Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 14 maart 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het Rijk, provincies en de gemeenten in de MRA,  hebben een nieuwe woondeal opgesteld. Deze woondeal is een uitwerking van de aangescherpte ambities van het programma woningbouw van de Nationale Woon en Bouwagenda. Met deze woondeal maken we onder andere woningbouwafspraken over het realiseren van tweederde betaalbare nieuwbouw. Daarnaast zijn er procesafspraken die moeten waarborgen dat Rijk en regio de grote woningbouw- en betaalbaarheidsambities met elkaar kunnen oppakken. Andere onderwerpen zijn huisvesting van senioren en maatschappelijke aandachtsgroepen en duurzame en toekomstbestendige bouw.

  Besluit

  1. Instemmen met de Woondeal tussen het ministerie van BZK en de MRA van 6 februari 2023 die mede wordt ondertekend door de gemeente Hilversum.
  2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 2. 2

  Het Rijk, provincies en de gemeenten in de MRA,  hebben een nieuwe woondeal opgesteld. Deze woondeal is een uitwerking van de aangescherpte ambities van het programma woningbouw van de Nationale Woon en Bouwagenda. Op 2 februari heeft de gemeente Amsterdam samen met BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) een aanvullende verklaring gestuurd. Deze aanvullende verklaring gaat over de huisvesting van aandachtsgroepen.


  In het verlengde van het ‘fair share’ principe dat in het landelijk programma Wonen en Bouwen is geïntroduceerd, stellen Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken dat Amsterdam meer dan haar deel doet in het huisvesten van aandachtsgroepen en statushouders. De andere gemeenten in de MRA wordt nu gevraagd deze Amsterdamse opgave te onderkennen en de stad te ondersteunen door een deel van haar opgave over te nemen.

  Besluit

  1. Voorgesteld wordt niet aan te sluiten bij de door Amsterdam en BZK gedane intentieverklaring omtrent het verzoek Amsterdam te ondersteunen bij haar taken ten aanzien van het huisvesten van aandachtsgroepen en statushouders.

  Conform.

 3. 3

  Zoals toegezegd tijdens de gezamenlijke commissie van 3 november jl. (toezegging T22-068) wordt voorgesteld met bijgevoegde collegebrief de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken masterplan Monnikenberg,

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken masterplan Monnikenberg door middel van bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  In 2022 is een aantal prestaties niet volledig uitgevoerd en zijn de daarmee samenhangende budgetten niet uitgegeven. Dit overschot als gevolg van niet-bestede middelen maken onderdeel uit van het rekeningresultaat 2022. Formeel besluit de raad bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 de bestemming van het overschot.
  Om vertraging in de afronding van de prestaties te voorkomen wordt evenwel het college gevraagd om vooruitlopend op de behandeling door de raad de budgetten alvast vrij te geven voor het doen van uitgaven en de raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. De voorgestelde budgetten van in totaal €7.911.233 over te hevelen naar 2023 en vooruitlopend op het raadsbesluit bij de jaarrekening 2022 deze middelen vrij te geven voor uitgaven in 2023;
  2. De raad te informeren door middel van de bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Het inhoudelijke gesprek over de beleidskaders voor het beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening is naar aanleiding van een overleg tussen het college, ambtelijke organisatie en de fracties naar voren gehaald. Hierdoor wijzigt het proces van de beleidsvorming. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd middels bijgevoegde collegebrief informatiebrief. Bij de gemeenteraad wordt met deze brief ook geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van het minimabeleid en het draagvlakonderzoek naar de oprichting van een noodhulpbureau. Hiermee worden motie M22-57 verkenning naar oprichting Sociaal Leenfonds Stichting Urgente Noden afgedaan en uitvoering gegeven aan de uitvoering van de evaluatie van het minimabeleid waartoe de raad heeft besloten middels amendement A19-54.

  Besluit

  De raad via de collegebrief op de hoogte stellen van de gewijzigde planning van de beleidsvorming van het minimabeleid en schuldhulpverlening, over de uitvoering van de uitvoering van de evaluatie van het minimabeleid en over het afdoen van de motie m22-57.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Hilversum100 is een netwerkorganisatie dat zich inzet om duurzame doeners aan elkaar te verbinden en daarmee duurzame initiatieven een kickstart te geven. De inzet van Hilversum100 heeft er het afgelopen half jaar voor gezorgd dat er veel duurzame initiatieven zijn opgestart, opgepakt en gegroeid zijn.

  Besluit

  1. Subsidie conform bijgaande verleningsbeschikking te verlenen aan Hilversum100 om hun activiteiten in 2023 uit te kunnen voeren.
  2. De te verlenen subsidie te dekken het budget voor energietransitie in programma 1 Wonen en Leven, Taakveld 7.4 Milieubeheer.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  De gemeente Hilversum heeft sinds 2016 een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum, beter bekend als de Uitvaartstichting Hilversum (USH), voor de exploitatie, beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen van Hilversum. Op 8 november 2022 heeft het college goedkeuring gegeven over de gewijzigde statuten en samenwerkingsovereenkomst. Deze stukken zijn vervolgens door de USH ingediend bij haar notaris en besproken in aanwezigheid van de directeur en portefeuillehouder. In het gesprek met de notaris zijn nog enkele aanscherpingen aangebracht in de statuten door de notaris. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de statuten en liggen nu nogmaals ter goedkeuring voor.

