Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 26 september 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
K.J. Walters
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De parkeerverordening is een formele uitwerking van het parkeerbeleid van Hilversum dat op 19 juli 2023 door de raad is vastgesteld. In de parkeerverordening worden de juridische kaders vastgesteld om het uitvoeren van het beleid ook een juridische grondslag te geven. Deze kaders sluiten aan bij de beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld in het parkeerbeleid.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De Parkeerverordening Hilversum 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de “Parkeernota Hilversum 2017 – Sectie C Parkeerverordening”.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Met deze brief willen wij de raad informeren over de stand van zaken van diverse onderwerpen binnen de portefeuille wonen. Op 30 mei 2023 heeft de raad de Kwartaalplanning Wonen 2023 ontvangen. Inmiddels is er veel gebeurd, dus willen met deze brief informeren over nieuwe ontwikkelingen en de voortgang op de verschillende dossiers, inclusief op welke wijze aan de toezeggingen en moties wordt gewerkt.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over de tertiaalplanning wonen september 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Op 29 augustus 2023 heeft de fractie PvdA schriftelijke vragen gesteld ogv art. 41 over huishoudelijke hulp in de regio Gooi en Vechtstreek.

  Besluit

  In te stemmen met collegebrief beantwoording vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over Huishoudelijke Hulp in Gooi en Vechtstreek.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Gemeenten hebben op 22 september een dringende oproep vanuit de staatssecretaris gekregen om meer noodopvangplekken te realiseren voor asielzoekers. Dit in verband met de toenemende druk op de locatie Ter Apel.


  Diezelfde dag is er een reactie namens het regionaal Bestuurlijk Overleg uitgegaan, met als lijn dat die locaties er op dit moment in G&V niet zijn en dat dit nader in de colleges wordt besproken op dinsdag 26 september. Als colleges andere conclusies trekken, wordt er met COA contact opgenomen.


  In het college ligt de concept bestuurlijke reactie vanuit Hilversum voor. In lijn met het regioadvies concluderen we voor Hilversum dat we aan de oproep vanuit het Rijk niet kunnen voldoen.

  Besluit

  Bijgevoegde brief met daarin de Hilversumse reactie aan het Rijk te versturen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 23 augustus 2023 heeft de fractie D66 art.41-vragen gesteld over toegezegde hulp aan Milli Görüş.


  Helaas blijkt het niet mogelijk om deze vragen binnen de dertig dagen termijn te beantwoorden, vanwege recente ontwikkelingen omtrent de verkoop van de panden aan de Badhuislaan.

  Besluit

  Uitstelbericht versturen.

  Conform.

 6. 6

  De rijksoverheid heeft in een ‘Corona’ herstelplan voor de culturele sector verschillende maatregelen aangekondigd om de sector te ondersteunen. Met een van de maatregelen wil de rijksoverheid jongeren stimuleren deel te nemen aan cultuur.
  De G40 hebben rechtstreeks een uitkering ontvangen van de rijksoverheid. De nadere regeling impuls Jongerencultuur Hilversum 2023-2024, die nu ter besluitvorming voorligt, beschrijft de kaders voor het besteden van deze middelen (specifieke uitkering impuls jongerencultuur) voor 2023 en 2024.
  De gemeente beoogt met de nadere regeling een laagdrempelige regeling te introduceren, waar naast culturele organisaties, culturele professionals (zelfstandig niet gebonden aan een culturele instelling) en jongeren zelf een aanvraag voor kunnen indienen.
  Voor 2023 is er een bedrag van € 449.700,- beschikbaar. Voor 2024 gaat het om eenzelfde bedrag.
  De nadere regeling biedt, naast het cultuurbeleid Momentum, een inhoudelijk kader waarbinnen subsidiering kan plaatsvinden.

  Besluit

  1. De nadere regeling impuls Jongerencultuur Hilversum 2023-2024 vast te stellen.
  2. De betreffende subsidies via de hiervoor genoemde nadere regels beschikbaar te stellen en te dekken uit de van het Rijk afkomstige middelen, zoals opgenomen in programma 1 Wonen en Leven onder taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie.
  3. De raad te informeren over de Nadere regeling Jongerencultuur Hilversum 2023-2024 met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord.