Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 12 september 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 1 januari 2023 is de Wet versterking Decentrale Rekenkamers van kracht geworden. Voor gemeenten betekent dit dat over het verslagjaar 2023 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording door het college van B en W zelf wordt afgegeven. Deze wetswijziging heeft effect op de gemeentelijke Financiële verordening ex art. 212, de controleverordening die is gebaseerd op artikel 213 Gemeentewet en tenslotte op de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur ex art. 213a. Alle drie verordeningen dienen geactualiseerd worden aan de nieuwe vereisten van de rechtmatigheidsverantwoording.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De Controleverordening gemeente Hilversum 2023 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 01 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van de vigerende Controleverordening gemeente Hilversum 2003.
  2. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Hilversum 2023 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 01 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van de vigerende Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Hilversum 2009.
  3. Het addendum bij de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 01 januari 2023.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie en de audit- en rekeningencommissie.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  In het kader van de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023 dient gemeente Hilversum een controleprotocol op te stellen ter ondersteuning van de accountantscontrole en ook om het normenkader voor het controlejaar 2023 te actualiseren. In het nieuwe controleprotocol voor de periode 2023-2026 staan diverse rechtmatigheidscriteria opgenomen. Deze criteria zijn bepaald vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
  In het nieuwe controleprotocol vanaf 2023 staan diverse rechtmatigheidscriteria opgenomen. Deze criteria zijn bepaald vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Het controleprotocol 2023-2026 Hilversum, van toepassing op de accountantscontrole van de verslagjaren 2023-2026, vast te stellen.
  2. Het normenkader 2023 Hilversum, als onderdeel van het controleprotocol, vast te stellen.
  3. Géén consequenties te verbinden aan de beoordeling van de financiële rechtmatigheid voor de jaarrekening 2023 t/m 2026 voor zover het interne regelgeving betreft, waarbij deze strenger is dan de landelijke, dan wel Europese regelgeving.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie en de audit- en rekeningencommissie.

  Conform.

 3. 3

  Het college verduidelijkt met een nieuwe beleidsregel haar werkwijze op het gebied van subsidieverstrekking. De beleidsregel ondersteunt de uniformiteit en transparantie van de subsidieverstrekking. De gemeente verheldert de eigen werkwijze. Hierdoor wordt het voor inwoners en belanghebbenden duidelijk welke keuzes de gemeente Hilversum maakt.

  Besluit

  De ‘Beleidsregel Subsidieverstrekking Hilversum 2023’ vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 29 juni 2023 heeft Tilo Advocaten een brief aan de raad en het college verstuurd met een verzoek om een inhoudelijke reactie op de brief van 12 mei 2023. Deze brief is het gevraagde antwoord op de brief van Tilo Advocaten. De afhandeling van brieven geplaatst in rubriek III worden ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

  Besluit

  Middels bijgevoegde collegebrief een reactie te geven op de brief van Tilo advocaten van 29 juni jl.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Voor u ligt de Nota Parkeernormen 2023. Een belangrijk beleidsinstrument dat gaat helpen om de bereikbaarheid in Hilversum te verbeteren. Het is een uitwerking van het parkeerbeleid dat eind juli door de raad is vastgesteld. De concept-nota parkeernormen 2023 is aan de raad als bijlage meegestuurd, zodat de raad de uitwerking van het parkeerbeleid en de nota parkeernormen 2023 als geheel kon beoordelen. De nota parkeernormen 2023 moest wel nog door het college formeel vastgesteld worden. Dat besluit ligt nu voor. Met deze nota wordt voor ruimtelijke ontwikkelingen geregeld hoeveel parkeerplaatsen ze moeten realiseren. In principe op eigen terrein of gebruik makend van bestaande restcapaciteit op private locaties. Maar niet meer in de openbare ruimte. Alle ruimtelijke ontwikkelingen binnen de buitenring krijgen geen recht meer op een parkeervergunning op straat. Hierdoor zal uiteindelijk de parkeerdruk gaan afnemen. Ook wordt het mogelijk om een deel van de parkeereis af te kopen, waardoor bijvoorbeeld het realiseren van betaalbare woningen makkelijker wordt. Dit geldt ook voor de Havenstraat en de Gijsbrecht van Amstelstraat, waarbij woonontwikkelingen op dit moment niet mogelijk zijn vanwege het vigerende normenbeleid en een overconcentratie aan woningen. Dit tezamen maakt het heel moeilijk om de parkeereis hier op te lossen. Met de nieuwe nota worden toekomstige ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De parkeernorm wordt namelijk verlaagd en de mogelijkheid bestaat om een deel of de volledige parkeereis af te kopen. Hier staat dan tegenover dat er geen parkeervergunning voor de openbare ruimte wordt uitgegeven. In de beleidsregel woningsplitsing, verkamering en transformatie Hilversum 2023 die in oktober aan u aangeboden zal worden, wordt nader ingegaan op de overcapaciteit van woningen.
  In de Nota Parkeernormen 2023 wordt niet bepaald hoeveel en welke parkeervergunningen worden uitgegeven. Dit wordt geregeld in het algemene parkeerbeleid en in de parkeerverordening. In de nota die u nu voorligt wordt alleen bepaald dat er bij nieuwbouw ontwikkelingen en transformaties geen recht is op een parkeervergunning (in de openbare ruimte). De vernieuwde parkeerverordening zal in november 2023 ter vaststelling aangeboden worden.
  Verder zal de planning voor het uitrollen van het gereguleerd parkeren er als volgt uitzien: begin 2024 zullen wij starten met het invoeren van gereguleerd parkeren vanuit het centrum tot aan de buitenring. Dit zal gefaseerd plaatsvinden over een periode van 2 jaar, waarbij wij rekening houden met de wijken waar de overlast en de parkeerdruk het hoogst is. Deze zullen zo mogelijk prioriteit krijgen.

  Besluit

  1. De voorliggende nota vast te stellen en deze inwerking te laten treden op 15 september 2023.
  2. Tegelijk met de inwerkingtreding van de Nota Parkeernormen 2023, de Parkeernota 2017 en de Beleidsnotitie Parkeernormen OV-Knooppunten in te trekken.

  Conform.

 6. 6

  Dit najaar wil de Vorstin de bestuursstructuur inrichten conform de governance code cultuur en het model van directeur/bestuurder en raad van toezicht invoeren. In aanloop hier naartoe verstevigt de Vorstin het bestuur.
  Na een grondige selectieprocedure waarop ook externe advisering heeft plaatsgevonden is Aashna Sewpershad naar voren gekomen als geschikte kandidaat. De Vorstin is voornemens Aashna Sewpershad haar tot lid van het bestuur te benoemen. Conform de statuten van de Vorstin artikel 4 lid 3 kan de organisatie pas overgaan tot het benoemen van een lid ‘gehoord hebbende burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum’.

  Besluit

  Een positieve reactie te geven op het voorstel van De Vorstin om Aashna Sewspershad te benoemen tot bestuurslid.

  Conform.

 7. 7

  Na ingebruikname van de Alexiatunnel en de openbare ruimte van de Oosterengweg rond die tunnel bleek in de praktijk dat met name de verkeersveiligheid rond de aansluitingen van de fiets- en autotunnel op de openbare ruimte vragen opleverde. Een tweetal rapporten gaat daar op in : ‘Alexiatunnel Hilversum, Verkeersveiligheidsonderzoek rondom de Alexiatunnel, 3 mei 2023’ (XTNT) en het ‘Manifest Tunnelvisie op de Alexiatunnel’ juni 2023 (fractie Hart voor Hilversum). Het college wordt voorgesteld de door het verkeerskundigenoverleg voorgestelde maatregelen op het rapport van XTNT uit te voeren en in overleg met direct betrokken bewoners rond de Alexiatunnel na te gaan welke maatregelen en wensen van het manifest gerealiseerd kunnen worden.

  Besluit

  1. In te stemmen met het aanpassen van de aansluitingen van de Alexiatunnel op de openbare ruimte van de Oosterengweg om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren.
  2. Samen met (een afvaardiging van) direct aanwonenden van de Alexiatunnel bespreken welke aanvullende wensen en maatregelen van het ‘Manifest Tunnelvisie op de Alexiatunnel’ getroffen kunnen worden om de veiligheid/leefbaarheid te verbeteren.
  3. De kosten van de werkzaamheden primair ten laste te brengen van het project HOV in ’t Gooi, en de kosten te dekken uit het project regionale doorfietsroute (als de werkzaamheden in het kader van dat project subsidiabel zijn) dan wel de projecten prio-wegen en HOV in ’t Gooi.
  4. De gemeenteraad te informeren middels het versturen van bijgaande Raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 8. 8

  Op 24 juli 2023 heeft de fractie van PvdA vragen ingediend op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over fatbikes.

  Besluit

  De op 24 juli 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie PvdA aan het college over fatbikes te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Onderdeel van de Programmabegroting 2023 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2023 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om overeenkomstig de Programmabegroting 2024 vast te stellen:
  1. De Verordening Afvalstoffenheffing 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  2. De Verordening Havengelden 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  3. De Legesverordening 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  4. De Verordening Marktgelden 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  5. De Verordening Onroerende zaakbelastingen 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  6. De Verordening Parkeerbelastingen 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  7. De Verordening Precariobelasting 2024 inclusief bijbehorende tarieven en kaart indeling terrassen;
  8. De Verordening Rioolheffing 2024 inclusief bijbehorende tarieven.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de gezamenlijke commissies.

  Conform.

 10. 10

  Op 3 mei 2021 heeft het college ingestemd met het “verkoopvoorstel voor de niet-strategische objecten 2021-2023”. Het pand aan de Vaartweg 61-B is één van de aangewezen niet-strategische objecten. De voorgenomen verkoop is gepubliceerd in de krant en op de gemeentelijke website. De taxaties zijn door plaatselijk NVM gecertificeerde makelaars gedaan.
  Deze overeenkomst wordt in dit voorstel ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

  Besluit

  1. Het pand aan de Vaartweg 61-B te Hilversum, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie: N, nummer 9361, groot ca. 111 m2, te verkopen aan de huidige huurder voor een prijs zoals opgenomen in onderliggend collegevoorstel. conform de bijgevoegde koopovereenkomst.
  2. De netto verkoopopbrengst toe te voegen aan de reserve stedelijke ontwikkeling.
  3. De onleesbare gemaakte informatie een week na levering van het pand te publiceren.

