Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 19 september 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 4 september heeft het algemeen bestuur voorlopig ingestemd met het dekkingsplan voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Conform artikel 14 lid 2a van de Wet veiligheidsregio overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Het betreft geen formele zienswijzeprocedure.

  Besluit

  Dit voorstel wordt ter kennisneming aangeboden aan het college. Er wordt geen besluit van het college verwacht. De burgemeester biedt dit voorstel aan bij de raad. Doel van de bespreking is uitvoering geven aan art 14 Wvr, namelijk het in gesprek gaan met de raad inzake het dekkingsplan.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Een raadsbesluit is nodig voor de aanvraag van een rijksbijdrage bij de Rijksbommenregeling (aanvulling op het gemeentefonds) voor werkzaamheden m.b.t. het vooronderzoek naar het voorkomen, het opsporen en opruimen van ontplofbare oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog.


  68% van de kosten voor detecteren en benaderen kan bij de Rijksbommenregeling gedeclareerd worden. De kosten van € 106.707,- kunnen uitsluitend door gemeenten worden aangevraagd aangezien ze via het Gemeentefonds worden uitgekeerd.

  Besluit

  I De raad voor te stellen:
  Een subsidieaanvraag in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van € 106.707,- excl. BTW voor het uitvoeren van een diverse (voor)onderzoeken naar het voorkomen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.
  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse besluitvorming in de raad van 15 november 2023.

  Conform.

 3. 3

  Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd. De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000. Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen.
  De twee bijstellingen zijn al eerder bij u aangekondigd, namelijk:
  - Stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 (€ 1.030K).
  - De opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 550k).

  Besluit

  I. De raad adviseren om:
  1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2023.
  2. Bijgaande zienswijze kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek omtrent begrotingswijziging 2023.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Bestuur en Economie ter advisering aan de raad.

 4. 4

  In Hotel Gooiland worden sinds april 2022 tussen de 50 en 74 asielzoekers opgevangen en sinds januari 2023 is dit aantal verhoogd naar 148.
  Hotel Gooiland en het COA hebben vanwege het wederzijds goed bevallen van de samenwerking op 13 juli 2023 aan de gemeente aangeboden om de noodopvang aan asielzoekers per 1 januari 2024 te verlengen voor de duur van een jaar. Het college stelt voor om aan dit verzoek te voldoen.

  Besluit

  In te stemmen met het voor 1 jaar verlengen van de overeenkomst tussen Gooiland Hotel en COA voor noodopvang van 148 asielzoekers

  Conform.

 5. 5

  Volgens beschikking vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties is de gemeente vanaf 2023 ervoor verantwoordelijk dat er een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) beschikbaar is voor haar inwoners. Het Rijk kent per 2023 op basis van een beschikking onder  voorwaarden jaarlijks een specifieke uitkering (SPUK-IDO) toe aan de gemeenten voor bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen burgers onder andere terecht voor hulp bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners.

  Besluit

  Een subsidie van € 87.120,- verlenen aan Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum voor het Informatiepunt Digitale Overheid.

  Akkoord.

 6. 6

  Bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 wil het verkiezingsteam gebruik maken van de mogelijkheid tot centrale stemopname.
  Op grond van de gewijzigde Kieswet die per 1 januari 2023 van kracht is moet conform artikel N1 Kieswet het College van Burgemeester en Wethouders besluiten dat de gemeente Hilversum de verkiezingsuitslag vaststelt middels een centrale stemopneming en het aanwijzen van de locatie voor de centrale stemopneming.

  Besluit

  1. Conform artikel N1 Kieswet besluiten dat we een centrale stemopneming houden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.
  2. De locatie van de centrale stemopneming vast te stellen: Amrâth Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16 in Hilversum op 23 november 2023.

  Conform.

