Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 9 mei 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2022.
  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2022. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.


  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

  Besluit

  I. Vaststellen van de in deze jaarstukken opgenomen:
      - Interne beheersing (paragraaf 3.5.5 als onderdeel van de paragraaf Bedrijfsvoering)
      - In Control Statement (hoofdstuk 8)
  II. De aanbiedingsbrief vast te stellen;
  III. De raad voor te stellen de jaarstukken 2022 vast te stellen.
  IV. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Audit- en rekeningencommissie;
  V. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de gezamenlijke commissies (7 en 8 juni 2023).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2022. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2022 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen:
  I.  a. De reserve Covid-19 op te heffen en het saldo vrij te laten vallen (€ 3.555.139) in de algemene reserve;
      b. De reserve Inzet HHT middelen op te heffen en het saldo vrij te laten vallen (€ 6.000) in de algemene reserve;
      c. De reserve Egalisatiereserve afvalstoffen op te heffen en het saldo ten gunste te brengen (€121.418) aan de egalisatievoorziening afvalstoffen;
  II.    Een bedrag van per saldo € 1.821.000 te storten in de reserve Opvang Oekraïners;
  III.   Een extra bedrag van € 203.000 aan de egalisatievoorziening afvalstoffen toe te voegen;
  IV.   Een bedrag van € 180.000 te onttrekken aan de egalisatievoorziening riolering en deze te storten in de spaarvoorziening riolering;
  V.    De budgetten voor een totaalbedrag van € 7.911.233 over te hevelen naar 2023 conform tabel 2;
  VI.   Het voordelige resultaat na bestemming ad € 12.217.897 ten gunste te brengen van de Algemene reserve;
  VII.  Het investeringskrediet voor het uitvoeren van rendabele energiebesparende maatregelen van €640.000 te herbestemmen.
  2. Een egalisatievoorziening afvalstoffen in te stellen;
  3. Een voorziening Verlofsparen in te stellen;
  4. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Audit- en rekeningencommissie;
  5. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de raadscommissie.

  Conform.

 3. 3

  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeente ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven.

  Besluit

  I De raad voor te stellen om:
  1. De bijgaande “Zienswijze gemeente Hilversum op conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  II Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Het is de bedoeling - mede naar aanleiding van de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen - de huidige GR regio Gooi en Vechtstreek te actualiseren met ingang van 1 mei 2024. Conform afspraak start de procedure met een startnotitie. Hierop kunnen de gemeenteraden een zienswijze geven. Op vrijdag 3 maart 2023 is de startnotitie naar de gemeenteraden gestuurd. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd uiterlijk 16 juni een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. Kennis te nemen van de startnotitie actualisering Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. De zienswijze betreffende de startnotitie actualisering Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Bestuur en Economie ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  In Gooiland Hotel worden momenteel tijdelijk 148 asielzoekers opgevangen (tot 1 januari 2024 met mogelijke verlenging van één jaar tot maximaal 4 jaar). De verwachting is dat de landelijke wetgeving (spreidingswet, verwachte invoering 1 januari 2024) de taakstelling voor deze doelgroep gaat verhogen tot 360 asielzoekers in Hilversum. In de BVS op 25 januari 2023 is de raad meegenomen in de totale opvangsituatie in Hilversum (vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers) en is er naar aanleiding van de aanstaande spreidingswet gesproken over het maken van lokale kaders voor asielopvang, die de raad vaststelt.


  Het college maakt onderscheid tussen vaststaande randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de asielopvang in Hilversum en een afwegingskader waarmee de geschiktheid van een locatie kan worden afgewogen. Met dit commissievoorstel vraagt het college de raad om advies over de aanzet voor de gemeentelijke randvoorwaarden, het concept-afwegingskader en het vervolgproces.


