Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 25 juli 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het GNR-bestuur heeft besloten om aan de resterende participanten voor te stellen om de uittreedsommen van gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland naar rato te verdelen. De raad is hierover op 11 juli 2023 geïnformeerd middels een collegebrief. In dit collegevoorstel wordt voorgesteld om het aandeel van Hilversum van € 7,5 miljoen te storten in een nieuwe bestemmingsreserve en deze reserve te gebruiken als dekking voor de verhoging van de participantenbijdrage als gevolg het uittreden van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van het Goois Natuurreservaat, conform het principebesluit zoals genomen door het GNR op 30 maart 2023, om de uittreedsom van Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2021 over de resterende participanten te verdelen,
  2. De raad voor te stellen een bestemmingsreserve ‘Goois Natuurreservaat’ in te stellen en het aandeel van Hilversum aan deze reserve toe te voegen,
  3. De bestemmingsreserve in te zetten als dekking voor de verhoging 2024 van de participantenbijdrage als gevolg van de uittreding van gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland en de financiële consequenties te verwerken in de Eindejaarsrapportage 2023 en de voorjaarsnota 2024.

  Besluit

  1. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van het Goois Natuurreservaat, conform het principebesluit zoals genomen door het GNR op 30 maart 2023, om de uittreedsom van Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2021 over de resterende participanten te verdelen,
  2. De raad voor te stellen een bestemmingsreserve ‘Goois Natuurreservaat’ in te stellen en het aandeel van Hilversum aan deze reserve toe te voegen,
  3. De bestemmingsreserve in te zetten als dekking voor de verhoging 2024 van de participantenbijdrage als gevolg van de uittreding van gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland en de financiële consequenties te verwerken in de Eindejaarsrapportage 2023 en de voorjaarsnota 2024.

  Akkoord.

 2. 2

  Met deze brief informeert het college de raad over het proces om te komen tot regionale inbreng voor de nieuwe MRA-agenda 2024-2027. Er is op 19 juli '23 een raadsinformatiebrief van de Regio direct naar de raden gestuurd. Deze collegebrief is een eigen toelichting daarop aan de raad.

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgaande collegebrief te informeren over de regionale propositie en het proces van de nieuwe MRA-agenda 2024-2027.

  Besluit

  De raad met bijgaande collegebrief te informeren over de regionale propositie en het proces van de nieuwe MRA-agenda 2024-2027.

  Conform.

 3. 3

  Elk jaar houden we een grote inwonersenquête: de Hilversum Monitor. De resultaten die voortvloeien uit deze inwoners enquête helpt de gemeente Hilversum om een nog beter beeld te krijgen van hetgeen er leeft onder de bevolking van de stad en worden gebruikt bij op te stellen beleidsontwikkelingen. Voor resultaten die het meest opvielen en de reacties en acties vanuit de gemeente wordt verwezen naar de collegebrief en bijlage 1 (opvallende bevindingen en acties). Een volledig overzicht van alle bevindingen is te zien in de eindrapportage Monitor Hilversum 2022 (bijlage 2).

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de opvallendste resultaten en vervolgacties die voortvloeien uit de inwoners enquête Hilversum Monitor 2022 die is uitgevoerd in de periode december 2022 – februari 2023.
  2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  De eigenaar van Koninginneweg 119 heeft haar woning aan de gemeente aangeboden in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG). De onderhandeling hebben in het minnelijk verwervingstraject geleid tot prijsovereenstemming op basis van het advies van bureau Gloudemans.

  Voorgesteld besluit

  1. Het object Koninginneweg 119 te 1211 AP Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie N 7676, 97m²; groot, aan te kopen, overeenkomstig bijgevoegde concept koopovereenkomst, conform het taxatie- en adviesrapport van Bureau Gloudemans BV.
  2. Verkoper voor overige schade een vergoeding toe te kennen, conform bijgevoegd e-mail d.d. 19 juni 2023 van Gloudemans en vastgelegd in bijgevoegde vaststellingsovereenkomst.
  3. De totale kosten van de schadeloosstelling van ten laste te laten komen van het krediet Wvg stationsgebied.
  4. De woning na overdracht aan verkoper “om niet” ter beschikking te stellen tot 1 juni 2025 waarna verkoper zal worden opgezegd.