 7. 7

  Op 28 augustus heeft het college van B en W per e-mail het rapport rekenkameronderzoek naar
  “Effectiviteit woonbeleid Hilversum 2023” ontvangen. In de mail worden wij uitgenodigd om te reageren op de conclusies en aanbevelingen in het rapport. Wij maken graag gebruik van deze gelegenheid. In deze brief treft u onze reactie aan.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief aan de Rekenkamer een bestuurlijke reactie te geven op het Rekenkamerrapport effectiviteit woonbeleid Hilversum.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  'Buurtteams Hilversum', voorheen 'Begeleiding in de Wijk', is een algemene voorziening die voorliggend is op een maatwerkvoorziening, zoals individuele begeleiding regulier. Voor 2023 is er een eenjarige subsidie toegekend. De gemeente Hilversum is voornemens om de algemene voorziening 'Buurtteams Hilversum' voor te zetten in 2024. In de bij dit voorstel aangehechte subsidieregeling is beschreven op welke wijze de buurtteams bekostigd en gecontinueerd kunnen worden per 1 januari 2024.

  Besluit

  1. De subsidieregeling Buurtteams Hilversum 2024 vast te stellen.
  2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 750.000,- voor het jaar 2024.
  3. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 9. 9

  Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II zijn in één brede specifieke uitkering voor gemeenten ondergebracht: de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026, ook wel ‘de Brede SPUK’ genoemd. Om de middelen voor de Brede SPUK over de periode 2024 tot en met 2026 te ontvangen moet uiterlijk 30 september een integraal plan van aanpak worden ingediend. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met het Plan van Aanpak Brede SPUK, en de raad hierover te informeren. Omdat er hiernaast tevens ontwikkelingen zijn rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA), informeren we de raad in één brief over de Brede SPUK, GALA, het Sportakkoord II en IZA.

  Besluit

  1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Brede SPUK;
  2. Het Plan van Aanpak in te dienen als aanvraag voor de SPUK-middelen 2024, 2025 en 2026;
  3. De raad over het Plan van Aanpak Brede SPUK en het IZA te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Het voorontwerp bestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering en de beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie vormen tezamen de opvolger voor het bestemmingsplan Regeling Meervoudige bewoning uit 2016.
  Het nieuwe bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit betekent dat er in de regels een koppeling kan worden gelegd met beleidsregels. Dit biedt als voordeel dat de regels in het bestemmingsplan vooral het kader geven, maar de beleidsregels gedetailleerde kwaliteitseisen stellen aan de woningsplitsing of verkamering. Het voordeel van beleidsregels, is dat deze makkelijker aan te passen zijn. Bijvoorbeeld als gewijzigd beleid of een veranderende maatschappij daarom vraagt. Het is dan niet nodig om het bestemmingsplan te wijzigen, enkel de beleidsregels hoeven dan te worden aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan maakt geen bestemmings-/functiewijziging mogelijk van bijvoorbeeld detailhandel of horeca naar wonen. Dit was eerder wel het geval. Functiewijziging, oftewel transformatie wordt nu beschouwd als een afweging die buiten het bestemmingsplan om gemaakt kan worden. Wél zijn hierbij de beleidsregels van toepassing met betrekking tot de eisen aan de 'gemaakte' woning of onzelfstandige woonruimten.

  Besluit

  1. Het voorontwerp Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering vrij te geven voor inspraak op grond van artikel 4 lid 2 van de inspraakverordening en voor vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voor een periode van 4 weken na publicatie.
  2. De concept beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie vrij te geven voor inspraak op grond van artikel 4 lid 2 van de inspraakverordening voor een periode van 4 weken na publicatie.
  3. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 11. 11

  Dit voorstel betreft de eerste "Quick Win" maatregelen van de uiteindelijke ontwikkeling van Crailo met de daarbij gedachte Mobiliteitshub (Park&Ride), logistieke hub en fietsknooppunt op deze locatie.

  Besluit

  1. In te stemmen met het voorstel van de Regio Gooi en Vechtstreek, ten aanzien van de “Quick Wins” maatregelen voor het busstation Crailo.
  2. In te stemmen met het verstrekken van een bijdrage van € 89.446 aan gemeente Blaricum voor het uitvoeren van de maatregelen ‘Quick Wins’ Busstation Crailo.
  3. Deze kosten te dekken binnen het programma 1 Wonen en Leven, Taakveld Verkeer en Vervoer.
  4. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 12. 12

  In de raadscommissie van 6/9/'23 inzake het Raadsvoorstel aanvullend budget voor de MFA Hilversum Zuid is verzocht om aanvullende informatie.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief aanvullend te informeren inzake de Multifunctionele accommodatie Hilversum Zuid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 13. 13

