Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 29 augustus 2023

09:31 - 16:00
Locatie

Oude Enghweg Villa B.04 huiskamer/serre

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Met deze brief informeren wij over resultaten van het project Senioren Wooncoach van de regio Gooi en Vechtstreek.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren door middel van de bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 2. 2

  Het betreft de beantwoording van de op 11 juli 2023 door de fractie PvdA  gestelde vragen op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de Prestatieafspraken Hilversum 2023 tot en met 2027.

  Besluit

  De op 11 juli 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie PvdA aan het college over prestatieafspraken 2023 tot en met 2027 beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd.
  Ten eerste zijn dat de OFGV jaarstukken 2022, incl. resultaatbestemming, en 3e begrotingswijziging 2023. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op het OFGV voorstel voor de resultaatbestemming 2022 en de OFGV 3e begrotingswijziging 2023. Ten tweede gaat het om de OFGV begroting 2024 en 2e begrotingswijziging 2023. Hierop heeft uw raad eerder een zienswijze kenbaar gemaakt. Deze stukken zijn vervolgens vastgesteld. De OFGV stuurt deze stukken ter kennisneming.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. bijgaande zienswijze op het OFGV voorstel voor de resultaatbestemming 2022 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  2. bijgaande zienswijze op de OFGV 1e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  3. bijgaande zienswijze op de OFGV 2e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor agendering voor de commissie duurzaamheid en bereikbaarheid van 13 september 2023.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 25 juli 2023 zijn door Democraten Hilversum Art. 41 vragen gesteld naar aanleiding van het aangaan van de intentieovereenkomst voor Flexwonen op het circusterrein.

  Besluit

  De op 25 juli 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over 'Eisen aan woonkwaliteit zijn ook bij flexwoningen niet flexibel' te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. (VWPO) is eigenaar van de locatie Van Riebeeckweg 212 e.o., het plangebied voor het project Tergooi Wonen (of, Het Monnikenpark). VWPO zal dit gebied ontwikkelen tot woongebied met 330 woningen. Eind 2022 is een overeenkomst tussen VWPO en gemeente Hilversum tot stand gekomen over het te realiseren woonprogramma en de voorwaarden tot overname door de gemeente van de nieuw aan te leggen openbare ruimte (hierna, de ontwikkelovereenkomst). VWPO wil om bedrijfseconomische redenen het eigendom van het perceel en de belangen in het project overdragen naar een andere entiteit (Simpelveld Exploitatiemaatschappij B.V.). Hiervoor is een allonge op de ontwikkelovereenkomst van eind 2022 noodzakelijk.

  Besluit

  1. Te besluiten met Simpelveld Exploitatiemaatschappij B.V. bijgaand contract tot overname van de ontwikkelovereenkomst inzake het woningbouwproject Tergooi Wonen/Het Monnikenpark aan te gaan.
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 6. 6

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging moet voor 1 juli 2024 worden geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR OFGV).


  De implementatie van de gewijzigde Wgr gaat over vier verplichte onderdelen en zes onderdelen waarvoor een keuzemogelijkheid geldt. Deze zes onderdelen zijn ambtelijk uitgebreid voorbereid. Er is een eerste advies opgesteld. Dat is vervolgens besproken met griffies, bestuursadviseurs en ambtelijk opdrachtgevers. Aanvullend is daarop een schriftelijke reactieronde gehouden. Uit dit proces zijn keuzes voortgekomen die vervolgens zijn verwerkt in de ontwerpwijziging GR OFGV.


  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft het college gevraagd in te stemmen met de ontwerpwijziging GR OFGV. Het college is voornemens dit te doen en het vraagt in dit verband uw raad om een zienswijze.

  Besluit

  1. Onder voorbehoud van zienswijze van de raad in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de OFGV.
  2. De raad voor te stellen bijgaande zienswijze op de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de OFGV kenbaar te maken aan het college aansluitend aan de raadsvergadering van 27 september 2023.
  3. De OFGV aansluitend aan de vergadering van de raad van 27 september 2023 via bijgaande brief te informeren over de instemming van het college en de zienswijze van de raad.
  4. Het voorstel te agenderen voor de commissie duurzaamheid en bereikbaarheid van 13 september 2023.

  Conform.

 7. 7

  Het Filmtheater groeit uit zijn jasje. Al voor de Corona crisis zijn verkennende gesprekken gevoerd. Uitbreiding sluit aan bij het cultuurbeleid op verschillende uitgangspunten: Beleven & Doen-> uitbreiding van het aanbod en beter bereikbaar voor verschillende doelgroepen waaronder bijvoorbeeld cultuureducatie, aanbod expats; Duurzaam & Stevig-> draagt bij aan een gezonde financiële basis van het filmtheater met meer mogelijkheden tot samenwerking en het bieden van een podium/locatie voor bijzondere activiteiten. Op basis van diverse gesprekken zowel ambtelijk als bestuurlijk is het college voornemens het Filmtheater te ondersteunen bij de uitbreiding. Deze ondersteuning richt zich op het verlenen van een incidentele investeringsbijdrage (wordt gedekt uit de begroting), het verhogen van de exploitatiesubsidie (wordt gedekt uit de begroting) en een borgstelling voor het aangaan van een hypotheek.

  Besluit

  Instemmen met een aantal technische wijzigingen op het eerder vastgestelde raadsvoorstel (B en W 11 juli jl.).


  Het gewijzigde raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de commissie en gemeenteraad.

  Conform.

 8. 8

  Voor de realisatie van het Natuur- en landschapsinrichtingsplan Huydecopersweg hebben het Rijk/Rijkswaterstaat (RWS), het Gooisch Natuurreservaat (GNR) en de gemeente Hilversum op 22-12-2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Tevens zijn daarbij , i.v.m. de daarvoor nodige grondoverdrachten, twee koopovereenkomsten gesloten: voor de overdracht van gronden van RWS naar de gemeente en vervolgens van de gemeente naar GNR. Een aantal ontwikkelingen in de afgelopen jaren vraagt aanpassing van de overeenkomsten, willen we het Plan Huydecopersweg daadwerkelijk realiseren. Na ondertekening van de wijzigingsovereenkomsten kan het aanbestedingstraject voor de uitvoering starten en start de uitvoering in oktober 2023.

  Besluit

  1. In te stemmen met:
  -de wijzigingsovereenkomst behorend bij de ‘Samenwerkingsovereenkomst met afspraken over eigendomsoverdracht, natuurcompensatie, Plan Huydecopersweg en bijkomende maatregelen tussen de Staat, stichting Gooisch Natuurreservaat en de gemeente Hilversum, d.d. 22-12-2016’;
  -de wijzigingsovereenkomst behorend bij de ‘Overeenkomst met afspraken over toekomstige overdracht van gronden ter plaatse en ten behoeve van Plan Huydecopersweg, d.d. 22-12-2016’, tussen de Staat en de gemeente Hilversum’;
  -de wijzigingsovereenkomst behorend bij de ‘Koopovereenkomst gemeente Hilversum-Stichting Gooisch Natuurreservaat, d.d. 22-12-2016’.
  2. Wethouder Heller te machtigen de betreffende overeenkomsten te tekenen.
  3. De werkzaamheden uit deze overeenkomsten, gedekt door de bijdrage van Rijkswaterstaat uit te voeren en hiertoe bij de eindejaarsrapportage een bedrag van € 1.040.000,-- op te nemen als rendabel krediet in het investeringsprogramma van de begroting 2023.
  4. De gemeenteraad te informeren middels het versturen van bijgaande Raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.