  De adviezen uit de commissie en de opbrengsten uit de gesprekken met de stad gebruikt het college om de definitieve asielaanpak op te stellen, voorliggend ter besluitvorming door de raad in december. Dit zodat het college in januari gestand staat om invulling te geven aan de spreidingswet, die naar verwachting op 1 januari van kracht is.

  Voorgesteld besluit

  I. De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving vragen het college te adviseren:
  1. Over de voorliggende randvoorwaarden voor asielopvang.
  2. Over het voorliggende concept-afwegingskader voor asielopvang.
  3. Over het voorgestelde proces voor asielopvang.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Besluit

  I. De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving vragen het college te adviseren:
  1. Over de voorliggende randvoorwaarden voor asielopvang.
  2. Over het voorliggende concept-afwegingskader voor asielopvang.
  3. Over het voorgestelde proces voor asielopvang.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). In bijgaande zienswijze geven wij een overwegend positief oordeel over het drietal stukken. Met betrekking tot een gezonde (financiële) toekomst van het GNR zijn daarnaast enkele aandachtspunten geformuleerd.

  Besluit

  I  De raad voor te stellen:
  1. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.
  II  Het voorstel agenderen voor de commissie Bereikbaarheid en Duurzaamheid ter advisering aan de raad.

  Conform.

 7. 7

  Op 14 maart 2023 heeft de fractie van GroenLinks Art. 41 RvO vragen gesteld over Montessorischool en het IHP.

  Besluit

  Beantwoording versturen naar de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  De voortgangsnota is een van de instrumenten van de MRA om de Raden en Staten goed te informeren en tijdig te betrekken. Conform de MRA-samenwerkingsafspraken wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld een zienswijze mee te geven. In de voorliggende MRA voortgangsnota staan de activiteiten en behaalde doelstellingen opgenomen over het jaar 2022. Het college constateert dat de nota volgens afspraak is opgebouwd; de nota is informatief en de koppeling aan de uitvoeringslijnen is duidelijk. De informatie is op hoofdlijnen en dit past bij het doel van het instrument. Wel ziet het college aanleiding om, op basis van de voortgangsrapportage binnen de lopende MRA agenda, enkele inhoudelijke aandachtspunten mee te geven die voor onze gemeente en regio van belang zijn. Deze zijn weergegeven in bijgevoegde zienswijzebrief. Het college stelt de raad voor om deze zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA uiterlijk 9 juni 2023.

  Besluit

  I. De raad voorstellen bijgaande zienswijze op de MRA Voortgangsnota 2022 vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA.
  II. Het voorstel inclusief zienswijze ter advisering aan de raad agenderen voor behandeling in de commissie Bestuur en Economie.

  Conform.

 9. 9

  Het betreft hier een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C nummer 7472, ter grootte van drie are en achtendertig centiare, openbare ruimte en wordt gebruikt als parkeerruimte. Dit perceel is na een woningbouwontwikkeling van AM B.V. niet overgedragen aan de gemeente Hilversum. De overdracht willen wij nu alsnog realiseren.

  Besluit

  Het restperceel Radiostraat ong. - kadastraal bekend als sectie C nummer 7472- middels notariële akte overdragen van AM B.V. aan de gemeente Hilversum (bijlage 1).

  Conform.

 10. 10

  De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Om zicht te hebben op de continuïteit van het onderwijs houdt de gemeente volgens de wet toezicht via de begroting, jaarrekening en bestuurssamenstelling van de verzelfstandigde Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (hierna: GGH). Op grond van artikel 42b, lid 6d van de Wet op het voortgezet onderwijs dient het jaarverslag ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voordat deze door de Stichting kan worden vastgesteld. De gemeenteraad kan goedkeuring
  alleen onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. Van beide is geen sprake.


  De jaarrekening is voorgelegd aan een onafhankelijk accountant van accountantsbureau Flynth. In de verklaring van Flynth is vastgesteld dat het GGH een betrouwbaar beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van GGH over 2022. Ook is vastgesteld dat de jaarrekening van het GGH voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Voorgesteld wordt om op basis van de bijgevoegde stukken het jaarverslag 2022 van GGH goed te keuren.