  De Metropool Regio Amsterdam (hierna: MRA) heeft, voor het maken van een nieuwe MRA-agenda, aan elke deelregio gevraagd om voor 1 november 2023 een propositie in te dienen als input voor deze agenda. De gemeente Hilversum vormt samen met de regiogemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Wijdemeren de Regio Gooi en Vechtstreek. Binnen dit gremium is de uitvraag van de MRA opgepakt en wordt er gewerkt aan een gedeelde propositie, passend binnen de kaders die door de gemeenteraden zijn meegegeven. In het proces is ruimte geboden om, colour locale, de raden te betrekken bij de totstandkoming van de propositie. Wij leggen daarom de concept propositie graag ter advisering aan uw commissie voor, zodat uw advies betrokken kan worden bij de definitieve propositie die door de Regio Gooi en Vechtstreek ingediend gaat worden bij de MRA.

  Besluit

  De concept regiopropositie MRA-agenda 2024-2027 ter advisering aan het college aan te melden bij de raadscommissie Economie en Bestuur.

  Conform.

 14. 14

  In de regio Gooi en de Vechtstreek zijn twee archiefdiensten aanwezig, het Streekarchief Gooi en Vechtstreek en het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.
  Vanaf 2022 is intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie van de twee archiefdiensten voor de deelnemende gemeenten (Hilversum,Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen).


  Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde concept Gemeenschappelijke Regeling (GR) inclusief bijlagen.
  Met het voorliggende raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek met de regiogemeentes te treffen per 01-01-2024.


  Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad Hilversum in haarzienswijze op de concept GR Archief Gooi en Vechtstreek aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben. Dat is de reden dat wij dit voorstel bij de raad hebben aangemeld voor rechtstreekse besluitvorming zonder beeld- en oordeelsvormende behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  De Gemeenschappelijke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek te treffen met de overige deelnemende regiogemeentes en deze aan te gaan per 01-01-2024.
  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse besluitvorming in de gemeenteraad.

  Conform.

 15. 15

  Om het unieke karakter van De Gijsbrecht te behouden is het van belang dat er een toekomstbestendige openbare ruimte wordt gerealiseerd. Zoals aangekondigd in het Coalitieakkoord 2022-2026 is er in december 2022 een uitgebreid participatietraject gestart met ondernemers, pandeigenaren, bewoners en bezoekers. Op basis van alle laad- en losactiviteiten van ondernemers, gestelde eisen omtrent verkeersveiligheid en de ingebrachte wensen is er een voorlopig ontwerp opgesteld. Er komt meer ruimte voor voetgangers, meer groen, meer zitgelegenheden en een veilige oplossing om te laden en lossen naast de rijbaan. Fietsers gaan weer terug naar de rijbaan. Van september tot december 2023 zal in overleg met ondernemers en andere betrokkenen worden toegewerkt naar een definitief ontwerp met een passend sfeerbeeld. Na vrijgave van het uitvoeringskrediet kan gestart worden met de voorbereidingen voor de uitvoeringfase.

  Besluit

  I. De Raad voor te stellen om:

  1. Het beschikbare investeringskrediet voor de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat te verhogen van € 1.800.000 naar € 2.500.000 en de verhoogde kapitaallasten van € 29.000 te verwerken bij de voorjaarsnota.
  2. Het verhoogde krediet van €2.500.000 vrij te geven ten behoeve van de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat tussen de Gladiolusstraat en de Neuweg.
   II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie ruimtelijke ontwikkeling en projecten.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 16. 16

  Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2024. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2024.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De programmabegroting 2024 vast te stellen met daarin € 364.135.000 lasten en € 364.135.000 baten met een saldo van € 0;
  2. De in de jaarschijf 2024 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten;
  3. De subsidiestaat voor 2024, opgenomen in hoofdstuk 4.6, vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de gezamenlijke commissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De programmabegroting 2024 vast te stellen met daarin € 364.135.000 lasten en € 364.135.000 baten met een saldo van € 0;
  2. De in de jaarschijf 2024 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten;
  3. De subsidiestaat voor 2024, opgenomen in hoofdstuk 4.6, vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de gezamenlijke commissie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.