Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 7 november 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De beleidsagenda armoede en schulden 2024-2030 vormt de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met het beleidsplan geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor minima en mensen in schulden tot 2030 vast te stellen. In deze beleidsagenda hebben we verschillende maatregelen opgenomen om aan een hoger bereik en meer preventie bij te dragen. We gaan daarbij in algemene zin als gemeente een actievere rol nemen dan we voorgaande jaren hebben gedaan. Dat betekent meer persoonlijk en direct contact met Hilversummers, in plaats van af te wachten tot ze naar ons toekomen. Het betekent ook het versterken van de samenwerking met het maatschappelijk netwerk, zodat zij in hun contact met inwoners ook ambassadeurs zijn voor wat de gemeente doet.

  Besluit

  I. De raad te adviseren:
  1. De beleidsagenda armoede en schulden 2024-2030 vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.
  III. Middels bijgaande collegebrieven de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad voorzien van een reactie op de adviezen over de Beleidsagenda Armoede en Schulden 2024-2030.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar.


  Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen.


  Op 7 november wordt de eindejaarsrapportage integraal behandeld in het college. De eindejaarsrapportage wordt op 9 november aanstaande gedeeld met de gemeenteraad.

  Besluit

  De eindejaarsrapportage 2023 vast te stellen en deze uiterlijk 9 november ter beoordeling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Met deze collegebrief willen we de raad informeren over de verwachte overschrijding van de begroting van ons jeugdbudget We lijken dit jaar af te stevenen op een tekort van € 2.000.000. We hebben € 25.600.000 begroot en we verwachten € 27.600.000 uit te geven op basis van onze huidige raming.


  In oktober stellen we de eindejaarsrapportage 2023 op. Daarin verwerken we de meest actuele ramingen voor 2023 waarna de raad in december de begroting 2023 de laatste keer aanpast.


  In deze collegebrief geven we ten eerste inzicht in de oorzaken van de gestegen zorgkosten. Daarnaast gaan we in op de wijze van ramen en waarom we de gestegen zorgkosten pas laat hebben zien aankomen. Hier kijken we met name naar de wijze van prognosticeren van de niet-gecontracteerde zorg. Tot slot gaan we in op de beïnvloedingsmogelijkheden.

  Besluit

  De raad te informeren middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Elk kwartaal wordt de gemeenteraad van Hilversum door middel van een raadsdashboard geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het betreft hier Raadsdashboard Q2 2023 met de cumulatieve cijfers van de eerste helft van 2023. Het raadsdashboard omvat de portefeuilles van Gerben van Voorden (Zorg & Samenleving / Jeugd) en Bart Heller (Werk & Inkomen). De gemeenteraad wordt door het college apart schriftelijk geïnformeerd over de tekorten op de BUIG en de jeugdhulpbudgetten. In het RDB Q2 wordt hier naar verwezen.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief het raadsdashboard Q2/2023 aan te bieden aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Met deze brief informeren wij de raad over de hoogte van de Definitieve gebundelde uitkering (BUIG) voor 2023. Deze is lager vastgesteld ten opzichte van het voorlopig BUIG budget.

  Besluit

  De raad te informeren over de definitieve vaststelling gebundelde uitkering 2023 middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Informeren over de stand van zaken voor de aankomende jaarwisseling en afhandeling van toezegging T23-001.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad informeren over de aanstaande jaarwisseling en daarmee tevens toezegging T23-001 afdoen.

  Akkoord.

 7. 7

  Op 16 oktober 2023 heeft de fractie BVNL vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over 'Iedereen een Gooisch matras'.

  Besluit

  De op 16 oktober 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie BVNL over Iedereen een Gooisch matras te beantwoorden met bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Op 13 oktober 2023 heeft de fractie Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over RIB 2023-79 Actualiteiten opvangplekken Oekraïense ontheemden.

  Besluit

  Met bijgaande collegebrief de op 13 oktober 2023 gestelde vragen van HvH op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over RIB 2023-79 Actualiteiten opvangplekken Oekraïnse ontheemden te beantwoorden.

  Akkoord.

 9. 9

  Per 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor de regels voor de ondergrondse infrastructuur.
  In dit voorstel adviseren we een leidingverordening vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De leidingverordening Gemeente Hilversum 2024 vast te stellen.
  II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden bij de Commissie Ruimtelijke Ordening & Projecten.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om de leidingverordening Gemeente Hilversum 2024 vast te stellen.
  II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden bij de Commissie Ruimtelijke Ordening & Projecten.