  Besluit

  Het object Koninginneweg 119 te 1211 AP Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie N 7676, 97m² groot, aan te kopen, overeenkomstig bijgevoegde concept koopovereenkomst, conform het taxatie- en adviesrapport van Bureau Gloudemans BV.
  2. Verkoper voor overige schade een vergoeding toe te kennen, conform bijgevoegd e-mail d.d. 19 juni 2023 van Gloudemans en vastgelegd in bijgevoegde vaststellingsovereenkomst.
  3. De totale kosten van de schadeloosstelling van ten laste te laten komen van het krediet Wvg stationsgebied.
  4. De woning na overdracht aan verkoper “om niet” ter beschikking te stellen tot 1 juni 2025 waarna verkoper zal worden opgezegd.

  Conform.

 5. 5

  De gemeente Hilversum is wettelijk verplicht (WPO artikel 159) om voldoende aanbod aan voorschools educatie te realiseren voor alle peuters met een risico op onderwijsachterstand. In Hilversum worden peuterspeelzalen die een VVE-programma aan peuters met een taalachterstand bieden gesubsidieerd. Op 21 december 2021 heeft de gemeente Hilversum aan Stichting Bink Peuterspeelzalen én aan Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang een subsidie verleend voor het uitvoeren van peuterspeelzaalwerk en VVE gedurende kalenderjaar 2022. Tevens is subsidie verleend voor de extra inzet van een verplichte hbo pedagogisch beleidsmedewerker, ondersteuning van zware doelgroep locaties, scholing en frictiekosten. Beide aanbieders hebben gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking, de geldende voorschriften en de beleidsregels subsidie peuterspeelzaalwerk en VVE 2022 van de gemeente Hilversum.

  Voorgesteld besluit

  1. De subsidie die Stichting Bink Peuterspeelzalen in 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vast te stellen op €1.227.125,-
  2. De subsidie die Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang in 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vast te stellen op €254.338,-
  3. Het verschil tussen de aan Stichting Bink Peuterspeelzalen verleende subsidie van € 1.320.320 en de vastgestelde subsidie van € 1.227.125,- terug te vorderen tot een bedrag van € 93.195,- conform bijgaande vaststellingbeschikking.
  4. Het verschil tussen de aan de Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang verleende subsidie van € 245.680,- en de vastgestelde subsidie € 254.338,- gelijk te stellen door conform het beleid en bijgaande vaststellingbeschikking een extra subsidie te verlenen van € 8.658,-.

  Besluit

  1. De subsidie die Stichting Bink Peuterspeelzalen in 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vast te stellen op €1.227.125,-
  2. De subsidie die Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang in 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vast te stellen op €254.338,-
  3. Het verschil tussen de aan Stichting Bink Peuterspeelzalen verleende subsidie van € 1.320.320 en de vastgestelde subsidie van € 1.227.125,- terug te vorderen tot een bedrag van € 93.195,- conform bijgaande vaststellingbeschikking.
  4. Het verschil tussen de aan de Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang verleende subsidie van € 245.680,- en de vastgestelde subsidie € 254.338,- gelijk te stellen door conform het beleid en bijgaande vaststellingbeschikking een extra subsidie te verlenen van € 8.658,-.

  Akkoord.

 6. 6

  De Stichting Maatjesproject heeft voldaan aan de subsidievoorwaarden. In 2022 zijn meer koppelingen (namelijk 240) gerealiseerd dan de vereiste 218 zoals benoemd in de verleningsbeschikking.
  De dienstverlening van Stichting Maatjesproject was in de coronaperiode aangepast waardoor het realiseren van de koppelingen meer tijd en geld in beslag nam en het bedrijfsresultaat negatief werd. Het bestuur van Stichting Maatjesproject heeft het ontstane tekort aangezuiverd en is eveneens bereid eventueel verlies in de komende jaren met maximaal € 140.000,- aan te zuiveren.

