Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 6 juni 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het college heeft op 24 mei 2023, tijdens de vergadering van de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving, toegezegd om een overzicht te sturen met de opvulling van de participatieplaatsen. In deze brief schetsen we de historische context van afspraken met Tomin over het toe leiden van inwoners met een arbeidsbeperking, de extra gemeentelijke bijdrage die daar voor betaald en valt de conclusie te lezen dat Hilversum de afgesproken aantallen levert. Middels deze brief beschouwen we de toezegging als afgedaan.

  Besluit

  De raad nader te informeren over de instroomcijfers bij Tomin middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 2. 2

  Op 21 april 2021 heeft de gemeenteraad van Hilversum de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. Met deze visie heeft de raad zijn ambities bepaald voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Hilversum. Na elf deelonderzoeken en tientallen participatiebijeenkomsten zijn deze ambities in de afgelopen twee jaar uitgewerkt in het voorliggende Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 volgens de in november 2021 vastgestelde startnotitie. De input vanuit de deelonderzoeken (zie bijlagen 3 t/m 12) en participatie (zie bijlage 13 t/m 16) zijn vertaald naar elf overeenkomstige deelprojecten en een samenhangende mix van maatregelen. Hiermee wil Hilversum de bereikbaarheid in de richting 2040 verbeteren en inzetten op groene, duurzame, innovatieve en veilige mobiliteit. In dit voorstel gaan we op hoofdlijnen in op de opbouw van het programma, de onderliggende doelstellingen, de samenhang met trajecten zoals de Omgevingsvisie en het doorlopen traject rondom communicatie en participatie. Ook doen we een voorstel voor de financiële dekking van het programma en gaan we in op de fasering in de uitvoering.  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 vast te stellen en uitvoering te geven aan de voorgestelde maatregelen;
  2. De lasten van het programma Wonen en Leven in de Begroting 2023 te verhogen met € 81.451 ten laste van de algemene middelen;
  3. Het mobiliteitsfonds in lijn met de algemene doelstelling van deze bestemmingsreserve in zetten voor de verbetering van de bereikbaarheid en, in afwijking van de bestedingscriteria in de verordening, in te zetten voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.
  4. Het uitvoeringsprogramma voor 2024-2027 zoals opgenomen in bijlage 2 te verwerken in de Begroting 2024, inclusief de dekking uit het mobiliteitsfonds.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Het parkeerbeleid van Hilversum is een uitwerking van het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie. In de mobiliteitsvisie is door de gemeenteraad een vergezicht beschreven van een Hilversum dat beter bereikbaar is. Waarin een transitie gemaakt wordt van de drukte door autoverkeer naar een duurzamere gemeente waar inwoners en bezoekers vaker kiezen voor alternatieve vervoerbewijzen dan de auto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de fiets, het openbaar vervoer of door gebruik te maken van deelmobiliteit. De auto, en dan met name de eigen auto, wordt meer ontmoedigd, maar niet verbannen. Voor de inwoners en bezoekers die afhankelijk zijn van de auto wordt het niet onmogelijk om een auto te rijden of te bezitten, wel wordt van iedereen verwacht dat ze bewuster nadenken over het bezit van een eigen auto en van het gebruik van de auto. Voor de bestaande bewoners van Hilversum die momenteel al een (of meerdere) auto(’s) bezitten verandert er in eerste instantie niet heel veel. Voor nieuwe bewoners wordt er al sneller een bewuste keuze verwacht. Denk daarbij aan minder parkeervergunningen per huishouden.

  In dit parkeerbeleid worden de kaders aangegeven waarbinnen het parkeren in Hilversum de komende jaren uitgewerkt zal gaan worden, inclusief een financiële paragraaf voor de uitvoering van het beleid. Binnen deze kaders wordt aan het college de opdracht gegeven om dit beleid verder uit te werken en in te voeren. Jaarlijks rapporteert het college aan de raad over de voortgang en over de effecten van het parkeerbeleid. Om de voortgang te rapporteren is een jaarlijkse monitoring van de parkeerdruk noodzakelijk.
  Besluit

  I De raad voor te stellen om:

  1. Het Parkeerbeleid Hilversum 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het Parkeerbeleid Hilversum 2017.
  2. De afkoopbedragen zoals hieronder opgenomen, vast te stellen en de bedragen jaarlijks te indexeren op basis van de CPI-maart raming van het jaar waarin de programmabegroting van het daaropvolgende jaar wordt opgesteld (jaar T):
  Bedrag per parkeerplaats
  Afkoop eerste 3 parkeerplaatsen € 10.000
  Afkoop vanaf 4 parkeerplaatsen € 16.600
  Afkoop voor alle sociale huur en koopwoningen en alle middeldure huur en koopwoningen € 10.000