  Conform.

 10. 10

  Het kabinet heeft besloten dat gemeenten een eenmalige compensatie van € 1.300 in 2023 verstrekken aan huishoudens die het betreft. Dit is het laatste jaar dat de eenmalige compensatie wordt verstrekt. In zowel 2022 en 2023 zijn studenten uitgesloten voor de energietoeslag. Voor 2023 is wel een tegemoetkoming opgenomen voor studenten die hier recht op hebben. De uitvoering hiervan is belegd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).


  Om aan te sluiten bij het lokale minimabeleid hebben gemeenten beleidsvrijheid bij de invulling van de regeling. Voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 hebben we beleidsregels opgesteld, hierin zijn de lokale keuzes verwerkt.

  Besluit

  1. De hoogte van de energietoeslag 2023 op € 1.300 per huishouden vast te stellen.
  2. De inkomensgrens voor het ontvangen van de energietoeslag 2023 op 130% van het wettelijke sociaal minimum vast te stellen.
  3. De bijgevoegde beleidsregels eenmalige energietoeslag Hilversum 2023 vast te stellen.
  4. De raad over dit besluit te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 11. 11

  De Wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen (hierna NPVV) is m.i.v. 1 januari 2023 in werking getreden. Deze wet eist voortaan voor iedere verkiezing een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in te stellen en de betreffende leden, plaatsvervangende leden en ondersteuners hiervoor te benoemen.

  Besluit

  Gelet op het bepaalde in artikel E7 van de Kieswet, de hierna genoemde personen te benoemen als leden van het gemeentelijk stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.

  Conform.

 12. 12

  De fractie van Democraten Hilversum heeft op 24 oktober 2023 artikel 41 vragen gesteld over de st. Vitusbuurt.

  Besluit

  De op 24 oktober 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over stop verdichting Vituswijk te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

  Conform.

 13. 13

  De herinrichting van de Kerkbrink draagt bij aan de ambitie om de Kerkbrink en omgeving nieuw leven in te blazen en hier een levendig en aangenaam gebied van te maken. We realiseren samen met bewoners, ondernemers, gebruikers en belanghebbenden een duurzame inrichting van de Kerkbrink. Met het vaststellen van de Uitgangspunten Herinrichting Kerkbrink op woensdag 21 september 2022, heeft de gemeenteraad richting gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. In navolging op het raadsbesluit is er in 2023 middels een uitvoerig participatietraject vorm gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. Met Raadsinformatiebrief 2023-31 'Schetsontwerpen herinrichting Kerkbrink' d.d.3 april 2023, is de raad geïnformeerd over de voortgang. In de beeldvormende sessie d.d. 10 mei 2023 is de raad op een interactieve manier betrokken bij de gewenste inrichtingselementen voor de Kerkbrink.

  Besluit

  I. Het raadsvoorstel herinrichting Kerkbrink aan te bieden aan de raad met de volgende beslispunten:
  1. Het definitieve ontwerp 'Herontwikkeling Kerkbrink' vast te stellen.
  2. De scope van het project uit te breiden met het fietspad langs de Oude Torenstraat en ’s-Gravelandseweg.
  3. Het beschikbare investeringskrediet voor de herinrichting van de kerkbrink te verhogen van € 1,9 mln. naar € 2,3 mln. en de verhoogde kapitaallasten van €16.500 te verwerken bij de voorjaarsnota 2024.
  4. Het investeringskrediet 'Herontwikkeling Kerkbrink' aanvullend op te hogen met 320.000,- Euro en beschikbaar te stellen voor dekking van de investeringskosten voor aanpassingen aan het fietspad langs de Oude Torenstraat en ’s-Gravelandseweg en de verhoogde kapitaalslasten van €13.000 euro te verwerken bij de voorjaarsnota 2024.
  5. De volledige reconstructie van de Oude Torenstraat van € 320.000, met het oog op de realisatie van een breed fietspad in combinatie met voldoende ruimte voor de voetganger, te dekken uit de vrijgegeven investeringen Mobiliteitsvisie; € 160.000 vanuit het krediet “30 km invoering” en € 160.000 vanuit “Optimaliseren wandel- en fietspaden”.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aanmelden voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Gewijzigd akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.