Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 21 november 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 24 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een verzoek om een vooronderzoek voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 4 woningen aan Orionlaan 62 en 70a. De initiatiefnemer heeft het voornemen om op de adressen Orionlaan 62 en 70a twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kap-woningen te realiseren. Momenteel zijn deze adressen bestemd als Kantoor en als Wonen-4 (vrijstaande woningen). Het is de bedoeling dat de bestaande gebouwen worden gesloopt en worden vervangen door woningen met een maximale hoogte van 8 meter en een maximale goothoogte van 3 meter. Het voorstelde ontwikkelplan is overeenkomstig hetgeen passend
  wordt geacht op de locatie, namelijk een open kleinschalige ontwikkeling. Het ontwerp bestemmingsplan is vervolgens van 14 april tot en met 25 mei 2023 ter visie gelegd voor
  zienswijzen. Dit heeft geleid tot 12 zienswijzen. Naar aanleiding van deze zienswijzen is het bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd. Dit gewijzigde bestemmingsplan ligt nu ter vaststelling voor aan de raad.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor Orionlaan 62-70a
  2. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Orionlaan 62-70a vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren met uitzondering van zienswijzen 2d, 5c, 5d, 5e, 6b, 6d, 6f, 6k, 6l, 7a, 7c, 7e, 10c, 11d en 11e,. Deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
  3. Het bestemmingsplan Orionlaan 62-70a met plan NL.IMRO.0402.09bp04orionln6270a-va01inclusief bijbehorende stukken gewijzigd vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie ruimtelijke ordening en projecten.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor Orionlaan 62-70a;
  2. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Orionlaan 62-70a vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren met uitzondering van zienswijzen 2d, 5c, 5d, 5e, 6b, 6d, 6f, 6k, 6l, 7a, 7c, 7e, 10c, 11d en 11e, deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
  3. Het bestemmingsplan Orionlaan 62-70a met plan NL.IMRO.0402.09bp04orionln6270a-va01inclusief bijbehorende stukken gewijzigd vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie ruimtelijke ordening en projecten.

  Akkoord met een aanpassing.

 2. 2

  Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft concept Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0 opgesteld. Het is de bedoeling dat in het NOVEX Groene Hart problemen als bodemdaling, klimaatverandering en achteruitgang biodiversiteit integraal en gebiedsgericht worden aangepakt. Naast een aantal randvoorwaarden zoals wettelijke kaders, gebiedskenmerken, water en bodem sturend en de leefbaarheid en economische vitaliteit gaat het in het Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0 vooral om de benoemde elf ontwikkelprincipes. Het gaat hierbij over de kwaliteiten van het Groene Hart, water en bodem sturend, de landbouw, andere bedrijvigheid, wonen, natuur en biodiversiteit, mobiliteit en verbindingen, erfgoed en landschap en energieopwekking. Het is de bedoeling dat de betrokken overheden deze ontwikkelprincipes gemeenschappelijk in hun ruimtelijke beleid gaan hanteren. Gevraagd wordt of er aandachtspunten zijn aanvullend op de benoemde ontwikkelprincipes. Hoewel onze gemeente maar deels in het Groene Hart ligt, zijn veel van de ontwikkelprincipes voor ons heel herkenbaar, dit vanwege onze ligging midden tussen de natuurgebieden van 't Gooi. Wij zien een extra aandachtspunt voor de landbouw. Het is de bedoeling dat de het Bestuurlijk Platform het concept Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0 in december 2023 vaststelt.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het concept-Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0;
  2. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart te melden dat het college een extra aandachtspunten heeft voor de landbouw;
  3. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het concept Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Het project Herontwikkeling Circusterreinbevat het plaatsen van 400 flexwoningen op een deel van het terrein voor een periode van maximaal 15 jaar. Om meer zekerheid in te bouwen ten behoeve van verplaatsing ná de exploitatieperiode is er de intentie aan te sluiten bij een overeenkomst die in MRA-verband is opgezet. In de Realisatieovereenkomst (ROK) Flexwoningbouw MRA staan alle inhoudelijke bepalingen en deelnemende partijen. Via de allonge wordt Hilversum deelgenoot. Het voornaamste voordeel van de overeenkomst is dat de MRA toetreedt tot de (momenteel) driehoeksverhouding binnen de intentieovereenkomst flexwonen Circusterrein. Mocht de gemeente Hilversum er zelf niet in slagen een opvolglocatie te vinden dan maakt de aanwezigheid van de MRA het zoekgebied ten behoeve van verplaatsing groter. De Realisatieovereenkomst is intern reeds juridisch gecontroleerd en goedgevonden en vraagt geen extra uitgaven of capaciteit van de gemeente. Met deze ondertekening zit de gemeente Hilversum nog nergens aan vast. Het investeringsbesluit voor flexwoningen op het Circusterrein is aan de gemeenteraad.De besluitvorming van het Circusterrein wordt momenteel door het team Projecten voorbereid en wordt naar verwachting begin 2024 aan het college aangeboden.

