Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 5 september 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Met de uittreding van provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam is de aanleiding ontstaan om de oude samenwerkingsovereenkomst tussen overige deelnemende partijen van stichting Goois Natuurreservaat (GNR) te actualiseren. Op 22 juni 2023 heeft het GNR bestuur de vernieuwde conceptparticipantenovereenkomst vastgesteld. Het betreft een aantal nieuwe artikelen ten opzichte van de huidige overeenkomst uit 1992 en een aantal redactionele wijzigingen. Met deze participantenovereenkomst wordt het in stand houden van de Gooise natuurgebieden richting de toekomst bestendigd. Gegeven het belang van deze overeenkomst legt het college deze aan de raad voor via de wensen en bedenkingenprocedure. Voorgesteld wordt om geen wensen en bedenkingen te uiten. Nadat gemeenten deze procedure hebben doorlopen kan de overeenkomst in definitieve vorm worden vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  I. Onder voorbehoud dat de raad geen wensen of bedenkingen kenbaar maakt de participantenovereenkomst GNR aan te gaan.
  II. De wethouder GNR te machtigen om de participantenovereenkomst te ondertekenen.
  III. De raad voor te stellen om:
  1. Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van het door het college aangaan van voorliggende participantenovereenkomst Goois Natuurreservaat.
  IV. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Bestuur en Economie.

  Besluit

  I. Onder voorbehoud dat de raad geen wensen of bedenkingen kenbaar maakt de participantenovereenkomst GNR aan te gaan.
  II. De wethouder GNR te machtigen om de participantenovereenkomst te ondertekenen.
  III. De raad voor te stellen om:
  1. Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van het door het college aangaan van voorliggende participantenovereenkomst Goois Natuurreservaat.
  IV. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Bestuur en Economie.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  In de raadsvergadering van 7 december 2022 heeft de gemeenteraad het college met motie M22-111 verzocht het gesprek aan te gaan met het Goois Natuurreservaat (GNR) en gezamenlijk te onderzoeken of GNR het eigendom van het Heksenweitje zou kunnen en willen overnemen. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van het gesprek.

  Voorgesteld besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief informeren over de uitvoering van motie M22-111 over het Heksenweitje.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief informeren over de uitvoering van motie M22-111 over het Heksenweitje.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Het Rijk voert weer regie op de ruimte. Hiervoor is een proces ingericht waarin het Rijk de provincies vraagt om een ruimtelijk voorstel op te stellen.
  Om dit proces kort en bondig uit te leggen is een organogram gemaakt.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over het provinciale ruimtelijke voorstel middels bijgaande collegebrief en organogram.

  Besluit

  De raad te informeren over het provinciale ruimtelijke voorstel middels bijgaande collegebrief en organogram.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  De regio Gooi en Vechtstreek heeft met verschillende  partijen een ontwerpend onderzoek toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek opgesteld. De resultaten ervan zullen begin september tegelijkertijd ter informatie aan alle gemeenteraden worden gepresenteerd.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek toekomstbestendige Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De raad te informeren over de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek toekomstbestendige Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  In 2021 is de uitvoeringsnota Stationsgebied 2021 vastgesteld door de raad. Bij deze vaststelling heeft de raad het college per motie verzocht om te onderzoeken hoe gemengd wonen binnen de verschillende bouwblokken gerealiseerd kan worden (M21-138).


  Bureau Stedelijke Planning (Sweco) heeft voor de gemeente de beleidsmatige vastgestelde uitgangspunten voor het stationsgebied (bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan) vertaald naar een programmatische en ruimtelijke vertaling per bouwblok.


  Om tot een aantrekkelijk marktuitvraag voor de eerste deelontwikkeling (blok 2/3) te komen zijn de resultaten van deze programmatische en ruimtelijke vertaling per bouwblok getoetst met de markt en besproken met de woningcorporaties (Dudok Wonen, Gooi en Omstreken, De Alliantie). Op basis hiervan heeft RYSE een memo en advies opgesteld.


  Het doel van dit voorstel is om deze nadere programmatische uitgangspunten vast te stellen zodat dit meegenomen kan worden in de marktuitvraag en tevens de raad te informeren over dit besluit en daarmee de afhandeling van motie M21-138.

  Voorgesteld besluit

  1. De programmatische uitgangpunten van de bouwblokken op het Stationsplein vast te stellen
  2. De raad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief en hiermee tevens de motie Stationsgebied M21-138 af te doen

  Besluit

  1. De programmatische uitgangpunten van de bouwblokken op het Stationsplein vast te stellen
  2. De raad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief en hiermee tevens de motie Stationsgebied M21-138 af te doen

  Conform.

