Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 14 februari 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In 2013 is het duurzaamheidsfonds ingesteld en vervolgens is in 2016 de verordening "Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening / Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016" vastgesteld waarin de kaders voor het in aanmerking komen voor aanspraak op het fonds beschreven zijn. Vervolgens heeft de raad op 10 november 2021 de Verordening Duurzaam Wonen Lening Hilversum vastgesteld en de oude verordening ingetrokken.


  Het duurzaamheidsfonds is bedoeld om verduurzaming van particuliere woningen en maatschappelijk vastgoed te stimuleren door het verstrekken van laagrentende leningen voor de financiering. Het fonds is een revolverend wat betekent dat geld in de vorm van een lening tijdelijk beschikbaar wordt gesteld en via aflossingen terugvloeit in het fonds.Door de vele toegekende aanvragen tot leningen is het duurzaamheidsfonds bijna uitgeput. Met de aanvragen die in de beoordeling zitten is het fonds leeg. Hierdoor kan het beleid van energietransitie en specifiek de focus op verduurzaming van woningen door Hilversummers niet worden gecontinueerd indien zij niet over eigen middelen beschikken.


  Inmiddels zijn er vele woningen verduurzaamd. De meeste eigenaren gebruiken de lening voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen. Om het duurzaamheidsbeleid en de behoefte van particuliere woningeigenaren te kunnen continueren is een storting in het fonds een logische stap om Hilversummers de mogelijkheid te bieden om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming van hun woning.


  Voorgesteld wordt om €1.000.000 aan het Svn ter beschikking te stellen om aanvragen voor het aangaan van leningen te kunnen inwilligen, de bodem van het fonds is immers weer bijna in het zicht.

  Besluit

  1. Een bedrag van € 1.000.000 te storten in het fonds Duurzaamheidsleningen voor particuliere woningeneigenaren.
  2. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 2. 2

  Op 21 december 2021 heeft het college van B en W de Hilversumse Nationaal Programma Onderwijs actieagenda (NPO actieagenda) vastgesteld. In de actieagenda staan de interventies en de verdeling van de gemeentelijke financiële middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs beschreven. Stichting Maatjesproject Gooi en vechtstreek heeft een subsidieaanvraag van € 50.000,- ingediend (zaaknummer: 1255487/bijlage 1) om de door corona op achterstand geraakte kinderen in de leeftijd 3 ½ tot en met 12 jaar met een taal en/of schoolachterstand waarvan de ouders niet in staat zijn hun
  kinderen zelf te ondersteunen in contact te brengen met een vrijwilliger in de periode van 1 maart 2023 t/m 31 december 2024. Met deze subsidieaanvraag geeft Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek vorm aan hun rol zoals is vastgesteld in de NPO actieagenda.

  Besluit

  Stichting Maatjesproject Gooi en vechtstreek een subsidie van € 50.000,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor het project: “Gelijke kansen voor ieder kind” waardoor de reeds door de gemeente Hilversum gesubsidieerde VoorleesExpress en SchoolmaatjesProject tijdelijk worden versterkt.

  Akkoord.

 3. 3

  De uitvoering van de wettelijke taak om zwerfdieren te vervoeren, op te vangen en te verzorgen, is in de regio niet gegarandeerd voor de lange termijn. De organisaties hebben op dit moment geen toekomst. Binnen 2-3 jaar (2025) zou een alternatief gevonden moeten zijn. Stichting Gooische Nest (Dierenambulance Gooi- en Vechtstreek en dierenasiel Crailo) heeft als doel een nieuw dierenzorgcentrum te stichten in Hilversum (nieuwbouw Crailo) en een overeenkomst aan te gaan met de gemeenten in de regio in 2025.
  Met dit voorstel worden incidenteel voor 2023-2024 afspraken gemaakt om de dierenambulance in stand te houden en de Stichting Gooische Nest in staat te stellen voorbereidingskosten te maken om de realisering van Gooische Nest uit te werken, en te onderzoeken of vanaf 2025 een overeenkomst aangegaan kan worden om taken structureel uit te laten voeren. Dit is noodzakelijk om de continuïteit te borgen van de wettelijke taak. Daarnaast zal Gooische Nest uiteenlopende relevante taken uitvoeren voor de dieren en de inwoners.

  Voorgesteld besluit

  1. De regio de opdracht te geven een intentieovereenkomst voor te bereiden voor het stichten van een nieuw dierenzorgcentrum Gooische Nest op locatie asiel Crailo en voor de regionale samenwerking met dierenzorgcentrum Gooische Nest per 2025, en deze overeenkomst in maart 2023 ter besluitvorming voor te leggen bij de regionale colleges.
  2. Voor het opstellen van de intentieovereenkomst de in dit voorstel (inclusief bijlagen) genoemde afspraken, aandachtspunten en contouren vast te stellen.
  3. De intentie uit te spreken middelen voor 2023 ad. € 42.426 en 2024 ad. € 84.852 beschikbaar te stellen voor het in stand houden van de dierenambulance en de uitwerkingskosten van Stichting Gooische Nest om het initiatief uit te werken, en deze te verwerken in de voorjaarsnota 2023 en de begroting 2024.
  4. De raad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief, gelijktijdig met alle regiogemeenten.