  Voorgesteld besluit

  De aan Stichting Maatjesproject verleende subsidie voor het jaar 2022 ter hoogte van € 252.000,- vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Besluit

  De aan Stichting Maatjesproject verleende subsidie voor het jaar 2022 ter hoogte van € 252.000,- vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 7. 7

  Op 19 maart 2020 zijn wij gedagvaard door de Stichting Vivium Zorggroep, hierna te noemen Vivium, en stichting BINK, hierna te noemen Bink, inzake het perceel aan de Admiraal de Ruyterlaan 35A te Hilversum.Vivium en BINK hebben een koopovereenkomst gesloten voor het pand Admiraal de Ruyterlaan 35A te Hilversum. Ten tijde van de geplande overdracht heeft de notaris opgemerkt dat er een privaatrechtelijke beperking op het pand rust, bestaande uit een bijzondere bepaling in een leveringsakte van 12 december 1962 die levering van het pand aan BINK onmogelijk maakt zonder toestemming van de Gemeente. Vivium heeft de Gemeente om toestemming verzocht, hetgeen de Gemeente heeft geweigerd. Vivium en BINK hebben de Gemeente bij dagvaarding van 19 maart 2020 betrokken in een gerechtelijke procedure. In de procedure heeft op 11 februari 2021 een mondelinge behandeling plaatsgevonden, hetgeen heeft geleid tot de afspraak dat partijen in overleg zullen treden.Dit heeft geleid tot bijgevoegde vaststellingsovereenkomst waar een vergoeding van € xx voor het perceel grond en gebouw tussen partijen is overeengekomen. Vivium en BINK hebben door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, welke nu ter besluitvorming bij het college voorligt, ingestemd met deze voorwaarden. In dit voorstel wordt het college gevraagd om te besluiten om bijgevoegde vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

  Besluit

  1. De vaststellingsovereenkomst voor het perceel gelegen aan de Admiraal de Ruyterlaan 35A, kadastraal bekend gemeente Hilversum, Sectie M, nummer 2787, met Stichting Vivium Zorggroep / Stichting Bink aan te gaan.
  2. De netto-vergoeding aan de reserve Stedelijke Ontwikkeling toe te voegen.

  Conform.

 8. 8

  In 2022 heeft Versa een subsidie ontvangen voor 'het Verbindingshuis'; een buurtkamer waar laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd voor psychisch kwetsbare inwoners. Gedurende het subsidiejaar 2022 heeft op verschillende momenten reflectie plaats gevonden tussen Versa en gemeente Hilversum. Daarmee is de voortgang gemonitord. Na afloop het jaar heeft Versa de inzet inhoudelijk en financieel verantwoord en vraagt gemeente Hilversum de subsidies vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De subsidie die Versa voor de periode 1 mei tot en met 31 december 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten voor laagdrempelige dagbesteding, vast te stellen op € 73.556,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Besluit

  1. De subsidie die Versa voor de periode 1 mei tot en met 31 december 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten voor laagdrempelige dagbesteding, vast te stellen op € 73.556,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 9. 9

  Tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs zorgen er soms voor dat een patstelling ontstaat in de ondersteuning van kwetsbare leerlingen (het grijze gebied). Het betreft leerlingen/gezinssystemen waarbij zeer complexe problematiek speelt en vrijwel altijd maatwerk nodig is. Door de bestaande wet- en regelgeving ontstaan in deze situaties discussies over verantwoordelijkheid en financiën tussen enerzijds de samenwerkingsverbanden in het onderwijs (Wet Passend Onderwijs) en anderzijds de gemeente (Jeugdwet).
  De betreffende leerlingen zijn de dupe van deze discussies, omdat zij gedurende deze periode geen onderwijs en/of zorg ontvangen. De discussies en de vertraging van de juiste ondersteuning die hierdoor ontstaat zorgt voor stress bij leerlingen en hun ouders en kan als gevolg hiervan zorgen voor schoolverzuim en/of schooluitval. De gemeente Hilversum heeft subsidie verleend zodat betreffende leerlingen zonder vertraging de juiste ondersteuning hebben kunnen ontvangen.

  Voorgesteld besluit

  1. De subsidie die samenwerkingsverband Unita in 2022 heeft ontvangen voor het flexibel kunnen aanbieden van maatwerkondersteuning aan kwetsbare Hilversumse leerlingen op de grenzen van de Wet Passend Onderwijs en Jeugdwet, als doorbraakbudget vast te stellen op € 25.783,-, volgens bijgevoegde vaststellingsbeschikking.
  2. Het verschil tussen de verleende subsidie van € 50.000,-. en de vastgestelde subsidie van € 25.783,-terug te vorderen tot een bedrag van €24.217,-.