 6. 6

  Het college onderschrijft de doelen van het Schone Lucht Akkoord. In dit convenant tussen Rijk en decentrale overheden maken partijen afspraken voor de periode tot 2030 over aanvullende maatregelen om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Doel is het behalen van gezondheidswinst voor iedereen in Nederland. In het Actieplan luchtkwaliteit 2023-2030 wordt aangegeven wat de gemeente Hilversum al doet en gaat doen om een bijdrage te leveren aan een betere luchtkwaliteit.
  De deelname aan het Schone Lucht Akkoord, op basis van het actieplan, legt het college ter advisering voor aan de commissie.

  Voorgesteld besluit

  1. Middels het aangaan van bijgaand convenant deel te nemen aan Het Schone Lucht Akkoord (SLA) op basis van het bijgevoegde Actieplan Luchtkwaliteit Hilversum 2023-2030.
  2. Het besluit onder 1 middels bijgaand commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie duurzaamheid en bereikbaarheid.

  Besluit

  1. Middels het aangaan van bijgaand convenant deel te nemen aan Het Schone Lucht Akkoord (SLA) op basis van het bijgevoegde Actieplan Luchtkwaliteit Hilversum 2023-2030.
  2. Het besluit onder 1 middels bijgaand commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie duurzaamheid en bereikbaarheid.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Aan professionele dienstverlening worden kwaliteitscriteria gesteld. Voor de gecontracteerde partijen zijn deze vastgelegd in de stukken van de aanbestedingsprocedure. In geval de betreffende dienstverlening wordt verricht met behulp van een persoonsgebonden budget door niet gecontracteerde partijen behoren dezelfde kwaliteitseisen van toepassing te zijn. Deze moeten voor de  inwoners  ook kenbaar zijn. Bijgaande beleidsregels voorzien hierin.

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsregels kwaliteitscriteria professionele dienstverlening Wmo en Jeugdhulp vast te stellen;
  2. De bestuurlijke reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein van 7 augustus 2023 vast te stellen;
  3. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. De beleidsregels kwaliteitscriteria professionele dienstverlening Wmo en Jeugdhulp vast te stellen;
  2. De bestuurlijke reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein van 7 augustus 2023 vast te stellen;
  3. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Sinds begin 2022 vangen wij in de gemeente op meerdere locaties een grote groep Oekraïense vluchtelingen op. Binnen deze groep is het niet ongebruikelijk om enige vorm van alcohol dan wel drugs te nuttigen. Handvatten vanuit het Rijk om het gebruik van drugs en het nuttigen van alcohol te beperken zijn niet of nauwelijks toereikend. Daarnaast heeft het stringenter maken van de huisregels slechts effect op het terrein van de locatie en niet op de directe omgeving. Ter verbetering van het woon- en leefklimaat op en rondom de opvanglocaties en ter voorkoming van (een mogelijke) aantasting van de openbare orde en veiligheid is het wenselijk om voor het omliggende gebied van de locaties een verbod op het nuttigen van alcohol en het gebruik van verdovende middelen in te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aanwijzen gebied rondom opvanglocaties waarbinnen het gebruik van verdovende middelen gedurende 12 maanden niet is toegestaan.
  2. Aanwijzen van een gebied rondom opvanglocaties waarbinnen het nuttigen van alcoholische dranken of het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende dranken gedurende 12 maanden niet is toegestaan.
  3. Instemmen met een evaluatie van de gevolgen van het instellen van het verbodsgebied.

  Besluit

  1. Aanwijzen gebied rondom opvanglocaties waarbinnen het gebruik van verdovende middelen gedurende 12 maanden niet is toegestaan.
  2. Aanwijzen van een gebied rondom opvanglocaties waarbinnen het nuttigen van alcoholische dranken of het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende dranken gedurende 12 maanden niet is toegestaan.
  3. Instemmen met een evaluatie van de gevolgen van het instellen van het verbodsgebied.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Op 27 juli 2023 heeft de fractie DH o.g.v. Art. 41 RvO vragen gesteld over de zendmast Anna's Hoeve.

  Voorgesteld besluit

  De op 27 juli 2023 door de fractie Democraten Hilversum gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de zendmast Anna's Hoeve, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.


  Interne mededeling:
  De brief is eerder besproken tijdens het college B en W van 29 augustus jl. waarbij deze akkoord was met wijzigingen waarvoor wethouder gemandateerd. Opmerkingen zijn verwerkt maar op een onderdeel is deze dusdanig afwijkend van hetgeen besproken in het college, dat deze niet meer past binnen het gegeven mandaat.

  Besluit

  De op 27 juli 2023 door de fractie Democraten Hilversum gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de zendmast Anna's Hoeve, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Het betreft de beantwoording van de op 7 augustus 2023 door de fractie Democraten Hilversum gestelde vragen op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de Prestatieafspraken Hilversum 2023 tot en met 2027.

  Voorgesteld besluit

  De op 7 augustus 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over prestatieafspraken 2023 tot en met 2027 beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 7 augustus 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over prestatieafspraken 2023 tot en met 2027 beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.