  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie mobiliteit en duurzaamheid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  De startnotities Jeugd en Wmo-Samenleving en de daaropvolgende beleidskaders (december 2023) zien toe op de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met deze startnotities stellen we de gemeenteraad in staat richting te geven aan het toekomstige beleid voor Wmo-Welzijn en Jeugd.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De Startnotities Wmo-Samenleving en Jeugd vast te stellen en uit te laten werken tot beleidskaders.
  2. Te kiezen voor voorkeurskeuze 1. ‘Buurtgericht en gemeenschap’ uit de startnotitie Wmo-Samenleving als richting voor het te ontwikkelen beleidskader Wmo-Samenleving.
  3. Te kiezen voor voorkeurskeuze 2. ‘Sterke basis, gericht investeren in preventie en verstevigen toegang’ uit de startnotitie Jeugd als richting voor het te ontwikkelen beleidskader Jeugd.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  In de regio Gooi en de Vechtstreek zijn twee archiefdiensten aanwezig, het Streekarchief Gooi en Vechtstreek en het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.
  Vanaf 2022 is intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie van de twee archiefdiensten voor de deelnemende gemeenten (Hilversum, Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen).

  Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde concept GR met bijlages.

  Voor de fusie zijn twee afzonderlijke raadsbesluiten nodig. De eerste om al dan niet een zienswijze in te dienen op de concept GR en de tweede om de GR vast te stellen. Pas na vaststelling door alle deelnemende gemeenteraden, zal de GR per 1 januari 2024 in werking treden.

  Voorgesteld besluit

  I De raad voor te stellen om:

  1. Bijgaande zienswijze op de Gemeenschappelijke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek vast te stellen en deze in te dienen bij de projectgroep Fusie Archiefdiensten.

  II Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden bij de commissie Economie en Bestuur.

  Besluit

  I De raad voor te stellen om:

  1. Bijgaande zienswijze op de Gemeenschappeljjke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek vast te stellen en deze in te dienen bij de projectgroep Fusie Archiefdiensten.

  II Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden bij de commissie Economie en Bestuur.

  Akkoord met een aanpassing.

 6. 6

  De fractie Democraten Hilversum heeft op 16 mei 2023 Art. 41 vragen gesteld over het behouden van de bomenkapitaal.

  Voorgesteld besluit

  De op 16 mei 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over houd het bomenkapitaal in balans te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Besluit

  De op 16 mei 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over houd het bomenkapitaal in balans te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 7. 7

  Bij de behandeling van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (MPG 2023) heeft het college geheimhouding gelegd op het gehele document Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023. Na afstemming met de audit- en rekeningencommissie stellen wij voor, met behoud van de opgelegde geheimhouding op hoofdstuk 5 Perspectiefgebieden, tot het opheffen van de geheimhouding op de MPG 2023.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  Te besluiten, conform artikel 89 lid 4 Gemeentewet, tot het opheffen van de door het college opgelegde geheimhouding op de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (MPG 2023) met uitzondering van de opgelegde geheimhouding op hoofdstuk 5 van de MPG 2023.
  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse agendering in de raad van 14 juni.

  Conform.

 8. 8

  Op 1 februari 2023 oordeelde de gemeenteraad dat de ontwerp Omgevingsvisie en ontwerp PlanMER (Milieu Effect Rapportage) voldoende waren om vrij te geven voor inspraak. De betreffende documenten hebben van maandag 6 maart 2023 tot en met 16 april 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties en adviezen zijn nu verwerkt in een zienswijzennota. De zienswijzennota bevat een reactie op alle ingediende zienswijzen en adviezen en doet concrete voorstellen voor aanpassing van de ontwerp Omgevingsvisie. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzennota vast te stellen, daarmee het college een heldere opdracht te geven om aanpassingen te verwerken in een definitieve Omgevingsvisie en die na de zomer van 2023 aan de raad voor definitieve besluitvorming voor te leggen.

  Besluit

  I. De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van de zienswijzen en adviezen over de ontwerp Omgevingsvisie en PlanMER (bijlagen A, B en C).
  2. De zienswijzennota vast te stellen, inclusief bijlagen D (concretisering doelen en toetsingskader), E (uitwerking ruimtelijke kwaliteit) en F (aanzet voor gebiedsagenda’s).
  3. Het college opdracht te geven om de voorgestelde wijzigingen uit de zienswijzennota te verwerken in een definitieve Omgevingsvisie en die na de zomer van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
  II. Het onderwerp ter advisering aan de gemeenteraad aan te melden voor de commissie RO en Projecten.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  De City Deal dynamische binnensteden is erop gericht om de barrières voor noodzakelijke transformatie van binnensteden aan te pakken. Er is een coalitie gevormd van vier ministeries, tien gemeenten en kennisinstellingen om samen hieraan te werken. De City Deal heeft een looptijd van vier jaar en gaat in op 14 juni 2023. Het college wordt gevraagd om in te stemmen met deelname aan de ‘City Deal Dynamische binnensteden - Regie op transformatie’.

  Besluit

  De ‘City Deal Dynamische binnensteden; Regie op transformatie’ aan te gaan, waarin diverse partijen samen werken aan vier ontwikkelthema’s voor binnensteden: vastgoed, financiering, invulling/ branchering en ondermijnende criminaliteit.

  Akkoord.