  Besluit

  1. De Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw MRA aan te gaan.
  2. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 4. 4

  In 2022 heeft het college de Samenwerkingsovereenkomst voor de aanvraag Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie vastgesteld. Onder deze samenwerkingsovereenkomst gaat Hilversum dit jaar samen met 11 regiogemeenten subsidie aanvragen zoals aangekondigd in het voorstel.
  In totaal is er voor de regio Amstel, Gooi en Vecht € 3.314.501,- aan subsidie beschikbaar voor uitvoeringsprojecten in de periode 2024 t/m 2027. Hiervan vraagt Hilversum € 705.000,- aan.


  De subsidie voor Hilversum wordt aangevraagd voor klimaatadaptieve maatregelen bij meerdere herinrichtingsprojecten, uit te voeren in de periode 2024-2027. In de aanvraag worden de locaties Neuwegpark, Berlagelaan, Stroeslaan Wijk Noord, wijk Zeehelden en centrum Melkpad genoemd, maar de subsidie kan ook ingezet worden op andere inrichtingsprojecten (uitwisselbaar). De klimaatmaatregel bestaat uit vergroenen, ontstenen en infiltreren van hemelwater. Gemeenten kunnen onderling nog het subsidiebedrag overdragen, in het geval projecten toch niet binnen de termijn tot uitvoering komen.

  Besluit

  1. De Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 aan te vragen in samenwerking met de Werkregio Amstel Gooi en Vecht, voor een totaalbedrag van € 3.314.501, - waarvan € 705.000,-voor Hilversum.
  2. De portefeuillehouder grondbeleid (Arno Scheepers) te machtigen om namens het college de genoemde subsidieaanvraag te ondertekenen.
  3. De Raad te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  De regionale maatwerkvoorziening BSO+ (jeugdwet) én het lokale alternatief BSO-i is per 2023 vervangen door de ‘Beleidsregels subsidie passende buitenschoolse opvang, Hilversum 2023’. Er is behoefte aan een structurele robuuste voorziening, dat volledig valt onder de Wet Kinderopvang, voor kinderen die niet passen in de reguliere BSO. Met dit voorstel krijgt deze subsidieregeling die vorig jaar is opgestart vervolg, zodat aanbieders ook voor kalenderjaar 2024 subsidie kunnen aanvragen en de maatwerkvoorziening BSO+ kan worden beëindigd. Dit voorstel sluit aan bij het structurele budget Kinderopvang (€300.000) in Programma Zorg, thema Verbindende Stad.

  Besluit

  1. De ‘Beleidsregels subsidie passende buitenschoolse opvang, Hilversum 2024’ vast te stellen endeze op 1 januari 2024 in werking te laten treden.
  2. De huidige beleidsregels ‘Beleidsregels subsidie passende buitenschoolse opvang, Hilversum 2023’ in te trekken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels.
  3. Het subsidiabel uurtarief voor het aanbieden van passende buitenschoolse opvang in 2024 vast te stellen op € 10,04 per uur en separaat aantoonbare vervoerskosten te vergoeden van maximaal€ 22,96 per kind per rit.
  4. Het subsidieplafond 2024 voor Passende Kinderopvang vast te stellen op € 400.000.

  Akkoord.

 6. 6

  De gemeente Hilversum is als aandeelhouder uitgenodigd voor de Algemene vergadering van aandeelhouders van Vitens. Op de agenda van deze AvA staan;
  • Ter informatie: oplegger jaarplannen en tarieven, het integraal bedrijfsplan 2024-2028, de financiële projectie 2024-2028, het investeringsplan 2024-2050 en de financieringsstrategie. (op moment van schrijven nog niet beschikbaar)
  • ter goedkeuring: de drinkwatertarieven 2024 en de wijziging van de algemene voorwaarden drinkwater Vitens.
  • ter informatie: de data van volgende aandeelhoudersvergaderingen, 19 april 2024 en 29 november 2024.