  Besluit

  1. De regio de opdracht te geven een intentieovereenkomst voor te bereiden voor het stichten van een nieuw dierenzorgcentrum Gooische Nest op locatie asiel Crailo en voor de regionale samenwerking met dierenzorgcentrum Gooische Nest per 2025, en deze overeenkomst in maart 2023 ter besluitvorming voor te leggen bij de regionale colleges.
  2. Voor het opstellen van de intentieovereenkomst de in dit voorstel (inclusief bijlagen) genoemde afspraken, aandachtspunten en contouren vast te stellen.
  3. De intentie uit te spreken middelen voor 2023 ad. € 42.426 en 2024 ad. € 84.852 beschikbaar te stellen voor het in stand houden van de dierenambulance en de uitwerkingskosten van Stichting Gooische Nest om het initiatief uit te werken, en deze te verwerken in de voorjaarsnota 2023 en de begroting 2024.
  4. De raad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief, gelijktijdig met alle regiogemeenten

  Akkoord met een aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 4. 4

  Zoals in het raadsbesluit van 2 februari 2022 aangegeven, geven we jaarlijks aan welke projecten van de priowegenlijst worden aangepast en welke we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

  Besluit

  1. Het uitvoeringsprogramma priowegen 2023 vast te stellen.
  2. Met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma het krediet zoals opgenomen in de tabel van het IP (bijlage 3) vrij te geven en de kapitaallasten conform het raadsbesluit van 2 februari 2022, te dekken uit het budget Structuurvisie verkeer en vervoer.
  3. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het uitvoeringsprogramma priowegen 2023 en de uitgevoerde werkzaamheden priowegen in 2022.
  4. Het eerder genomen besluit van 6 december 2022 om de raad middels een collegebrief te informeren over de uitvoering priowegen in te trekken.

  Akkoord met een aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 5. 5

  Op 9 januari 2023 ontving de gemeenteraad en de secretaris een brief van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het IKC Villa Vrolik (bijlage 1) waarin zorgen geuit worden omtrent het huisvestingsgebrek in Villa Vrolik. Wij hebben een reactie opgesteld (bijlage 2) en stellen voor om deze reactie te versturen.


  Deze brief is mede gericht aan de raad, maar door de raad op 1 februari jl. ter afdoening in handen gesteld van het college.

  Besluit

  De ingekomen brief van 9 januari 2023 van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het IKC Villa Vrolik  over zorgen omtrent het huisvestingsgebrek in Villa Vrolik te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met een aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 6. 6

  Op 23 januari heeft de fractie van DH artikel 41 RvO vragen gesteld over borg- en garantstellingen.

  Voorgesteld besluit

  De op 19 januari 2023 door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen, ex artikel 41 van het Reglement van Orde, over borg- en garantstellingen te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Besluit

  De op 19 januari 2023 door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen, ex artikel 41 van het Reglement van Orde, over borg- en garantstellingen te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 7. 7

  Op 12 december 2022 heeft de fractie van de Democraten Hilversum schriftelijke gestelde vragen ex artikel 41 RvO in verband met incidenten met personen met verward gedrag.

  Besluit

  De op 12 december 2022 door de fractie van de Democraten Hilversum schriftelijke gestelde vragen ex artikel 41 RvO in verband met incidenten met verward gedrag, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 8. 8

  Op 10 januari jl. hebben de fracties van Democraten Hilversum en de PvdA gezamenlijk vervolgvragen gesteld op basis van Artikel 41 van het Reglement van Orde over Zonnestraal.

  Voorgesteld besluit

  De door de fracties van Democraten Hilversum en PvdA op 10 januari 2023 gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake Zonnestraal, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De door de fracties van Democraten Hilversum en PvdA op 10 januari 2023 gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake Zonnestraal, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met een aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 9. 9

  Op 23 december 2022 heeft fractie DH art. 41 vragen gesteld inzake gebruik algoritmen.

  Besluit

  Beantwoording art 41 vragen van DH over transparantie datagedreven werken versturen naar de raad.

  Akkoord met een aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 10. 10

  Op 31 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders namens de gemeente Hilversum een langlopende lening met een looptijd van 50 jaar afgesloten van € 12,5 miljoen tegen een rentepercentage van 2,449%. Door het aantrekken van een langlopende lening van € 12,5 miljoen wordt overschrijding van de kredietlimiet van de BNG Bank voorkomen en wordt de omvang van onze kortlopende financieringsmiddelen onder het maximale niveau van de kasgeldlimiet gebracht.