  Besluit

  I. De raad voorstellen het jaarverslag (2022) van Stichting Gemeentelijke Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21sub 2 van de statuten van de stichting vast te stellen.
  II. Het voorstel rechtstreeks agenderen voor de raadsvergadering, conform afspraak met gymnasium.

  Conform.

 11. 11

  In het kader van transparant bestuur bekijkt de gemeente Hilversum periodiek of het mogelijk is om in het verleden opgelegde geheimhouding te laten opheffen. Dit is mogelijk als de reden voor geheimhouding niet meer bestaat of als de belangen die met de geheimhouding gemoeid zijn minder zwaar wegen dan het algemeen belang van openbaarheid van de informatie. De afgelopen maanden zijn we tot de conclusie gekomen dat voor de twee in het besluit genoemde dossiers geldt dat de reden voor geheimhouding niet meer bestaat. Het betreffen schriftelijke bescheiden waarop het college geheimhouding heeft gelegd en die door de raad zijn bekrachtigd. Dit betekent dat enkel de raad de bevoegdheid heeft de geheimhouding op te heffen. Daarom wordt de raad voorgesteld om de geheimhouding rustend op de dossiers met zaaknummer 637228 en zaaknummer 1205795 op te heffen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:

  1. De door het college op 14 april 2020 opgelegde, en de door de raad op 06 mei 2020 bekrachtigde geheimhouding op stukken met betrekking tot aanvullende
   achtergrondinformatie voorstel Doelgroepenvervoer, aangeduid met zaaknummer 637228, op te heffen.
  2. De door het college op 13 september 2022 opgelegde, en de door de raad op 26 oktober 2022 bekrachtigde geheimhouding op het raadsvoorstel en onderliggende bijlagen aangeduid met zaaknummer 1205795, op te heffen.

  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse besluitvorming in de raad van 17 mei 2023.

  Conform.

 12. 12

  De raad heeft de bevoegdheid om zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke Veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. Kennis te nemen van jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
  2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Bestuur en Economie ter advisering aan de raad

  Conform.

 13. 13

  Via een collegebrief (op de agenda van 9 mei) wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vloeren in het raadhuis, in relatie tot de verduurzamingsopgave voor het raadhuis. Ook wordt kort de relatie met het proces van de nog vast te stellen huisvestingsvisie gelegd.

  Besluit

  De raad middels bijgevoegde collegebrief te informeren over de stand van zaken van de vloeren in het raadhuis i.r.t. verduurzaming.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 14. 14

  Het Hilversums Isolatie Programma (HIP) is een uitvoeringsprogramma dat beschrijft hoe de Hilversumse woningvoorraad de komende vier jaar verbeterd gaat worden. Het HIP is een uitvoeringsprogramma in lijn met de Transitie Visie Warmte (TVW) en bevat een set aan maatregelen en acties waarmee de Hilversumse woningeigenaren in staat gesteld worden om isolatiemaatregelen te treffen aan hun woning. Het doel is het besparen van aardgas én de woningen voor te bereiden op een lagere temperatuur verwarming als alternatief voor aardgas.


  Daarnaast is het HIP ook de basis voor aanvraag van in totaal € 1.278.000 bij het Rijk vanuit beschikbare middelen uit het Nationaal Isolatie Plan (voor 2023 en 2024) en € 300.000 bij de provincie Noord-Holland (voor 2023 tm 2026) vanuit beschikbare middelen vanuit het Energiebesparingsprogramma woningen.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. Het Hilversums Isolatie Programma (HIP) vast te stellen;
  2. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 15. 15

  De bestaande huisvesting, verdeeld over vijf locaties, draagt niet optimaal bij aan onze publieke dienstverlening, de college ambities uit het coalitieakkoord op het gebied van vastgoed / duurzaamheid en onze organisatievisie, goed werkgeverschap en de specifieke doelen op samenwerking en verbinding met de stad.

