Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 12 december 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In 2018 heeft de gemeente een convenant gesloten met de eigenaren van landgoed Zonnestraal met als doel het landgoed toekomstbestendig te maken. In dat kader wordt door de eigenaren een toekomstvisie opgesteld om het landgoed duurzaam te beheren en te ontwikkelen. Als basis voor de verdere uitwerking en toetsing van de toekomstvisie is door de gemeente het Gebiedskader Zonnestraal opgesteld. Het Gebiedskader bevat een analyse van bestaande regels, gemeentelijk beleid en afspraken zoals die gemaakt zijn bij het convenant. In het Gebiedskader is een analyse opgenomen van de ruimtelijk-functionele situatie, wat er op het landgoed afkomt en wat er verwacht wordt in de toekomstvisie terug te zien.
  Deze werkwijze zorgt voor het aan de voorkant betrekken van de gemeenteraad bij het meegeven van kaders aan de initiatiefnemers. De toekomstvisie en het daarop volgende omgevingsplan worden beiden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.


  Het verhaal van Zonnestraal is op veel onderdelen nog altijd zeer actueel. In het Gebiedskader is aangeven wat de bijzondere waarden van landgoed Zonnestraal zijn en wat behouden moeten blijven. Ook is voor verschillende thema’s beschreven wat de huidige situatie is en verwacht wordt voor de toekomst. Dit leidt tot een aantal beschreven keuzes en waar nodig tot sturing. De toekomstvisie moet ervoor zorgen dat landgoed Zonnestraal behouden blijft en zich passend en duurzaam kan ontwikkelen aan de hand van de bijzondere waarden zodat het landgoed toekomstbestendig wordt en blijft en goede aansluiting houdt met zijn omgeving.

  Besluit

  I. De raad voorstellen om het Gebiedskader Zonnestraal vast te stellen als kaderstellend document voor het opstellen van een toekomstvisie door initiatiefnemer;
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  In 2013 is het bestemmingsplan 'Woonwijk Anna´s Hoeve' vastgesteld. Dat bestemmingsplan was gericht op de ontwikkeling van het gebied en daarom ruim opgezet. De wijk is zo goed als af. Om de huidige stedenbouwkundige kwaliteit te behouden is een nieuw op beheer gericht bestemmingsplan nodig. Er is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dat kan ter inzage worden gelegd voor de mogelijkheid daarop te reageren (zienswijzen). De gemeenteraad wordt geïnformeerd via de raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve 2023 met plan-idnNL.IMRO.0402.10bp00annashoeve23-on01 na publicatie voor 6 weken ter visie te leggen voor zienswijzen;
  2. geen Milieu Effect Rapport op te stellen met in achtneming van paragraaf 5.5.2.5 van de plantoelichting van het ontwerpbestemmingsplan.
  3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 3. 3

  De startnotitie voor de economische visie beschrijft het plan van aanpak om te komen tot de visie en adresseert hoe we de participatie willen vormgeven en welke thema's, doelgroepen en gebieden we graag in de visie een plek geven.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om de startnotitie Economische Visie Hilversum vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Bestuur en Economie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  De afgelopen jaren komen er met grote regelmaat klachten binnen over parkeerproblemen aan de van Linschotenlaan. De problemen worden veroorzaakt door zowel de grote parkeerdruk, maar ook smalle parkeervakken. Als gevolg hiervan hebben bewoners met regelmaat schade aan hun auto’s. Met de opening van het nieuwe ziekenhuis Tergooi is de verwachting dat de parkeerdruk zal afnemen. Om het probleem van de parkeervakken op te lossen, moeten deze worden verbreed naar de huidige geldende norm. Voor deze fysieke aanpassingen wordt voorgesteld een bedrag van € 100.000 uit het mobiliteitsfonds te onttrekken.

  Besluit

  1. De parkeervakken aan de van Linschotenlaan te verbreden.
  2. Een budget te verlenen van €100.000 voor het uitvoeren van dit onderhoud aan de parkeervakken en deze kosten te dekken uit het mobiliteitsfonds.

  Akkoord.