  Besluit

  De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 11. 11

  De Alliantie heeft na de verbouwing van het kantoorgebouw aan het Noordse Bosje tot appartementencomplex later nog een verbouwing uitgevoerd waarbij op de begane grond onder de arcade ruimte van de gemeente is ingenomen. Het betreft hier een strook ter grootte van 155 m². Deze strook is opgenomen in de situatietekening (bijlage 1). De gemeente Hilversum wenst deze onrechtmatige situatie te corrigeren door verkoop van het betreffende perceel aan woningcorporatie De Alliantie. Na overleg met De Alliantie zijn zij bereid een koopovereenkomst te sluiten met de gemeente over deze strook grond, kadastraal bekend als N9929 te Hilversum aan het Noordse Bosje ter plaatse van nr. 2B-38A. Inmiddels is de koopovereenkomst gesloten en door beide partijen ondertekend, zie bijlage 2.

  Voorgesteld besluit

  1. Het perceel grond te verkopen, groot 155 m² aan het Noordse Bosje nabij nr. 2B-38A te Hilversum, kadastraal bekend als sectie N, nr. 9929 aan woningcorporatie De Alliantie voor €25.420,- conform de koopovereenkomst.
  2. De verkoopopbrengst te storten in de reserve stedelijke ontwikkeling.

  Besluit

  1. Het perceel grond te verkopen, groot 155 m² aan het Noordse Bosje nabij nr. 2B-38A te Hilversum, kadastraal bekend als sectie N, nr. 9929 aan woningcorporatie De Alliantie voor €25.420,- conform de koopovereenkomst.
  2. De verkoopopbrengst te storten in de reserve stedelijke ontwikkeling.

  Conform.

 12. 12

  De fractie DH heeft vervolgvragen gesteld over de beantwoording van artikel 41 vragen over het Noordse Bosje op 1 februari 2023 door het college.

  Besluit

  De op 2 februari 2023 van de fractie DH ontvangen vragen ex artikel 41 RvO over 'slopen city parking' te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 13. 13

  Op 25 januari heeft de fractie Democraten Hilversum vervolgvragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over woningbouw aan de Schuttersweg/Bergweg.

  Voorgesteld besluit

  De op 25 januari 2023 ontvangen vervolgvragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over woningbouw Bergweg / Schuttersweg te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 25 januari 2023 ontvangen vervolgvragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over woningbouw Bergweg / Schuttersweg te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 14. 14

  Het college heeft de spoorwegovergang Soestdijkerstraatweg aangemeld voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het kader van het LVO is een alternatievenstudie naar de overweg Soestdijkerstraatweg te Hilversum uitgevoerd om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren. In deze alternatievenstudie is de eerder gemaakte integrale probleemanalyse opgenomen met daarbij de destijds voorgestelde oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn verder onderzocht en afgewogen. Uiteindelijk is één voorkeursalternatief gekozen en in het “Verkenningenrapport LVO Hilversum” verder uitgewerkt.


  In het voorkeursalternatief zijn de maatregelen aan de wegzijde gericht op de verbetering van de ontruiming van de overweg en de doorstroming over en de veiligheid op de overweg. De maatregelen aan de spoorzijde zijn nodig om de maatregelen aan de wegzijde te kunnen realiseren. Een veiligere ontruiming van de overweg moet leiden tot een veiligere situatie en ook een betere verkeersafwikkeling over de overweg. De totale investeringskosten voor het voorkeursalternatief zijn geraamd op 1,8 miljoen euro exclusief btw (prijspeil 2022). Omdat de problematiek en oplossingsmogelijkheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de weg- en spoorbeheerder zijn, is cofinanciering een uitgangspunt (50/50) van het LVO. De gemeente moet 900.000 euro bijdragen aan de totale investeringskosten voor het voorkeursalternatief.

  Voorgesteld besluit

  1. Voorkeursalternatief verbetering spoorwegovergang Soestdijkerstraatweg vast te stellen om daarmee de overweg Soestdijkerstraatweg en haar omgeving binnen de kaders en doelen van het LVO-programma (veiligheid en doorstroming) te verbeteren;
  2. De gemeenteraad van Hilversum met een raadsinformatiebrief te informeren.

  Besluit

  1. Voorkeursalternatief verbetering spoorwegovergang Soestdijkerstraatweg vast te stellen om daarmee de overweg Soestdijkerstraatweg en haar omgeving binnen de kaders en doelen van het LVO-programma (veiligheid en doorstroming) te verbeteren;
  2. De gemeenteraad van Hilversum met een raadsinformatiebrief te informeren.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.