  Besluit

  1. De gemeentesecretaris de opdracht te geven voor het actualiseren van de strategische huisvestingsvisie uit 2020 (SHV) voor de gemeentelijke huisvesting;
  2. Op basis van de huisvestingsvisie de diverse huisvestingsscenario’s uit te werken en de keuze mee te wegen in de Voorjaarsnota van 2024;
  3. In de Voorjaarsnota beschikbaar stellen van € 75.000,- voor het herijken van de strategische huisvestingsvisie door een extern bureau.

  Conform.

 16. 16

  Voor het taakveld vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht (VTH) geldt een wettelijke beleidscyclus. Vast onderdeel van deze cyclus is onder meer de jaarrapportage. In de jaarrapportage wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt, naast de jaarcijfers, ook stilgestaan bij de voortgang van de in het VTH-beleid gestelde doelen.

  Besluit

  1. De Jaarrapportage en -evaluatie 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht vast te stellen;
  2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de vastgestelde Jaarrapportage en -evaluatie 2022.

  Conform.

 17. 17

  De fractie van de PvdA heeft artikel 41 vragen gesteld over jongeren in de bijstand. Met deze collegebrief wordt een reactie gegeven op de gestelde vragen.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief te verzenden als antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over jongeren in de bijstand.

  Conform.

 18. 18

  Door de fractie Democraten Hilversum zijn op 27 maart 2023 een tweetal vragen gesteld over vermeende "misstanden in de zorg". Met bijgaande collegebrief worden deze vragen inhoudelijk beantwoord. Vanwege de termijnoverschrijding is eerder een vertragingsbericht aan de Raad verstuurd.

  Besluit

  De op 27 maart 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over "Misstanden in de zorg" beantwoorden met bijgaande brief.

  Conform.

 19. 19

  Op 17 april 2023 heeft de fractie van DH artikel 41 RvO vragen gesteld over borg- en garantstellingen.

  Besluit

  De op 17 april 2023 door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen, ex artikel 41 van het Reglement van Orde, over borg- en garantstellingen deel 2 te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 20. 20

  Op 10 april 2023 stelde de fractie D66 vragen op basis van artikel 41 Reglement van Orde over een mogelijk capaciteitsgebrek bij handhavingsactiviteiten.

  Besluit

  De op 10 april 2023 door de fractie D66 gestelde vragen ex artikel 41 Reglement van Orde over een mogelijk capaciteitsgebrek bij handhavingsactiviteiten te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 21. 21

  De gemeente heeft een pand aan de Rigelstraat 53 in eigendom. Deze staat op de door de Raad vastgestelde lijst met niet-strategisch vastgoed dat in aanmerking komt voor verkoop. Er wordt voorgesteld deze nu te verkopen voor € 400.000,-- k.k.

  Besluit

  1. Het pand aan de Rigelstraat 53 te Hilversum te verkopen voor € 400.000 k.k.
  2. De netto-verkoopopbrengst ad € 374.449 word in 2023 gerealiseerd en toegevoegd aan de reserve stedelijke ontwikkeling. De financiële verwerking vindt plaats in de eindejaarsrapportage 2023.

  Conform.

 22. 22

  Om te voorkomen dat de gronden binnen het besluitgebied Bruisend Hart worden ontwikkeld is een voorbereidingsbesluit (d.d. 30 juni 2022) genomen. Op 1 juli 2023 eindigt de aanhoudingstermijn van dit voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit Bruisend Hart 2023 wordt genomen om te voorkomen dat de locatie op basis van het huidige bestemmingsplan Over 't Spoor wordt ontwikkeld. Voorgesteld wordt een 'nieuw' voorbereidingsbesluit 2023 te nemen voor het besluitgebied Bruisend Hart.