 5. 5

  De gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht (de VTH-taken), worden voor 2024 beschreven in het Uitvoeringsprogramma VTH 2024. Voor VTH staat 2024 in het teken van verandering. Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Beide wetten zorgen voor de nodige wijzigingen in de VTH-processen. Ook neemt de gemeente in 2024 een besluit over de overdracht van milieutaken aan een omgevingsdienst. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 vertaalt deze veranderingen naar de praktijk en zet daarnaast ook in op de reguliere VTH-taken.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het rapport Interbestuurlijk toezicht Omgevingsrecht 2023 van de provincie Noord-Holland (zie bijlage 1);
  2. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 inclusief bijlagen vast te stellen en te bepalen dat het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 op 1 januari 2024 in werking treedt (zie voor het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 met bijbehorende stukken bijlage 2 tot en met 5);
  3. Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 6) de raad te informeren over het Rapport Interbestuurlijk toezicht Omgevingsrecht 2023 en het Uitvoeringsprogramma VTH 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Raadsvoorstel: Visie openbare ruimte, met de titel: "Beweging in de openbare ruimte".


  Voor heel Hilversum een betere, toekomstvaste fysieke leefomgeving. Een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten. Dat is de ambitie van de Visie openbare ruimte!


  We kunnen niet alle thema's (deels) bedienen. Dat past fysiek niet. Het onvermijdelijk dat in gebieden met weinig openbare ruimte steviger keuzes nodig zijn dan in gebieden met veel openbare ruimte. In deze Visie openbare ruimte maken we in een gebiedsgerichte aanpak duidelijke keuzes voor prioritering.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om de visie openbare ruimte “Beweging in de openbare ruimte” vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Ruimtelijke ordening en projecten.

  Conform.

 7. 7

  Proloog is het coördinatiepunt cultuureducatie voor Hilversum.
  De gemeente investeert de komende periode extra in cultuureducatie. In het cultuurbeleid staat dat we cultuureducatie, met name richting de scholen, meer willen professionaliseren en structureren. Onder meer door vanuit Proloog al het lokale educatieve aanbod via één portal toegankelijk te maken voor de scholen. Doel is dat 75% van de scholen via Proloog een lokaal aanbod cultuureducatie afneemt en dat het educatieve aanbod nog beter gaat passen bij het onderwijs op de scholen.
  Proloog wordt uitgevoerd door de bibliotheek. Afgelopen jaren is de uitvoering moeizaam verlopen. In dit voorstel wordt de subsidie voor Proloog 2021 en 2022 verantwoord en voorgesteld om deze conform verlening vast te stellen. Voor 2023 en 2024 wordt voorgesteld een nieuwe subsidie te verlenen. Om de uitvoering van Proloog te verbeteren is er voor 2024 een plan met bijbehorende begroting opgesteld waarin wordt aangegeven hoe Proloog wordt versterkt. Vanuit deze basis kan Proloog de komende jaren weer goed gaan functioneren. Proloog heeft meer taken dan alleen het zijn van een coördinatiepunt. Proloog voert bijvoorbeeld ook de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) uit voor Hilversum. Een versterking van Proloog betekent dat ook CmK weer naar behoren kan worden uitgevoerd.

  Besluit

  1. De verleende subsidie aan Bibliotheek Hilversum inzake Proloog voor 2021 vast te stellen op €85.500,- en voor 2022 vast te stellen op €85.000,- met de voorwaarde dat de niet bestede subsidie van €39.500,- wordt bestemd voor eenmalige investeringen in 2024 ten behoeve van ontwikkeling van Proloog, conform de vaststellingsbeschikking in de bijlage. 
  2. Een subsidie toe te kennen aan Bibliotheek Hilversum inzake Proloog voor 2023 van €67.600,- voor de uitvoering van coördinatiepunt cultuureducatie Proloog met de voorwaarde dat de niet bestede subsidie van 2023 van €46.288,- wordt bestemd voor het kunnen voldoen aan de vereiste matching van Fonds Cultuurparticipatie (onder voorbehoud van een positief besluit van Fonds Cultuurparticipatie t.a.v. de bijdrage vanuit het fonds voor 2024) ten behoeve van de uitvoering van de CmK3 door Proloog in 2024, conform de verleningsbeschikking in de bijlage.
  3. Een subsidie toe te kennen aan Bibliotheek Hilversum inzake Proloog voor 2024 van €172.100,- voor de uitvoering van coördinatiepunt cultuureducatie Proloog conform de verleningsbeschikking in de bijlage.

  Conform.

 8. 8

  De Commissie Welstand en Monumenten (CWM), per 1 juli 2022 overgegaan in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRK&M), stelt ter informatie voor de gemeenteraad een jaarverslag op over haar werkzaamheden.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de gemeenteraad te informeren over het Jaarverslag CWM 2020-2021 en het Jaarverslag CWM/CRK&M 2022.

  Conform.

