Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 4 april 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De initiatiefnemer heeft het voornemen om op de adressen Orionlaan 62 en 70a twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kap-woningen te realiseren. Momenteel zijn deze adressen bestemd als Kantoor en als Wonen-4  (vrijstaande woningen). Het is de bedoeling dat de bestaande gebouwen zullen worden gesloopt en vervangen door woningen met een maximale hoogte van 8 meter en een maximale goothoogte van 3 meter. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Hierdoor is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld die de ontwikkeling mogelijk maakt. Het college wordt verzocht deze in ontwerp ter visie te leggen voor zienswijzen. Daarnaast wordt een anterieure overeenkomst voorgelegd ter ondertekening. In deze anterieure overeenkomst is onder meer het kostenverhaal van de gemeente geregeld.

  Besluit

  1. De anterieure overeenkomst “Herontwikkeling Orionlaan 62-70a” aan te gaan voor het bestemmingsplan Orionlaan 62-70a;
  2. Het publiceren van een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst conform bijgaande kennisgeving en zakelijke beschrijving;
  3. Geen Milieu Effect Rapport op te stellen met in achtneming van paragraaf 5.8 van de plantoelichting van het ontwerp bestemmingsplan.
  4. Het ontwerp bestemmingsplan Orionlaan 62-70a met plan-idn NL.IMRO.0402.09bp04orionln6270a-on01 na publicatie voor 6 weken ter visie te leggen voor zienswijzen.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Eind januari heeft de bewonersvereniging Zonnestraal i.o. een brief gestuurd met de zorg dat zij onvoldoende worden betrokken als bewoners bij de planvorming rondom Zonnestraal. In de commissie van 16 maart is deze brief door de bewoners als insprekers nogmaals toegelicht.


  Voorgesteld wordt de bewoners te beantwoorden met bijgevoegde brief en tevens ook de eigenaren van landgoed Zonnestraal een brief te sturen. Aan de eigenaren bevestigen we de afspraak dat zij de participatie zoals afgesproken op korte termijn starten. Ook vragen we eigenaren ervoor te zorgen dat er een participatieverslag kan worden bijgevoegd bij de stukken als het gebiedskader met de raad wordt besproken.

  Besluit

  1. De brief van bewonersvereniging Zonnestraal met bijgevoegde collegebrief te beantwoorden.
  2. De afspraken met de eigenaren van Zonnestraal over het opstarten van de participatie met deze collegebrief te bevestigen.

  Conform.

 3. 3

  Op 17 maart 2023 heeft de fractie van D66 Artikel 41 RvO vragen gesteld inzake proces bezwaar en beroep WOZ-beschikkingen Fractie D66

  Besluit

  De op 17 maart 2023 door de fractie van D66  gestelde vragen ex artikel 41 RvO inzake proces bezwaar en beroep WOZ-beschikkingen, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de inrichting van de inwonersparticipatie binnen het sociaal domein. De evaluatie uit 2021/2022 geeft aanleiding om het Reglement Adviesraad Sociaal Domein Hilversum uit 2016 te actualiseren.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. Het Reglement Adviesraad Sociaal Domein Hilversum 2023 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het oude Reglement Adviesraad Sociaal Domein Hilversum (2016).
  2. De vergoeding aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te verhogen van € 75,00 naar € 85,00 per vergadering en de vergoeding van de vicevoorzitter met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te verhogen van € 150,00 naar € 170,00 per vergadering.
  3. Het uurtarief van de huidige ambtelijk secretaris met ingang van 1 januari 2023 te verhogen van € 60,00 naar € 65,00.
  4. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Conform.

 5. 5

  Op 14 februari 2023 hebben bewoners van de Professor Poelsstraat  vragen aan de raad gesteld over het plaatsen van zonnepanelen op hun woning. Het college is door de raad gemandateerd om de bewonersbrief te beantwoorden (categorie III ingekomen stukken op de raadsagenda worden door de raad voor afhandeling gemandateerd aan college).

  Besluit

  Vragen bewoners middels collegebrief te beantwoorden.

  Conform.

 6. 6

  Op 24 mei 2022 heeft het college in het voorstel “Verkoop perceel grond aan de Naarderweg (zwembad Crailoo)” besloten om dit perceel te verkopen. De koopovereenkomst voor het perceel is uiteindelijk op 7 juli 2022 door alle partijen ondertekend. In artikel 3 van de koopovereenkomst is bepaald dat de koper binnen 10 dagen na ondertekening van deze overeenkomst een waarborgsom of bankgarantie aan verkoper ter beschikking stelt. Deze bedraagt 10% van de koopsom, namelijk € 288.500,-. Tot op heden heeft de koper, ondanks diverse aanmaningen en een ingebrekestelling, deze waarborgsom of bankgarantie niet afgegeven. De correspondentie tussen koper en verkoper biedt weinig hoop dat koper zijn verplichting uit de koopovereenkomst nog zal nakomen. Daarom wordt het college voorgesteld om te besluiten dat de koopovereenkomst wordt ontbonden, dat van koper een boete van 10% van de koopsom wordt gevorderd en dat de koper aansprakelijk wordt gesteld voor alle geleden en nog te lijden schade.

  Besluit

  1. Over te gaan tot buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst voor het perceel grond aan de Naarderweg Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, Sectie C, nummers 7342 en 7355, op grond van artikel 21, lid 1 van de koopovereenkomst, met ingang van datum verzending van bijgevoegde brief Houthoff Advocaten;
  2. Over te gaan tot vordering van een boete gelijk aan 10% van de koopsom, zijnde € 288.500 bij koper, met ingang van datum verzending van bijgevoegde brief Houthoff Advocaten;
  3. Over te gaan tot het aansprakelijk stellen van de koper voor alle geleden schade à €33.692,20 en in de toekomst nog te lijden schade als gevolg van de ontbinding van deze overeenkomst;
  4. De verwachte boete van € 288.500 en schadevergoeding van € 33.692,20 toe te voegen aan de Reserve stedelijke ontwikkeling voor het begrotingsjaar 2023.

  Akkoord met een aanpassing.