  Besluit

  I. Geheimhouding op te leggen op dit raadsvoorstel; conform artikel 87 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid, om te voorkomen dat de gronden op basis van het huidige bestemmingsplan ‘Over ‘t Spoor’ tot ontwikkeling komen, daarmee de ontwikkeling van het Bruisend Hart belemmeren en daardoor de economische en financiële belangen van de gemeente Hilversum worden geschaad;
  II. De raad voor te stellen om:
  a. Te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan ‘Over ‘t Spoor’ met betrekking tot de percelen gelegen tussen Larenseweg, Kleine Drift, Zuiderweg, Swammerdamstraat en de perceelsgrens met het Connexxionterrein wordt voorbereid conform de bij dit besluit behorende kaart met nummer NL.IMRO.0402.07vb01kleinedrift-va05;
  b. Te bepalen dat alle bouw- en gebruikswijzigingen verboden zijn;
  c. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag van ter inzage legging;
  d. Te bepalen dat de door het college opgelegde geheimhouding (d.d. 9 mei 2023) wordt opgeheven op de dag van ter inzage legging van het voorbereidingsbesluit.
  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Conform.

 23. 23

  Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
  Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2023 van de grondexploitaties.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De geactualiseerde grondexploitaties Anna’s Hoeve vast te stellen.
  2. De herziene grondexploitatie Stationsplein met een nadelig resultaat van € 3.323.532,- vast te stellen en een bedrag van € 2.541.458,- te storten in de ‘voorziening planexploitaties’ ten laste van de het jaarrekeningresultaat 2022.
  3. De gewijzigde tussentijdse winstname uit de grondexploitaties ten bedrage van € 1.603.752 (exclusief vennootschapsbelasting) verwerken in het jaarrekeningresultaat 2022 (hetgeen leidt tot een voordeel in de jaarstukken 2022 van € 155.664).
  4. De effecten op de lasten en de baten van de actualisatie van de grondexploitaties 2023 te verwerken in de voorjaarsnota 2023.
  5. De meerjarige effecten op de lasten en baten van de actualisering van de grondexploitaties 2024 e.v. worden betrokken bij de begroting 2024.
  II. Dit voorstel aan de Raadscommissie van 24 mei 2023 voor advies aan de raad voor te leggen.
  III. Krachtens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid de verplichting tot geheimhouding op te leggen voor informatie opgenomen in: Grondexploitatie Anna's Hoeve bouwplan 2023 en de Grondexploitatie Stationsplein 2023. De geheimhouding wordt in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen (artikel 89 Gemeentewet).

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De geactualiseerde grondexploitaties Anna’s Hoeve vast te stellen.
  2. De herziene grondexploitatie Stationsplein met een nadelig resultaat van € 3.323.532,- vast te stellen en een bedrag van € 2.541.458,- te storten in de ‘voorziening planexploitaties’ ten laste van de het jaarrekeningresultaat 2022.
  3. De gewijzigde tussentijdse winstname uit de grondexploitaties ten bedrage van € 1.603.752 (exclusief vennootschapsbelasting) verwerken in het jaarrekeningresultaat 2022 (hetgeen leidt tot een voordeel in de jaarstukken 2022 van € 155.664).
  4. De effecten op de lasten en de baten van de actualisatie van de grondexploitaties 2023 te verwerken in de voorjaarsnota 2023.
  5. De meerjarige effecten op de lasten en baten van de actualisering van de grondexploitaties 2024 e.v. worden betrokken bij de begroting 2024.
  II. Dit voorstel aan de Raadscommissie van 24 mei 2023 voor advies aan de raad voor te leggen.
  III. Krachtens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid de verplichting tot geheimhouding op te leggen voor informatie opgenomen in: Grondexploitatie Anna's Hoeve bouwplan 2023 en de Grondexploitatie Stationsplein 2023. De geheimhouding wordt in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen (artikel 89 Gemeentewet).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.