Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 14 november 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Middels bijgaande collegebrief informeren wij de raad over de te starten aanpak aangaande de in- door en uitstroom jeugdhulp. Met deze aanpak willen wij regionaal meer grip krijgen op de wachttijden. Wij informeren de raad in het kader van het nog vast te stellen jeugdbeleid en in de context van het door de raad aangenomen amendement 23-110 Zuiver financieel beleid Regio, bij de zienswijze op P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek op 19 juli 2023.
  Wij bekostigen dit project regionaal van uit de nieuwe reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.

  Besluit

  Door middel van bijgaande collegebrief de raad te informeren over de Aanpak in-, door- en uitstroom (aanpak wachttijden jeugdhulp).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  In navolging van het Rekenkameradvies waar het college opvolging aan geeft is de subsidieregeling Onderwijs & Arbeidsmarkt Hilversum uitgewerkt. Met de subsidieregeling beoogt het college ook de komende jaren activiteiten te stimuleren die bijdragen aan beleidsdoelstellingen op het snijvlak van onderwijs/arbeidsmarkt en ambities uit de samenwerkingsagenda's met diverse kennisinstellingen.

  Besluit

  De subsidieregeling Onderwijs & Arbeidsmarkt Hilversum vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft bij brief van 12 september 2023 (zie bijlage 1) het college van Burgemeester en Wethouders verzocht het Tergooi ziekenhuis aan te wijzen als Special Coverage Location (SCL). Een SCL is een voorziening voor het C2000-netwerk, ter verbetering van de radiodekking in objecten en bedoeld om goede radiocommunicatie voor de OOV-diensten (Openbare Orde en Veiligheid) in deze objecten mogelijk te maken. Het bevoegd gezag kan, op advies van de hulpdiensten, bepalen voor welke objecten binnenhuisdekking noodzakelijk is. De eigenaren van deze objecten zijn verplicht om mee te werken en dragen de kosten.
  De aanwijzing als SCL (conform artikel 6.40 lid 1 van het Bouwbesluit 2012) is een noodzakelijke stap in het proces om de daadwerkelijke aansluiting op het landelijk netwerk te realiseren.

  Besluit

  1. Het Tergooi ziekenhuis aan de Laan van Tergooi ten behoeve van de koppeling op het landelijk C2000-netwerk aan te wijzen als ‘Special Coverage Location’(SCL).

  Conform.

 4. 4

  Op 12 oktober 2023 zijn Art. 41 vragen gesteld op grond van het RvO vragen door Groen Links inzake leerlingenvervoer.

  Besluit

  De door de fractie van Groen Links gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake leerling vervoer, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 31 oktober 2023 zijn er Art. 41 vragen binnengekomen van de fractie Hart voor Hilversum naar aanleiding van brief wegwerkzaamheden Simon Stevinweg.

  Besluit

  De op 31 oktober 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de werkzaamheden in de Simon Stevinweg, in het kader van het project Kleine Spoorbomen, te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Op 31 oktober 2023 zijn er Art. 41 vragen binnengekomen van de fractie D66 inzake werkzaamheden Simon Stevinweg.

  Besluit

  De op 31 oktober 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie D66 aan het college over de werkzaamheden in de Simon Stevinweg, in het kader van het project Kleine Spoorbomen, te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  De raad is verplicht een verordening op te stellen met regels voor een goede kwaliteit van de uitvoering van VTH-milieutaken door de omgevingsdienst. Op grond van die verordening stelt het college de kwaliteitscriteria vast voor deze taakuitvoering door de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken (OFGV). De grondslag hiervoor is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Per 1-1-2024 zal dat de Omgevingswet zijn.
  Deze nieuwe verordening zorgt ervoor dat de grondslag van de verordening met de invoering van de Omgevingswet wordt gebaseerd op de Omgevingswet. Het betreft hier een puur technische wijziging.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hilversum 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt, onder gelijktijdige intrekking van de vigerende Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Hilversum 2016.
  II. Het onderwerp aan te melden voor rechtstreekse besluitvorming in de raadsvergadering van 6 december 2023.
  III. De Nadere regels kwaliteitscriteria 2.2 voor VTH omgevingsrecht gemeente Hilversum vast te stellen onder het voorbehoud van vaststelling van de verordening door de raad.
  IV. De OFGV hierover te informeren middels bijgesloten collegebrief.

  Conform.

 8. 8

  De huidige Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2023 eindigt van rechtswege op 31 december 2023. Met het vervallen van deze Huisvestingsverordening, komen ook de mandaatbesluiten met betrekking tot huisvestingsvergunning en urgentieregeling te vervallen. Het voorstel is om voor de uitvoering van de vernieuwde Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 deze mandaatbesluiten vanaf 1 januari 2024 ongewijzigd te continueren. De reden hiervoor is dat uitvoering naar tevredenheid is verlopen; er zijn geen redenen om de uitvoeringspraktijk van woningtoewijzing en urgentie door respectievelijk woningcorporaties en Regio te wijzigen.

  Besluit

  1. Ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 wordt het college voorgesteld:
  a. In te stemmen met het Mandaatbesluit college Hilversum afhandeling urgentie Regio GV 2024 (bijlage 1).
  b. In te stemmen met het Mandaatbesluit college Hilversum huisvestingsverordening corporaties 2024 (bijlage 2).
  c. In te stemmen met het voorstel om de leges voor de huisvestingsvergunning op nihil te stellen.
  d. In te stemmen met het voorstel de Regio te verzoeken namens alle regiogemeenten de gezamenlijke woningcorporaties officieel te verzoeken het mandaat te aanvaarden.

  Conform.