  Besluit

  1. Kennisnemen van de agenda en bijbehorende stukken van de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 november 2023.
  2. Goedkeuring te verlenen aan de drinkwatertarieven van 2024 en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 november 2023 conform bijgevoegde stemvolmacht.
  3. Goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de algemene voorwaarden drinkwater Vitens en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 november 2023 conform bijgevoegde stemvolmacht.
  4. Vitens oproepen om meer focus te leggen op efficiency in de interne bedrijfsvoering om toekomstige stijging van tarieven te minimaliseren en deze oproep in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 november 2023 conform bijgevoegde stemvolmacht.
  5. Kennisnemen van het te verwachten dividend van Vitens, conform de financiële projectie 2024-2028.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  In de raadsvergadering van 8 november 2023 heeft portefeuillehouder de raad toegezegd een toelichting te geven op het aantal uit te geven vergunningen dat begroot is door de gemeente in de periode 2024-2027.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  In de gemeente Hilversum is er vanaf 1 december 2020 een doelgroepenverordening van kracht. Met de doelgroepenverordening is onder andere de instandhouding van de te bouwen sociale huur en middeldure huurwoningen geregeld zodat zij voor minimaal 25 jaar beschikbaar zijn in de categorie waarbinnen ze oorspronkelijk zijn gebouwd. In artikel 5 van deze doelgroepenverordening wordt de Prijs-/kwaliteitsverhouding beschreven. Echter dit artikel is beperkt tot de prijs-/kwaliteitsverhouding van de middeldure huurwoning Aangegeven wordt wat de minimale gebruiksoppervlakte van een middeldure huurwoning is, in relatie tot de nabijheid van een ov-knooppunt. De minimale oppervlakte van een sociale huur woning is tot op heden niet geregeld. Gezien gewijzigde wetgeving en gewijzigde marktomstandigheden is met motie M23-137 door de gemeenteraad verzocht om ook voor sociale huurwoningen een minimale maatvoering in de doelgroepenverordening op te nemen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De doelgroepenverordening Hilversum te wijzigen conform bijgevoegd raadsbesluit, waarmee in de verordening wordt opgenomen dat een sociale huurwoning een oppervlakte van ten minste 25 m2 GBO dient te hebben, ter uitvoering van motie 23-137, maar waarbij via de hardheidsclausule het college de mogelijkheid heeft maatwerk toe te passen voor tiny houses, woonwagens en woon-zorgwoningen.
  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse besluitvorming in de gemeenteraad.

  Conform.

 9. 9

  Het huidige contract voor trapliften loopt af op 31 januari 2023 en kan niet meer worden verlengd. Om te blijven voldoen aan de wettelijke taken moet daarom opnieuw worden ingekocht. Dit doen de gemeenten middels een gezamenlijke inkoop.

  Besluit

  In te stemmen met de inhoud van het Offerteaanvraagdocument Wmo Trapliften inclusief bijlagen.

  Conform.

 10. 10

  Met deze brief wordt de raad op de hoogte gesteld van het FG-verslag 2022-2023 en onze reactie daarop.

  Besluit

  Met bijgaande collegebrief de raad te informeren over het FG-verslag 2022-2023.

  Conform.

 11. 11

  Op 24 oktober 2023 zijn er art.41-vragen binnengekomen van de fractie Democraten Hilversum inzake MRA NOVEX.

  Besluit

  De door de fractie Democraten Hilversum gestelde vragen ex art. 41Rvo inzake MRA NOVEX te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 12. 12

  Op 27 oktober 2023 heeft de fractie van BVNL vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de uitvoering van het kentekenonderzoek. Middels bijgevoegde collegebrief worden deze beantwoord.

  Besluit

  De 17 oktober 2023 door de fractie van BVNL ingediende vragen ex. artikel 41 van het Reglement van Orde inzake het kentekenonderzoek te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 13. 13

  Het project ‘Herontwikkeling Circusterrein’ is eind 2022 van start gegaan, met een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van 400 flexwoningen. Een ander onderdeel van de opdracht voor de herontwikkeling van het Circusterrein betreft het vrijmaken van het restant van het terrein om het voor te bereiden voor een duurzame, binnenstedelijke ontwikkeling. Een groot deel van de huidige functies op het Circusterrein wordt gebruikt door gemeente Hilversum, voor de opslag en overslag van grond en materialen voor het beheer en onderhoud van de Hilversumse openbare ruimte. Om het Circusterrein vrij te maken zullen deze functies naar een andere locatie moeten worden verplaatst. Na onderzoek naar een andere locatie hiervoor, is de gemeente uitgekomen op het MOB-complex en is – in opdracht van de gemeente – door RoyalHaskoning DHV een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van realisatie van een gemeentedepot te komen. De uitkomst hiervan is dat een deel van het MOB-complex kansrijk is om een gemeentedepot op te realiseren. Dit biedt tevens kansen om circulariteit toe te passen, logistieke processen van de afdeling Beheer & Onderhoud te optimaliseren, CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen en exploitatielasten te verlagen. Ook ontstaan er kansen de natuurwaarde van het gebied te herstellen.

  Besluit

  1. De startnotitie ‘Ontwikkeling MOB-complex’ (bijlage 1) en bijbehorende bijlagen, namelijk het haalbaarheidsonderzoek (bijlage 1a) en het zoekgebied voor een gemeentedepot (noordwestelijk deel van het MOB-complex, bijlage 1b) vast te stellen;
  2. T.b.v. van een ruimtelijke onderbouwing een onderzoeksbudget voor ruimtelijk onderzoek beschikbaar te stellen ad € 50.000,- en deze te dekken via het bestaande budget voor het Circusterrein (als aanleiding voor het voorliggend plan);
  3. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.