  Besluit

  1. De wijzigingen in de statuten van de Uitvaartstichting Hilversum goed te keuren;
  2. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het besluit om de statuten van de Uitvaartstichting Hilversum gewijzigd goed te keuren.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die in de EML worden benoemd. Eén van die maatregelen is het vervangen van de oude verlichtingsbuizen door Led (Light Emitting Diode) bronnen. De betreffende € 300.000,- is een gedeelte van het totale krediet. Het totale krediet is € 870.000,-

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het gedeelte van het krediet duurzaamheidsmaatregelen Stadskantoor uit de Programmabegroting 2023 ad € 300.000,-- vrij te geven voor de vervanging van de led-bronnen/ledverlichting in het Stadskantoor.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie duurzaamheid en bereikbaarheid.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Op 10 februari 2023 heeft de fractie van Hart voor Hilversum vragen artikel 41 RvO gesteld inzake ombouwen parkeergarages naar wonen Bloemenbuurt

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de door de fractie van HvH gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake brief van een burger aangaande ombouwen parkeergarages naar wonen Bloemenbuurt, te beantwoorden.

  Akkoord met een aanpassing.

 10. 10

  Op 18 januari 2023 heeft de fractie van PvdA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de fietsomleidingsroutes.

  Besluit

  De op 18 januari 2023 door de fractie van PvdA ingediende vragen ex. artikel 41 van het Reglement van Orde inzake de fietsomleidingsroutes te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 11. 11

  Betreft een brief die opgesteld is voor en door verschillende gemeenten. Deze gemeenten zullen deze brief bestuurlijk akkoord geven en verzenden aan de vaste Kamercommissie van EZK en BZK.


  Mede namens de gemeenten: Broek en Waard, Eindhoven, Groningen, Heerlen, ’s Hertogenbosch, Houten, Leeuwarden, Nieuwegein, OWO-gemeenten, Purmerend en Utrecht.

  Besluit

  Akkoord te gaan met de collegebrief en deze te verzenden aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

  Conform.

 12. 12

  In de raadsvergadering van 1 februari 2023 een motie ingediend inzake de structurele verruiming van de inkomensgrenzen van het minimabeleid naar 130% van het wettelijk sociaal minimum verruiming. Deze motie is door de raad ingetrokken, na toezegging van de portefeuillehouder om de inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag, woonkostentoeslag en het inrichtingskrediet te verhogen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Met de wijziging van de beleidsregels wordt uitvoering gegeven aan deze toezegging.

  Besluit

  1. De draagkrachtregels voor de individuele bijzondere bijstand, woonkostentoeslag en het inrichtingskrediet te wijzigen en door de Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2023 versie 2 vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels gemeentelijk minimabeleid gemeente Hilversum 2023.
  2.De kosten voor het wijzigen van de draagkrachtregels voor het jaar 2023 en 2024 ter hoogte van € 400.000 en te dekken uit het beschikbare budget van € 1000.000 voor de jaren 2023 en 2024 (programma 3 Werken. Taakveld 6.3. inkomensregelingen).
  3. De raad te informeren over de gewijzigde beleidsregels middels de bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
  4. De reactie op de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum en de Cliëntenraad Hilversum vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 13. 13

  De eigenaren van Koninginneweg 157 hebben hun woning aan de gemeente aangeboden in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG). De onderhandeling hebben in het minnelijk verwervingstraject geleid tot prijsovereenstemming  op basis van het advies van bureau Gloudemans.

  Besluit

  1. Het  object Koninginneweg 157  te 1211 AR Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie N 1701 109m² groot, aan te kopen voor een bedrag van € 350.000,- k.k. conform het taxatie rapport van Bureau Gloudemans BV.
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen door middel van het aangaan  van bijgevoegde vaststellingsovereenkomst.
  3. De totale kosten ten laste te laten komen van het krediet WVG stationsgebied.
  4. De woning daarna via leegstandsbeheer tijdelijk te verhuren en de opbrengsten bij het eerst volgende moment in de P&C cyclus in de begroting te verwerken.

  Conform.

 14. 14

  Op 16 februari 2023 heeft de fractie van Hart voor Hilversum vragen ex artikel 41 RvO gesteld inzake de verordening onderwijshuisvesting.

  Besluit

  De op 16 februari 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de verordening onderwijshuisvesting te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 15. 15

  Op basis van het door de raad vastgestelde programma van eisen voor de buitenruimte is het deelontwerp voor de Schapenkamp uitgewerkt. Het college is door de raad gemandateerd deelontwerpen vast te stellen. De ambitie is om nog dit voorjaar te starten met de herinrichting van de Schapenkamp. Om dit mogelijk te maken wordt het college gevraagd het definitief ontwerp hiervoor vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. Het definitief ontwerp voor de Schapenkamp vast te stellen;
  2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 16. 16

  In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is het project Kleine Spoorbomen opgestart. Op 6 mei 2020 heeft de gemeenteraad voorkeursalternatief KL29 “Overweg dicht voor autoverkeer” vastgesteld. Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het voorgestelde advies, de bijhorende schetsontwerpen en budgetten vastgesteld. Middels een raadsinformatiebrief informeren we de raad over het afronden van het definitieve ontwerp voor de Kleine Spoorbomen en de verkeerskundige maatregelen.

  Besluit

  1 .Definitief ontwerp Kleine Spoorbomen vast te stellen;
  2. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.