  Besluit

  1. De subsidie die samenwerkingsverband Unita in 2022 heeft ontvangen voor het flexibel kunnen aanbieden van maatwerkondersteuning aan kwetsbare Hilversumse leerlingen op de grenzen van de Wet Passend Onderwijs en Jeugdwet, als doorbraakbudget vast te stellen op € 25.783,-, volgens bijgevoegde vaststellingsbeschikking.
  2. Het verschil tussen de verleende subsidie van € 50.000,-. en de vastgestelde subsidie van € 25.783,-terug te vorderen tot een bedrag van €24.217,-.

  Conform.

 10. 10

  Stoppen met subsidieverstrekking omdat er geen budget meer beschikbaar is kan bij een subsidieregeling alleen wanneer de gemeente hiervoor een subsidieplafond heeft ingesteld. Hiervoor heeft elke subsidieregeling een subsidieplafond nodig. Het college moet de subsidieplafonds vaststellen. Hilversum heeft vaak subsidieregelingen die langer dan een jaar gelden. Door alle subsidieplafonds in één document op te nemen en vast te stellen, kunnen we met een besluit voor alle regelingen het subsidieplafond vast stellen. Zo voorkomen we dat de subsidieregelingen elk jaar opnieuw met een nieuw plafond moeten worden vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ’Overzicht subsidieplafonds Hilversum’ vast te stellen waarmee per individuele subsidieregeling een subsidieplafond wordt gehanteerd.

  Besluit

  1. Het ’Overzicht subsidieplafonds Hilversum’ vast te stellen waarmee per individuele subsidieregeling een subsidieplafond wordt gehanteerd.

  Akkoord.

 11. 11

  Met maatwerkplannen steunt de gemeente Hilversum kwetsbare kinderen door een financiële impuls te geven aan de scholen, zodat zij extra mogelijkheden hebben om de doorgaande leerlijn van voorschool naar vroegschool te bevorderen en taalachterstanden in groep 1/2 te bestrijden.16 scholen vertegenwoordigd door 4 schoolbesturen hebben subsidie voor hun maatwerkplan schooljaar 2023-2024 aangevraagd.
  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt gebruik van een onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ontwikkeld. Deze scores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit. De scholen die een subsidieaanvraag hebben ingediend hebben in Hilversum een relatief hoge score, tevens stromen vanuit de peuterspeelzalen veel doelgroeppeuters uit naar deze scholen. De subsidieaanvragen sluiten aan bij het door de raad vastgestelde beleid (Hilversumse Educatieve Agenda 2021 – 2024) en de kosten van dit voorstel zijn te dekken vanuit de Rijksmiddelen voor het onderwijsachterstandenbeleid.

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende basisscholen voor schooljaar 2023-2024 in totaal een subsidie van € 300.000,- te
  verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikkingen voor de uitvoering van
  maatwerkplannen die bijdragen aan de bestrijding van taalachterstanden:

  • € 75.000,- subsidie voor 4 scholen van Stichting Proceon: Basisschool Avonturijn; vanHasseltschool; Nassauschool; Da Costa school (zaaknummer: 1344593)
  • € 112.500,- subsidie voor 6 scholen van Stip: Sterrenschool Hilversum; Villa Vrolik Violenschool; IKC De Wijde Blik; Dr Ir C Lelyschool; De Lorentzschool (zaaknummer:1344533)
  • € 93.750,- subsidie voor 5 scholen van AT: De Wilgetoren; Kindercampus; Paulusschool;Titus Brandsmaschool; Augustinusschool (zaaknummer: 1344856)
  • € 18.750,- subsidie voor 1 school van Stichting Noor: Basisschool Ayoub (zaaknummer: 1344975)

  Besluit

  1. De volgende basisscholen voor schooljaar 2023-2024 in totaal een subsidie van € 300.000,- te
  verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikkingen voor de uitvoering van
  maatwerkplannen die bijdragen aan de bestrijding van taalachterstanden:

  • € 75.000,- subsidie voor 4 scholen van Stichting Proceon: Basisschool Avonturijn; vanHasseltschool; Nassauschool; Da Costa school (zaaknummer: 1344593)
  • € 112.500,- subsidie voor 6 scholen van Stip: Sterrenschool Hilversum; Villa Vrolik Violenschool; IKC De Wijde Blik; Dr Ir C Lelyschool; De Lorentzschool (zaaknummer:1344533)
  • € 93.750,- subsidie voor 5 scholen van AT: De Wilgetoren; Kindercampus; Paulusschool;Titus Brandsmaschool; Augustinusschool (zaaknummer: 1344856)
  • € 18.750,- subsidie voor 1 school van Stichting Noor: Basisschool Ayoub (zaaknummer: 1344975)

  Conform.