 9. 9

  Versa Welzijn voert een groot deel van de welzijnsactiviteiten in Hilversum uit en is daarmee veruit de grootste subsidieontvanger die bijdraagt aan de uitvoering van de welzijnsdoelstellingen uit de programmabegroting. Er bestaat een jarenlange subsidierelatie. Vanaf medio 2023 is de gemeente met Versa in gesprek over hoe Versa kan bijdrage aan het realiseren van de beleidsopgaven en speerpunten van de gemeente beschreven in de Visie Sociaal Domein 2023-2033. Een ontwikkelproces is in gang gezet waarin Versa meer focus aanbrengt in hun werkzaamheden in Hilversum en de impact hiervan zichtbaarder maakt. In het nieuwe subsidiejaar gaat Versa hiermee verder door periodiek kwantitatief en kwalitatief aan de gemeente te rapporteren over resultaten per beleidsopgaven en speerpunten.

  Besluit

  Versa een programmasubsidie te verlenen van €4.728.356,- en een incidentele subsidie van €645.538,- conform bijgevoegde beschikking (bijlage 1).

  Akkoord met een aanpassing.

 10. 10

  In de gemeente Hilversum zijn al vele jaren buurtsportcoaches actief. Hilversum maakt hiervoor gebruik van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Team Sportservice is één van de vaste partners voor de uitvoering voor de BRC. Team Sportservice heeft voor het jaar 2024 een aanvraag ingediend, die voldoet aan de gestelde eisen van het gemeentelijk beleid en de landelijke regeling. Het voorstel is om akkoord te gaan met het door Team Sportservice ingediende werkplan 2024 en de subsidie aanvraag voor het jaar 2024 te verlenen.

  Besluit

  Een programmasubsidie van € 861.030 te verlenen aan Team Sportservice (zaaknummer 1379461) voor de realisatie van 8 fte buurtsportcoach en activiteitenbudget, conform bijgevoegde beschikking.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 11. 11

  Op 16 november 2023 heeft de fractie van D66 aanvullende vragen gesteld op basis van artikel 41 Reglement van Orde aangaande de beantwoording van de art. 41 vragen van 23 augustus 2023 inzake de toegezegde hulp aan Milli Görüş.


  Helaas is er vertraging opgelopen in de beantwoording van de vragen en blijkt het niet mogelijk deze vragen binnen de dertig dagen termijn te beantwoorden.

  Besluit

  Het uitstelbericht beantwoording aanvullende art. 41 RvO vragen versturen.

  Akkoord met een aanpassing.

 12. 12

  Het Jaarplan Mobiliteit 2024 is het eerste jaarplan dat in het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 is opgesteld. Het jaarplan omvat een terugblik op 2023 (juli t/m november) en een vooruitblik op projecten en activiteiten die in 2024 worden opgepakt. Om de voortgang en het effect van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit te meten wordt een monitor ontwikkeld. Op basis van de monitor kan periodiek worden beoordeeld hoe het programma ervoor staat en of er aanleiding is voor bijsturing. De monitor wordt opgezet als groeimodel, waarbij de eerste versie benut wordt voor de jaren 2024 tot en met 2026. Daarna wordt de monitor uitgebreid.

  Besluit

  I. Het Jaarplan Mobiliteit 2024 vast te stellen.
  II. Het Jaarplan Mobiliteit 2024 middels bijgaand commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie duurzaamheid en bereikbaarheid.

  Conform.

 13. 13

  Op 25 oktober jl. is een brief van het Ministerie van OCW ontvangen, waarin gevraagd wordt een intentieverklaring af te geven voor deelname aan de vierde periode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor 2025-2028 (CmK4). Voorgesteld wordt om de intentie af te geven, conform de brief in de bijlage. Besluitvorming over de daadwerkelijke deelname vindt plaats op een later moment, naar verwachting voorjaar 2024.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief aan OCW de intentie uit te spreken deel te nemen aan het landelijke CmK4 programma.

  Conform.

 14. 14

  MEE Utrecht Gooi en Vecht heeft subsidie aangevraagd voor hun activiteiten binnen het sociaal domein. Door deze subsidie te verlenen stellen we ze in staat om onafhankelijke cliëntondersteuning, dat voor de gemeente een wettelijke taak vanuit de Wmo, ook in 2024 te continueren.

  Besluit

  1. MEE Utrecht Gooi en Vecht een programmasubsidie te verlenen van €594.193,-.
  2. MEE Utrecht Gooi en Vecht een incidentele subsidie te verlenen van €50.000,-.

  Conform.

