsidieerde) huurders hebben aangeven dat deze huurstijging problematisch voor hen is. Voor gesubsidieerde instellingen is in de programmabegroting 2023 rekening gehouden met een verhoging van de subsidie met 4%. De kosten voor huisvesting maken voor gesubsidieerde instellingen een groot deel uit van hun begroting. Door de hoge indexering van de huur in relatie tot de verhoging van de subsidie kunnen huurders in de financiële problemen komen. De huurstijging van 14,5% wordt mede vastgesteld door het component energie. Deze bedraagt 8% van de 14,5% van de CPI. Om te voorkomen dat huurders in de problemen komen, wordt het college voorgesteld de maximale kernindexering van de huur voor het jaar 2023 op 6,5% (14,5% - 8% = 6,5%) te stellen. Hiermee geven wij ook een sterk signaal af aan andere vastgoedeigenaren om na corona en de inflatie en energiecrisis geen extreme huurverhogingen door te voeren.

  Besluit

  Om de huren in 2023 voor de huurders van gemeentelijk vastgoed maximaal met 6,5% te indexeren indien het op grond van de consumentenprijsindex hoger is.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  De gemeente Hilversum is als aandeelhouder uitgenodigd voor de Algemene vergadering van aandeelhouders van Vitens. Op de agenda van deze AvA staan;
  • Ter informatie; Jaarverslag 2022 en actuele stand van zaken.
  • Ter besluitvorming; a) de vaststelling van de jaarrekening 2022 b) de vaststelling van het dividend over 2022 c) verlening van kwijting aan de leden van de Directie d) verlening tot kwijting aan de leden van de RvC
  • Ter bespreking; de financiële kaders begroting 2024 e.v.

  Besluit

  1. Kennisnemen van de agenda en bijbehorende stukken van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van 21 april 2023.
  2. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2022 en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 april 2023 conform bijgevoegde volmacht.
  3. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot vaststelling van het dividend over het jaar 2022 en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 april 2023 conform bijgevoegde volmacht.
  4. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Directie en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 april 2023 conform bijgevoegde volmacht.
  5. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de RvC (Raad van Commissarissen) en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 april 2023 conform bijgevoegde volmacht.
  6. Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van het voorgedragen nieuwe directielid Vitens en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 april 2023 conform bijgevoegde volmacht.

  Conform.

 13. 13

  De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben in 2018 de GEM Crailo B.V. opgericht om tot ontwikkeling van Buurtschap Crailo te komen. De grondexploitatie en risicoanalyse voor deze ontwikkeling worden jaarlijks geactualiseerd.
  Omdat de grondexploitatie nog lopende is dient de informatie opgenomen in de grondexploitatie 2023 + risicoanalyse Crailo als geheim te worden aangemerkt.

  Besluit

  1. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de informatie in de bij dit voorstel gevoegde stukken over de grondexploitatie 2023 + risicoanalyse Crailo conform artikel 87 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid.
  2. De onder besluitpunt 1 bedoelde informatie (stukken) waarop geheimhouding rust conform bijgevoegde brief te verstrekken aan de raad conform artikel 88 lid 2 gemeentewet.
  3. Dit onderwerp aan te melden bij de besloten raadscommissie van 11 mei 2023 ter advisering aan het college.

  Conform.

 14. 14

  Op 14 maart zijn door de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA vragen gesteld inzake regionale samenwerking en huishoudelijke hulp.

  Besluit

  De bijgevoegde beantwoording te sturen aan de gemeenteraad.

  Conform.