 12. 12

  Team Sportservice heeft subsidie ontvangen van € 201.651,- voor de periode oktober 2021 t/m september 2022 voor het realiseren van het project buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en Wandelen. Met deze subsidie kon Team Sportservice de rol uitvoeren zoals is vastgesteld in het Preventieakkoord Hilversum.
  Het Team Sportservice heeft voldaan aan de subsidievoorwaarden. Om deze reden wordt geadviseerd de subsidie vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Voorgesteld besluit

  De aan Team Sportservice verleende subsidie voor Project Buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en Wandelen oktober 2021 t/m september 2022 ter hoogte van € 201.651,- vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Besluit

  De aan Team Sportservice verleende subsidie voor Project Buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en Wandelen oktober 2021 t/m september 2022 ter hoogte van € 201.651,- vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Akkoord.

 13. 13

  Om de motie 23-90 Noodlanding voor Vierde Route af te doen is bijgevoegde collegebrief opgesteld, alsmede een brief naar het ministerie van I&W en een brief naar de BRS.

  Voorgesteld besluit

  De op 21 juni 2023 aangenomen motie (23-90) Noodlanding voor vierde route af te handelen middels bijgevoegde collegebrieven.

  Besluit

  De op 21 juni 2023 aangenomen motie (23-90) Noodlanding voor vierde route af te handelen middels bijgevoegde collegebrieven.

  Conform.

 14. 14

  De gemeente Hilversum heeft een dagvaardig ontvangen n.a.v. aanblijvende geluidsoverlast t.h.v. Melkpad 8C als gevolg van geplaatste riool inspectieputten in rijspoor verkeer. Hiervoor moeten een aantal personen gemandateerd worden om het woord te kunnen voeren namens de gemeente Hilversum in de rechtbank. Tevens moet een advocaat ingeschakeld worden die de zaak namens de gemeente Hilversum in de rechtbank vertegenwoordigt.

  Voorgesteld besluit

  Houthoff advocaten te Amsterdam, met de mogelijkheid van substitutie, als advocaten te stellen en te machtigen de gemeente Hilversum in en buiten rechte te vertegenwoordigen, waarbij zij worden gemachtigd tot het verrichten van alle noodzakelijke (proces)handelingen.

  Besluit

  Houthoff advocaten te Amsterdam, met de mogelijkheid van substitutie, als advocaten te stellen en te machtigen de gemeente Hilversum in en buiten rechte te vertegenwoordigen, waarbij zij worden gemachtigd tot het verrichten van alle noodzakelijke (proces)handelingen.

  Conform

 15. 15

  Op 7 december 2021 heeft het college een subsidie verleend aan de stichting Media Perspectives voor het uitvoeren, in samenwerking met andere organisaties, van het jaarplan 2022.Het jaar 2022 is buitengewoon productief en succesvol verlopen. Het college spreekt hier haar waardering over uit.
  De focus lag op twee hoofdlijnen van activiteiten:
  • Ontwikkeling Media Park tot een bruisende campus
  • Sectorbrede innovatie via de Industrietafel
  Media Perspectives heeft gevraagd om de vaststelling van de subsidieverlening. Hiervoor is een controleverklaring van een accountant ingeleverd, met daarbij een financieel overzicht, een activiteitenverslag, de jaarrekening en bijbehorende samenstellingsverklaring.

  Voorgesteld besluit

  Subsidie vast te stellen, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking, aan Stichting Media Perspectives ter grootte van € 250.000,- ter cofinanciering van de activiteiten uitgevoerd conform het jaarplan 2022.

  Besluit

  Subsidie vast te stellen, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking, aan Stichting Media Perspectives ter grootte van € 250.000,- ter cofinanciering van de activiteiten uitgevoerd conform het jaarplan 2022.

  Conform.