 15. 15

  Op 18 juli 2023 heeft uw college besloten om voor 5 jaar een Green deal aan te gaan met de ondernemersvereniging Hilversum Zuid West voor de verduurzaming van de bedrijvenparken. Tegelijkertijd heeft u de subsidieregeling Verduurzamen bedrijvenparken Hilversum Zuid West vastgesteld. De ondernemersvereniging heeft vervolgens een jaarprogramma opgesteld met bijbehorende begroting. Het zwaartepunt ligt of lag dit eerste jaar op het verstevigen van de projectorganisatie, de rol van de ondernemersvereniging in het Stimulerend toezicht en het opzetten van datamonitoring om het energiegebruik en de opwek potentie inzichtelijk te maken. Op basis van het jaarprogramma luidt het advies om de subsidie ad € 100.000 toe te kennen. En toe te staan dat een deel van het bedrag in 2024 wordt ingezet.

  Besluit

  1. Subsidie verlenen van € 100.000 aan Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West voor het jaar 2023 voor de uitvoering van de Green Deal Hilversum Zuid West;
  2. De kosten te dekken vanuit het jaarplan Energietransitie 2023, taakveld 7.4 Milieubeheer.

  Conform.

 16. 16

  Er wordt een subsidie verleend van € 167.934 voor deelname van kinderen aan de passende BSO op de 2 locaties Binkies en Ziezo van Bink Kinderopvang BV én € 225.057 voor de uitvoering van Passende BSO op de locatie Vesper Crailo. De subsidieaanvraag sluit aan bij het vastgestelde beleid en de kosten van dit voorstel zijn te dekken vanuit het structurele budget Kinderopvang in Programma Zorg, thema Verbindende Stad.

  Besluit

  1.Bink Kinderopvang BV een subsidie van € 167.934 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van Passende BSO op de 2 locaties Ziezo en Binkies in 2024.
  2. Vesper Care BV een subsidie van € 225.057 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van Passende BSO op de locatie Vesper Crailo in 2024.

  Conform.

 17. 17

  Op 9 november 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum Art. 41 RvO vragen gesteld over "Badhuislaan II".

  Besluit

  De vragen van de fractie DH ex art. 41 RvO inzake Badhuislaan te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 18. 18

  Op 13 november 2023 heeft de fractie van Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de complexe problematiek in de buurt van Beatrixtunnel/Prof. Kochstraat, Zuiderweg en Kleine Drift.

  Besluit

  De door de fractie HvH gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de complexe problematiek in de buurt van Beatrixtunnel/Prof. Kochstraat, Zuiderweg en Kleine Drift, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 19. 19

  Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan die verplicht de gemeenten om voor 1 januari 2024 een meldpunt te hebben ingericht. Hierover moet het college hebben besloten.

  Besluit

  1. In te stemmen met het instellen van een regionaal Meldpunt voor meldingen in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap.
  2. De Raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 20. 20

  De locatie Werf 35 wordt ontwikkeld tot een multifunctionele plek waar creatieve bedrijvigheid gecombineerd wordt met wonen en horeca, met behoud van de industriële identiteit en uitstraling. Om dit te kunnen realiseren is het bestemmingsplan Werf 35 opgesteld. Ter aanvulling op de Welstandsnota is het Beeldkwaliteitsplan Werf 35 opgesteld.
  Voorgesteld wordt om de anterieure overeenkomst aan te gaan. Daarnaast wordt voorgesteld de procedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp ‘besluit hogere grenswaarde geluid’ en het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ter inzage (6 weken) te leggen. Op basis van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling is geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

  Bijlagen

  Besluit

  1. De ‘Anterieure Overeenkomst herontwikkeling Werf 35’ aan te gaan in verband met het bestemmingsplan Werf 35;
  2. In te stemmen met de ‘Reactienota voorontwerp bestemmingsplan Werf 35’;
  3. Het ‘Ontwerpbestemmingsplan Werf 35’ en het ‘Beeldkwaliteitsplan Werf 35’ ter inzage te leggen (6 weken) voor het doorlopen van de wettelijke zienswijzenperiode;
  4. Geen milieueffectrapport voor het bestemmingsplan Werf 35 op te stellen;
  5. Het ontwerp ‘Besluit Hogere grenswaarde geluid Werf 35’ ter inzage te leggen (6 weken) voor het doorlopen van de wettelijke zienswijzenperiode;
  6. De hogere grenswaarde geluid conform bijgevoegd ontwerp ‘Besluit Hogere grenswaarde geluid Werf 35’ vast te stellen indien in de zienswijze periode van 6 weken geen zienswijzen worden ingediend;
  7. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord.