Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 20 juni 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente Hilversum/ burgemeester van den Top is gevraagd om gastheer te zijn van het congres Nederland maakt impact.
  Het college wordt gevraagd zich uit te spreken over de deelname als partner aan dit congres.

  Besluit

  1. Als gastheer/partner op te treden van het congres NL maakt Impact
  2. Voor een bedrag € 20.000 een partnerpakket voor het congres aan te schaffen en dit bedrag te dekken vanuit de bestaande budgetten op taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

  Akkoord.

 2. 2

  Sinds 2015 verstrekt de gemeente jaarlijks een subsidie aan Hilverzon. Voor 2023 vraagt Hilverzon €212.800 subsidie aan. Dit is €60.000 meer dan het voorgaande jaar. Door de toenemend intensievere samenwerking tussen Hilverzon en de gemeente en de hoge gezamenlijke ambities zijn de activiteiten voor Hilverzon aanzienlijk toegenomen. Daarnaast vraagt de gemeente een professionaliseringsslag aan Hilverzon, om de ambities waar te kunnen maken. Om deze redenen is een hoger subsidiebedrag aangevraagd. Het voorstel is om de subsidie aan Hilverzon te verstrekken.

  Besluit

  1. De door Hilverzon aangevraagde subsidie van €212.800 te verlenen aan Hilverzon voor het uitvoeren van activiteiten in 2023;
  2. Bovenstaande subsidie van €212.800 te dekken uit het programma energietransitie in programma 1 Wonen en Leven, Taakveld 7.4 Milieubeheer.

  Conform.

 3. 3

  Op 25 mei 2023 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de Hilversumse Meent.

  Besluit

  De door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen ex artikel 41 RvO inzake de Hilversumse Meent, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Herijking Regionale Energiestrategie (RES 2.0) Noord-Holland Zuid


  De RES 1.0 draait in Hilversum om de ambities voor grootschalige zonne-energie. De herijking van de RES biedt mogelijkheden voor het toevoegen van nieuwe locaties voor zonne- en windenergie. In Hilversum verwachten we hooguit een enkele locatie voor zonne-energie toe te kunnen voegen. Dit vanwege het beschermde landschap en de daarmee samenhangende eerdere keuze van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek bij de RES 1.0 om niet in te zetten op grootschalige windenergie.


  De energietransitie is in volle gang en in de RES-regio Noord-Holland Zuid wordt hard gewerkt om de ambities voor 2030 te realiseren. Dit betekent dat er onder meer vergunningen worden verleend voor zonneweides, zon op dak groeit, gebiedsvisies worden opgesteld en zoekgebieden wind nader worden verkend. De RES 1.0 is in juli 2021 vastgesteld. Daarbij is de afspraak gemaakt dat wijzigingen op de kaart met RES-zoekgebieden mogelijk moeten zijn. De provincie, gemeenten en de waterschappen hebben besloten dat er voldoende aanleiding is om de RES 1.0 te herijken: er zijn en worden nieuwe zoekgebieden aangedragen en er moeten zoekgebieden in de uitvoeringsfase worden aangepast. In de voorliggende Uitgangspuntennotitie Herijking RES (2.0 ) NHZ worden de processtappen beschreven om te komen tot de Herijking van de RES NHZ in 2024.


  Wat betekent deze herijking voor Hilversum?
  We kunnen onze energie richten op de uitvoering van de RES 1.0, want deze is nog actueel en bruikbaar. De herijking RES 2.0 laat de voor ons grootste onderdelen ongewijzigd; zonnepanelen op grote daken, langs infrastructuur en boven parkeerplaatsen. Deze onderdelen maken samen ruim 95% uit van onze RES, waarvan 90% betrekking heeft op zon op grote geschikte daken. We gaan door met de uitvoering hiervan, conform ons Jaarplan energietransitie 2023.
  De herijking biedt de mogelijkheid om locaties te wijzigen en nieuwe locaties toe te voegen. Er zijn twee RES-zoeklocaties voor zonnepanelen in Hilversum; het project "de Schaapskooi" op Vliegveld Hilversum en Buurtschap Crailo. Deze zijn in voorbereiding voor uitvoering en we verwachten niet dat aanpassing van deze locaties op de RES-kaart nodig zal zijn. Vanwege het beschermde landschap om Hilversum heen verwachten we ook geen nieuwe locaties voor de opwekking voor energie met zonnepanelen en windmolen te kunnen toevoegen. De enige uitzondering daarop is mogelijk het veld bij Anna’s Hoeve, waar we momenteel een project hebben lopen voor zonnepanelen die stroom én warmte kunnen leveren. Dit is in de verkennende fase.

  Besluit

  1. De Uitgangspuntennotitie Herijking RES (2.0 ) NHZ vast te stellen;
  2. De Uitgangspuntennotitie samen met de Raadsinformatiebrief Energieregio NHZ en het persbericht Herijking RES van de Regio Gooi en Vechtstreek aan te bieden aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  In december 2022 hebben de portefeuillehouders sociaal domein van de regiogemeenten toegezegd om financieel bij te dragen aan de uitbreiding van het regionale Wmo-toezicht in de regio. Inmiddels hebben alle gemeenten, m.u.v. Wijdemeren hier positief over besloten. Met het bijgevoegde collegevoorstel vragen we het college van Hilversum om ook in te stemmen met een financiële bijdrage.

  Besluit

  Een financiële bijdrage te leveren ter hoogte € 45.154,33 aan de uitbreiding van de WMO-toezicht in de Regio Gooi en vechtstreek voor de resterende maanden van 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Op 7 december 2021 heeft de gemeente Hilversum Bink kinderopvang een subsidie verleend voor het uitvoeren van extra buurtsportcoach activiteiten van 1 december 2021 tot 1 december 2022 in het kader van Actieplan Jeugd. Bink kinderopvang heeft in verschillende wijken in Hilversum wekelijks en in de vakantieperiodes extra sportactiviteiten aangeboden voor jongeren. Bink kinderopvang heeft grotendeels gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking. Wel is een deel van de activiteiten niet uitgevoerd wegens personeelstekort.
  Het voorstel is om de subsidie € 7.747,- lager vast te stellen dan het verleende bedrag.

  Besluit

  1. De subsidie voor het uitvoeren van buursportcoach activiteiten door Bink kinderopvang (2021-2022) in het kader van Actieplan Jeugd vast te stellen op € 44.685,-
  2. Het bedrag van € 7.747,-, zijnde het te veel verleende voorschot, terug te vorderen bij Bink.

  Conform.

 7. 7

  Versa Welzijn werkt voor gemeente Hilversum aan verschillende doelen binnen het sociaal domein. In 2022 heeft de organisatie subsidies ontvangen om dit werk mogelijk te maken. Gedurende het subsidiejaar 2022 heeft op verschillende momenten reflectie plaats gevonden tussen Versa en gemeente Hilversum. Daarmee is de voortgang gemonitord. Na afloop het jaar heeft Versa de inzet inhoudelijk en financieel verantwoord en vraagt gemeente Hilversum de subsidies vast te stellen.

  Besluit

  1. De reguliere subsidie die Versa Welzijn in 2022 heeft ontvangen voor haar taken vast te stellen op € 4.762.100,-.
  2. De subsidie die Versa Welzijn, aanvullend op de reguliere subsidie, heeft ontvangen voor ‘Het Actieplan Jeugd in Zuid en Meent’ vast te stellen op € 90.000,-.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Om de raad tijdig te informeren over de financiële mutaties zoals die voortvloeien uit de meicirculaire van het gemeentefonds 2023 is een raadsinformatiebrief hierover opgesteld.

  Besluit

  De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de financiële mutaties zoals die voortvloeien uit de meicirculaire van het gemeentefonds 2023.

  Conform.

 9. 9

  Tijdens de vergadering van de Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving van 24 mei 2023 heeft de commissie het college geadviseerd over het commissievoorstel Proces en uitgangspunten kaderstelling asielaanpak. Op basis van dat advies is de conclusie dat we kunnen starten met het gesprek met de stad, zoals in het voorstel omschreven. Inmiddels is nader uitgewerkt hoe het gesprek met de stad zoals in dat voorstel omschreven er de komende maanden uit gaat zien. Hiervan wordt de raad middels bijgaande collegebrief geïnformeerd.


  Tevens worden, gezien de gedeeltelijke overlap met de brief, de antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdA over kleinschalige asielopvang als bijlage bij deze brief meegestuurd.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief over het gesprek met de stad en de bijbehorende collegebrief beantwoording vragen ex art. 41 RvO van de fractie PvdA over kleinschalige asielopvang, gezamenlijk aan te bieden aan de raad.

  Akkoord met een aanpassing.

 10. 10

  Op 21 december 2021 heeft het college van B en W de Hilversumse Nationaal Programma Onderwijs actieagenda (NPO actieagenda) vastgesteld. In de actieagenda staan de interventies en de verdeling van de gemeentelijke financiële middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs beschreven.
  Stichting BINK Peuterspeelzalen heeft twee subsidieaanvragen ingediend van in totaal €175.059,- voor uitvoering in de periode van 1 september 2023 t/m 31 juli 2024. Een subsidie van € 15.694,- (zaaknummer: 1317557 /bijlage 1) voor het versterken van het muziekaanbod. Tevens een subsidie van € 159.365,- voor het flexibel inzetten van een 3e pedagogisch medewerker in peuterspeelzalen (zaaknummer: 1317553/bijlage 2,3).
  Met deze subsidieaanvraag geeft Stichting BINK Peuterspeelzalen vorm aan hun rol zoals is vastgesteld in de NPO actieagenda.