 16. 16

  De Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) voert taken uit namens Hilversum. Zij kan alleen taken uitvoeren voor zover zij daarvoor mandaat heeft van ons college van B en W. Dit mandaat wordt geregeld via het mandaatbesluit. Door de komst van de Omgevingswet moet het mandaatbesluit worden aangepast.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Mandaatbesluit van Burgemeester en Wethouders Hilversum voor de OFGV 2023 vast te stellen en deze inwerking te laten treden op de dag van de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder gelijktijdige intrekking van het Mandaat- en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2013 gemeente Hilversum.
  2. Krachtens artikel 10:4 eerste lid Algemene wet bestuursrecht de OFGV middels bijgaande collegebrief te verzoeken in te stemmen met het verleende mandaat.

  Besluit

  1. Het Mandaatbesluit van Burgemeester en Wethouders Hilversum voor de OFGV 2023 te accorderen en
  2. de Collegebrief samen met het ondertekende mandaatbesluit te verzenden aan de OFGV

  Conform.

 17. 17

  De gemeente Hilversum heeft gebruik gemaakt van de Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 – 2022 (BRC). Voor het jaar 2022 heeft onze buurtsportcoach partner Team Sportservice een subsidie ontvangen van € 111.619 voor de uitvoering van de BRC 2022 voor de coördinatie van de buurtsportcoaches en de inzet van de JOGG - regisseur. Conform het mandaatbesluit wordt het college verzocht om subsidies van boven de € 50.000 vast te stellen. Team Sportservice heeft de activiteiten over 2022 verantwoord. Wij zijn bijzonder tevreden hoe Team Sportservice de uitvoering van de BRC regeling in de praktijk heeft gebracht. Het voorstel is de subsidie vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De aan Team Sportservice verleende subsidie voor de buurtsportcoaches coördinatie en inzet JOGG regisseur ter hoogte van € 111.619 vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Besluit

  De aan Team Sportservice verleende subsidie voor de buurtsportcoaches coördinatie en inzet JOGG regisseur ter hoogte van € 111.619 vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 18. 18

  De gemeente Hilversum heeft gebruik gemaakt van de Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 – 2022 (BRC). Voor het jaar 2022 heeft onze buurtsportcoach partner Bink een subsidie ontvangen van € 140.300 voor de uitvoering van de BRC 2022. Conform het mandaatbesluit wordt verzocht om subsidies van boven de € 50.000 vast te stellen. Bink heeft de activiteiten over 2022 verantwoord. Wij zijn bijzonder tevreden hoe Bink de uitvoering van de BRC regeling in de praktijk heeft gebracht. Het voorstel is de subsidie vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De aan Bink verleende subsidie voor de buurtsportcoaches jeugd 2022 ter hoogte van € 140.300 vast te stellen conform bijgevoegde beschikking.

  Besluit

  1. De aan Bink verleende subsidie voor de buurtsportcoaches jeugd 2022 ter hoogte van € 140.300 vast te stellen conform bijgevoegde beschikking.

  Conform.

 19. 19

  Opstapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen van 1 en 2 jaar, door de kwaliteit van interactie tussen ouder(s) en kind te verbeteren. Het programma wordt sinds 2019 aangeboden aan gezinnen in Hilversum. Met dit programma worden in schooljaar 2023-2024 40 gezinnen bereikt.
  Het programma wordt in Hilversum aangeboden door speciaal hiervoor getrainde medewerkers van Stichting Bink. Deze stichting heeft een subsidie aangevraagd van € 90.820,-. Opstapje draagt bij aan het realiseren van ambitie 1 ‘een goede start in het onderwijs’ uit de Hilversumse Educatieve Agenda en voorziet in een behoefte van gezinnen. De subsidieaanvraag sluit aan bij het vastgestelde beleid en de kosten van dit voorstel zijn te dekken vanuit de onderwijsachterstandsmiddelen.

  Voorgesteld besluit

  Stichting Bink kinderopvang een subsidie van € 90.820,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van het gezinsgerichte stimuleringsprogramma Opstapje, gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen, bij 40 gezinnen in schooljaar 2023-2024.

  Besluit

  Stichting Bink kinderopvang een subsidie van € 90.820,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van het gezinsgerichte stimuleringsprogramma Opstapje, gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen, bij 40 gezinnen in schooljaar 2023-2024.

  Conform.