  Conform.

 11. 11

  Artikel 5.1.7 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum (APV) gaat uit van een algemeen verbod voor het parkeren van grote voertuigen. Het college kan op basis van lid 2 van dit artikel plaatsen aanwijzen waar het parkeren van grote voertuigen juist wel toegestaan is omdat het parkeren van grote voertuigen (bijv. vrachtwagens) op die plaatsen geen of in mindere mate afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de gemeente, bijvoorbeeld op industrieterreinen. Lid 2 biedt het college tevens de mogelijkheid nadere regels te stellen aan deze aangewezen locaties.

  Besluit

  1. Het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen d.d. 20 april 2010 in te trekken.
  2. Het aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden grote voertuigen 2023 vast te stellen op grond van artikel 5.1.7 lid 2 APV, en conform bijgevoegde kaart, daarmee de volgende locaties aan te wijzen als plaatsen waar het parkeerverbod voor grote voertuigen niet geldt:
  - Nieuwe Havenweg;
  - 1e Loswal;
  - 2e Loswal;
  - Verlengde Zuiderloswal;
  - Zuiderloswal;
  - Franciscusweg, met uitzondering van de eerste 100 meter vanaf de Kerkelandenlaan.
  3. Op grond van artikel 5.1.7 lid 2 APV aan de in beslispunt 2. aangewezen locaties een beperking te verbinden van een maximale parkeerduur van 3 aaneengesloten dagen.

  Conform.

 12. 12

  Collegebrief tbv het (ter informatie) versturen van het jaarverslag 2022 ROM Regio Utrecht aan de raad.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief het jaarverslag ROM Regio Utrecht 2022 ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

  Conform.

 13. 13

  Eén van de vastgestelde maatregelen jeugdhulp verblijf is om crisisopvang voor jonge kinderen beter te organiseren. Hulpverlener op de bank geeft hier invulling aan. Daarbij is de wens van Veilig Thuis (crisisdienst) en de gemeenten om crisisopvang voor hele jonge kinderen anders in te vullen en op een wijze die minder schadelijk is voor de betrokken kinderen. In plaats van het kind te verplaatsen wordt het opgevangen door een hulpverlener in de eigen woning. Omdat het slechts om enkele situaties per jaar gaat, is met de betrokken aanbieders deze creatieve oplossing bedacht.


  Dit voorstel is in het regionale PFHO van 13 juli besproken en ligt nu ter vaststelling voor in de afzonderlijke colleges.

  Besluit

  1. De crisisopvang voor kinderen tot 12 jaar anders in te richten en hiertoe de Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven om een pilot ‘hulpverlener op de bank’ vorm te geven voor de duur van 2 jaar (periode september 2023 tot september 2025).
  2. De kosten van de bereikbaarheidsdienst (totaal € 30.000,- per jaar, waarvan € 11.400,- voor Hilversum) én de kosten van de daadwerkelijke inzet van de hulpverlener (€ 117,68,- per uur) budgettair neutraal te verwerken ten laste van het zorgkostenbudget 24-uur-opvang.

  Conform.

 14. 14

  Gemeenten, gecertificeerde instellingen (GI) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zijn vanuit de Jeugdwet (art. 3.1 lid 5) verplicht afspraken te maken rondom de samenwerking in het gedwongen kader. Dat doen zij met behulp van het samenwerkingsprotocol jeugdhulp in het gedwongen kader(jeugdbescherming en jeugdreclassering). Dit zogeheten samenwerkingsprotocol is in 2016 opgesteld en daarna in 2019 herzien. Nu zijn de afspraken geactualiseerd vanwege het vertrek van de gemeente Weesp uit de regio Gooi en Vechtstreek en de gecertificeerde instelling Briedis en nieuwe ontwikkelingen zoals de Onderzoeks- en Toetstafel. Laatste draagt o.a. bij aan het versnellen van het onderzoek van de RvdK.


  Dit voorstel is in het regionale PFHO van 13 juli besproken en ligt nu ter vaststelling voor in de afzonderlijke colleges.

  Besluit

  1. Het samenwerkingsprotocol jeugdhulp in het gedwongen kader vast te stellen.

  Conform.

 15. 15

  Met een raadsinformatiebrief wordt een toelichting gegeven op het collegebesluit van 5 september 2023 om een gebiedsverbod voor verdovende middelen in te stellen rond de twee Oekraïne opvanglocaties.

  Besluit

  De raadsinformatiebrief te versturen.

  Conform.

 16. 16

  Op 1 augustus zijn art. 41 vragen binnengekomen van de fractie Democraten Hilversum over vrijheid van handelen binnen de regio en MRA. Bijgevoegd de beantwoording op deze vragen.

  Besluit

  1. De op 1 augustus binnengekomen art. 41 vragen  van de fractie Democraten Hilversum over vrijheid van handelen binnen de regio en MRA beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Conform.