  Besluit

  1. Stichting BINK Peuterspeelzalen een subsidie van € 15.694,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor het versterken van het aanbod voor peters door middel van het programma ‘Elke dag muziek’.
  2. Stichting BINK Peuterspeelzalen een subsidie van 159.365,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor het flexibel inzetten van een 3e pedagogisch medewerker in de peuterspeelzalen

  Akkoord met aanpassingen.

 11. 11

  De taalscholen kunnen tot aan de zomervakantie geen taalonderwijs bieden aan de Oekraïense kinderen die komen naar de Philipslocatie. Daarom wordt voorgesteld om de kinderen in de schoolgaande leeftijd van 4-18 jaar een alternatief programma met een zinvolle dagbesteding te bieden in de vorm van een zomerprogramma. Voor het uitvoeren van deze opdracht hebben we een extern activiteitencoördinator ingehuurd. Het verzorgen van een alternatief programma voor deze kinderen is geen wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij vinden het echter wenselijk om hen tijdens de maanden dat zij geen onderwijs kunnen krijgen een zinvolle dagbesteding te geven.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren door middel van de bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  Jaarlijks verschijnt een verslag van het Wmo-toezicht in de regio, dat ter kennisname naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

  Besluit

  De raad middels een collegebrief te informeren over het Jaarverslag Wmo-toezicht 2022.

  Conform.

 13. 13

  Het college biedt het onderzoeksrapport Burger in zicht!, d.d. 13 april 2023 aan. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de vraag hoe vanuit het burgerperspectief de participatie en invloed van de burger in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervaren wordt. Wij bieden hierbij gelijktijdig, vanwege de samenhang van de onderzochte onderwerpen het clientervaringsonderzoek Wmo 2022 aan (CEO 2022). Dit CEO wordt jaarlijks uitgevoerd onder Hilversumse gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aan de hand van een vragenlijst kunnen inwoners die gebruik maken van de Wmo aangeven hoe zij onze dienstverlening ervaren en waarderen. Met deze collegebrief informeren wij u als gemeenteraad over onze reacties op het rapport, gelet op de Hilversumse praktijk.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren.

  Conform.

 14. 14

  Het college heeft op 24 mei 2023, tijdens de vergadering van de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving en de commissie Vragenuur twee toezeggingen gedaan over de opvang van vluchtelingen:
  T23/43: Wethouder Heller zegt toe de raad te informeren over het percentage vluchtelingen dat na de eerste schifting bij het COA daadwerkelijk een verblijfsstatus krijgt;
  T23/45: Wethouder Heller zegt toe te zullen kijken naar een kookvoorziening bij het gebouw (i.p.v. in het gebouw), waarbij hij rekening houdt met veiligheidsaspecten en met de behoefte van de bewoners.

  Besluit

  Collegebrief versturen naar de raad.

  Conform.

 15. 15

  In de commissievergadering van 8 juni 2023 over de jaarrekening 2022 heeft de PvdA vragen gesteld over bewindvoering en de uitbreiding van formatie voor schuldhulpverlening. Met deze brief wordt een antwoord gegeven op deze vragen.

  Besluit

  Collegebrief versturen naar de raad.

  Conform.

 16. 16

  Op basis van de lokale woonvisie van de gemeente Hilversum, de (portefeuille)strategie van de drie woningcorporaties en de door hun huurdersbelangenverenigingen geformuleerde doelen en prestatiewensen is de afgelopen periode gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van prestatieafspraken.
  In het bestuurlijk overleg van 5 juni 2023 is door alle aanwezigen uitgesproken dat het nu voorliggende document, de prestatieafspraken 2023 tot en met 2027, rijp is en voldoende comfort biedt om aan te gaan. Deze prestatieafspraken worden nu ter consultatie aan ieders achterban voorgelegd. In dat kader worden de prestatieafspraken nu ter vaststelling aan het College van B en W voorgelegd en ter informatie aangeboden aan de Gemeenteraad. Als na consultatie blijkt dat er significante wijzigingen in de prestatieafspraken moeten worden doorgevoerd dan zal vaststelling van de vernieuwde prestatieafspraken opnieuw aan de College van Ben W worden voorgelegd.

  Besluit

  1. De Prestatieafspraken 2023 tot en met 2027 aan te gaan, met het voorbehoud dat de Raad van Commissarissen van de woningcorporaties en de achterbannen van de huurdersbelangenverenigingen ook instemmen c.q. dat de uitkomsten hiervan geen wezenlijke wijzigingen opleveren;
  2. De Raad te informeren over de prestatieafspraken met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Akkoord.