 20. 20

  Op 21 december 2021 heeft het college van B en W de Hilversumse Nationaal Programma Onderwijs actieagenda (NPO actieagenda) vastgesteld. In de actieagenda staan de interventies en de verdeling van de gemeentelijke financiële middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs beschreven. Er zijn mogelijkheden in kaart gebracht waar maatwerkplanscholen, met (financiële) ondersteuning van de gemeente Hilversum, van profiteren op gebied van cultuur, natuur, sport en de bibliotheek. Het college van B en W heeft in het voorjaar 2022 subsidies verstrekt om dit mogelijk te maken. De scholen die afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van het aanbod beoordelen deze actie gemiddeld met een rapportcijfer 9.1.

  Voorgesteld besluit

  1. De openbare bibliotheek Hilversum een subsidie van €81.000,-te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor samenwerking tussen maatwerkscholen en de bibliotheek in schooljaar 23-24 (zaaknummer: 1347850/bijlage 2).
  2. Team Sportservice een subsidie van € 54.404,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor sportactiviteiten in schooljaar 23-24 (zaaknummer: 1347234/bijlage 3).
  3. Stichting Omgevingseducatie een subsidie van €2.660 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor het uitvoeren van natuurbelevingsactiviteiten in schooljaar 23-24 (zaaknummer: 1347652/bijlage 4).
  4. Bink Kinderopvang een subsidie van €78.482,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor sportactiviteiten in schooljaar 23-24 (zaaknummer: 1347758/bijlage 5).

  Besluit

  1. De openbare bibliotheek Hilversum een subsidie van €81.000,-te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor samenwerking tussen maatwerkscholen en de bibliotheek in schooljaar 23-24 (zaaknummer: 1347850/bijlage 2).
  2. Team Sportservice een subsidie van € 54.404,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor sportactiviteiten in schooljaar 23-24 (zaaknummer: 1347234/bijlage 3).
  3. Stichting Omgevingseducatie een subsidie van €2.660 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor het uitvoeren van natuurbelevingsactiviteiten in schooljaar 23-24 (zaaknummer: 1347652/bijlage 4).
  4. Bink Kinderopvang een subsidie van €78.482,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor sportactiviteiten in schooljaar 23-24 (zaaknummer: 1347758/bijlage 5).

  Conform.

 21. 21

  Op 12 juni 2023 heeft de fractie van Hart voor Hilversum artikel 41 RvO vragen gesteld over de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest.

  Voorgesteld besluit

  De op 12 juni 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 12 juni 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 22. 22

  Op 6 juli 2023 heeft de fractie van DH vragen ingediend op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over Digitale toegankelijk voor iedereen.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief te verzenden als antwoord op schriftelijke vragen van Democraten Hilversum over digitale toegankelijkheid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 23. 23

  Op 5 juli jl. heeft de fractie D66 vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over capaciteit onderwijs aan Oekraïense kinderen.

  Voorgesteld besluit

  De op 5 juli 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie D66 aan het college over capaciteit onderwijs kinderen uit Oekraine beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 5 juli 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie D66 aan het college over capaciteit onderwijs kinderen uit Oekraine beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 24. 24

  De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk heeft op 11 februari 2022 verzocht het schoolgebouw van W.G. Elshuis, Naarderstraat 100, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college is bevoegd tot het nemen van het besluit tot aanwijzing. Bij besluit van 26 april 2022 heeft het college besloten over te gaan tot onderzoek naar de waarden van het schoolgebouw (voorbescherming) en een duurzaamheidsscan te laten uitvoeren. Het college heeft de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRKM) om advies gevraagd en de economisch eigenaar, Stichting Hilversumse Montessorischolen (HMS), in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Het schoolbestuur heeft 7 december (ingekomen 12 december) 2022 een zienswijze ingediend. De CRKM heeft 19 januari 2023 positief geadviseerd. Het NIBE heeft een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd en gerapporteerd op 8 mei 2023. Daarover heeft de CRKM op 25 mei 2023 aanvullend geadviseerd.


  Naar aanleiding van de afweging van de belangen wordt voorgesteld het schoolgebouw niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

  Besluit

  1. Gebouw Naarderstraat 100, “Montessori-basisschool Centrum”, niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  2. De reactie op de zienswijze van de economisch eigenaar vast te stellen.
  3. De economisch eigenaar te informeren volgens bijgaande collegebrief.
  4. De verzoeker te informeren volgens bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.